Zakon o potvrdi zakona i odluka, donesenih prije 30. studenog 1946. godine

NN 111/47

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

 

Član 1.

Potvrđuju se slijedeći zakoni i odluke Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, Narodnog sabora Hrvatske i Sabora Narodne Republike Hrvatske:

1. Uredba o raspisu Zajma narodnog oslobođenja;

2. Odluka o Zemaljskom antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Hrvatske kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom predstavničkom tijelu i najvišem organu državne vlasti demokratske Hrvatske;

3. Odluka o ustrojstvu i poslovanju narodno-oslobodilačkih odbora i skupština u Federalnoj državi Hrvatskoj;

4. Odluka o Narodnoj vladi Hrvatske;

5. Odluka o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj;

6. Zakon o privremenom uređenju položaja državnih službenika Federalne Hrvatske;

7. Zakon o poništenju akademskih naslova, diploma, ispita i semestara na Sveučilištu u Zagrebu i na ostalim visokim školama na području Federalne Hrvatske;

8. Zakon o promjeni naziva Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske;

9. Zakon o promjeni naziva narodno-oslobodilačkih odbora;

10. Zakon o izmjeni Odluke o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj;

11. Zakon o davanju amnestije i pomilovanja za krivična djela kažnjiva po zakonima Federalne Hrvatske;

12. Zakon o valjanosti školskih svjedodžbi srednje i srednjo1stručnih škola na području Federalne Hrvatske;

13. Zakon o Sveučilišnom sudu časti;

14. Zakon osnivanju Zemaljske glumačke škole u Zagrebu;

15. Zakon o pretvaranju građanskih škola u niže gimnazije;

16. Zakon o ukidanju privatnih škola;

17. Zakon o državnim ljekarnama Federalne Hrvatske;

18. Zakon o otvaranju srednjih škola za učenike, koji su zbog aktivnog sudjelovanja u narodno-oslobodilačkom pokretu ili koji su kao žrtve fašističkog terora prekinuli školovanje;

19. Zakon o osnivanju Muzeja narodnog oslobođenja u Zagrebu;

20. Zakon o razvrgnuću ugovora o zakupima lovišta;

21. Zakon o davanju državnog jamstva;

22. Zakon o proširenju nadležnosti Sveučilišnog suda časti na Ekonomsko-komercijalnu visoku školu;

23. Financijski zakon Narodne Republike Hrvatske za. budžetsku 1946. godinu s budžetom;

24. Zakon o ovlaštenju Vlade Narodne Republike Hrvatske da sklapa zajmove;

25. Zakon o izmjeni Zakona o davanju državnog jamstva;

26. Zakon o Zemaljskoj banci za Hrvatsku;

27. Zakon o preispitivanju ovlaštenja za otvaranje i držanje ljekarna;

28. Zakon o izboru narodnih zastupnike za Ustavotvorni Sabor Narodne Republike Hrvatske;

29. Zakon o Ustavotvornom Saboru Naredne Republike Hrvatske;

30. Deklaracija Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske od 14. lipnja 1943.;

31. Deklaracija Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske od 9. V. 1944. o osnovnim pravima naroda i građana Demokratske Hrvatske;

32. Odluka o imenovanju Narodne Vlade Hrvatske od 14. travnja 1945.;

33. Ukaz o pomilovanju osoba osuđenih po Odluci o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj od 8. rujna 1945. broj 8;

34. Odluka o izboru sudaca Vrhovnog suda Narodne Republike Hrvatske od 9. veljače 1946. broj 99-46;

35. Ukaz o uvaženju ostavke Narodne Vlade Hrvatske i o određivanju mandatara za sastav nove Vlade od 23. veljače 1946. broj 144-46;

36. Ukaz o imenovanju Vlade Narodne Republike Hrvatske od 26. veljače 1946. broj 156-46;

37. Ukaz o ukidanju Ministarstva obalnog pomorstva, ribolova i lokalnog saobraćaja i o osnivanju Ministarstva rada od 26. veljače 1946. broj 148-Z-24-1946;

38. Ukaz o osnivanju Kontrolne komisije Narodne Republike Hrvatske od 19. travnja 1946. broj 284-Z-4627;

39. Ukaz o imenovanju predsjednika Kontrolne komisije Narodne Republike Hrvatske od 19. travnja 1946. broj 284-46;

40. Odluka o dodjeljivanju izvanredne doživotne pomoći Žic-Dumin Rozaliji od 4. srpnja 1946. broj 324-46;

41. Odluka o predaji kinematografa na upravljanje državnim organima Narodne Republike Hrvatske i II. Jugoslavenskoj Armiji od 30. srpnja 1946. broj 604-46;

42. Odluka o izboru sudaca Vrhovnog suda Narodne Republike Hrvatske od 17. kolovoza 1946. broj 672-46;

43. Odluka o analognom primjenjivanju saveznog Zakona o državnim službenicima Narodne Republike Hrvatske od 26. kolovoza 1946. broj 678-46;

44. Odluka o potvrdi uredaba Vlade Narodne Republike Hrvatske od 27. kolovoza 1946. broj 723-46;

45. Ukaz o raspisivanju izbora za Ustavotvorni Sabor Narodne Republike Hrvatske od 26. rujna 1946. broj 807-46;

46. Ukaz o raspuštanju Sabora Narodne Republike Hrvatske od 26. rujna 1946. broj 818-46;

47. Ukaz o određivanju poduzeća republikanskog značaja na području Narodne Republike Hrvatske od 26. rujna 1946. broj 799-46;

48. Odluka o dodjeljivanju izvanredne doživotne pomoći Rikardu Kataliniću-Jeretovu od 26. rujna 1946. broj 793-46;

49. Odluka o dodjeljivanju izvanredne doživotne pomoći Radić ud. Mariji od 20. studenoga 1946. broj 984-46;

50. Odluka o dodjeljivanju izvanredne doživotne pomoći Cihlar Pauli od 26. rujna 1946. broj 816-46;

51. Autentično tumačenje člana 46. Zakona o izboru narodnih zastupnika za Ustavotvorni Sabor Narodne Republike Hrvatske od 7. listopada 1946. broj 851-46;

52. Ukaz o sazivanju Ustavotvornog Sabora Narodne Republike Hrvatske za dan 28. studenoga 1946. od 20. studenoga 1946. broj 979-46;

53. Odluka o dodjeljivanju izvanredne doživotne pomoći Rački dr. Andriji od 20. studenoga 1946. broj 985-?;

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljenja u Narodnim novinama.

 

Copyright © Ante Borić