Povezani zakoni

Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba

NN 34/96

na snazi od 03.05.1996.

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se način i uvjeti podmirivanja obveza koje proistjeću iz dvostranih sporazuma Republike Hrvatske s vladama država članica Pariškog kluba ili njihovim ovlaštenim institucijama o preuzimanju i reprogramiranju obveza po određenim kreditima i po drugim poslovima pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te odnosi između Republike Hrvatske i domaćih pravnih osoba sukladno s odredbama i uvjetima Usklađenog zapisnika o konsolidaciji duga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: općeg sporazuma), potpisanog sa članicama Pariškog kluba 21. ožujka 1995. godine, koji se u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatski jezik objavljuje kao dodatak ovoga Zakona.

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske u ime Republike Hrvatske, kao jedne od država pravnih sljednica bivše SFRJ, sklapa s vladama država članica Pariškog kluba ili njihovim ovlaštenim institucijama nove dvostrane sporazume o preuzimanju i reprogramiranju dijela dugova bivša SFRJ po dvostranim sporazumima o konsolidaciji duga, ranije sklopljenim između vlade bivše SFRJ i vlada država članica Pariškog kluba, sukladno općem sporazumu iz članka 1. ovoga Zakona.

Republika Hrvatska novim dvostranim sporazumima iz stavka 1. ovoga članka preuzima i reprogramira obveze po kreditima i drugim poslovima koje su ugovorile ili za koje su jamčile ili su sredstva koristile pravne osobe s teritorija Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: raspoređeni dug).

Republika Hrvatska obveze po raspoređenom dugu preuzima i reprogramira u svojstvu dužnika ili jamca i podmiruje ih na način utvrđen ovim Zakonom.

Republika Hrvatska novim dvostranim sporazumima iz stavka 1. ovoga članka preuzima u svoje ime i za svoj račun i reprogramira 28,49% dugova, koje je ranije ugovorila ili za koje je garantirala bivša SFRJ dvostranim sporazumima sa državama članicama Pariškog kluba, a koji se ne mogu izravno pripisati niti jednoj od država pravnih sljednica bivše SFRJ (u daljnjem tekstu: neraspoređeni dug).

Opseg preuzetih i osiguranih obveza jamstvima Republike Hrvatske po raspoređenom i neraspoređenom dugu i uvjeti njihovog reprogramiranja utvrđuju se novim dvostranim sporazumima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Republika Hrvatska preuzima novim dvostranim sporazumom sa Saveznom Republikom Njemačkom neraspoređeni dug po Sporazumu o platnom prometu između bivše Njemačke Demokratske Republike i bivše FNRJ od 19. 10. 1957. godine u visini 28,49% ukupnog iznosa klirinškog salda između bivše Njemačke Demokratske Republike i bivše SFRJ na dan 30. 12. 1990. godine.

Republika Hrvatska preuzima obveze iz stavka 1. ovoga članka u svoje ime i za svoj račun.

Republika Hrvatska jamči za nesporne izravne obveze domaćih pravnih osoba po drugim poslovima (klirinškim i gotovinskim) sa stranim osobama iz Savezne Republike Njemačke (od 14. srpnja 1995. godine) kao i sporazumima s drugim državama čije su institucije osigurale takova potraživanja, ako to bude obostrano dogovoreno.

Članak 4.

Republika Hrvatska preuzima otplatu obveza domaćih pravnih osoba koje su bile do 25. 6. 1991. godine prijevremeno otplaćene i prenijete na subjekte izvan Republike Hrvatske na temelju Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 66/1985; 38/1986. i 16/1989.). Naknadu sredstava za te obveze Republika Hrvatska potražuje u okviru sukcesije bivše SFRJ.

Članak 5.

Domaće pravne osobe kao dužnici, jamci i korisnici ili njihovi pravni sljednici obvezni su na propisani način registrirati kod Narodne banke Hrvatske i pravovremeno podmirivati obveze iz određenih kredita kao i druge obveze obuhvaćene novim dvostranim sporazumima iz članka 2. stavka 1. članka 3. stavka 3. ovoga Zakona prema novim uvjetima i način sukladno odredbama tih sporazuma i ovoga Zakona.

Ovlaštena banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je dužnik ili jamac sukladno izvornom ugovoru, domaća pravna osoba za čiji je račun ugovor sklopila banka izvan teritorija Republike Hrvaske te domaća pravna osoba čiji dug nije osiguran jamstvom banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, dužna je dati na ukupnu visinu svog duga zajedno s pripadajućom kamatom, neopozivo, bezuvjetno jamstvo u korist Republike Hrvatske, plativo na prvi poziv.

Ovlaštena banka i domaća pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je dati jamstvo iz stavka 2. ovoga članka za obveze po svakom novom dvostranom sporazumu koje je Republika Hrvatska preuzela ili za čije je otplate dala jamstvo stranim vjerovnicima i to u roku od osam dana od dana stupanja na snagu zakona o potvrđivanju pojedinoga novoga dvostranog sporazuma.

Ovlaštene banke dužnici ili jamci prema inozemstvu po izvornim ugovorima moraju ugovorom utvrditi nove međusobne odnose s krajnjim korisnicima ili njihovim pravnim sljednicima sukladno odredbama novih dvostranih sporazuma Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona o potvrđivanju pojedinoga novoga dvostranog sporazuma.

Ministarstvo financija za podmirivanje preuzetih i osiguranih obveza jamstvima Republike Hrvatske iz stavka 3. članka 2. i stavka 3. članka 3. ovoga Zakona ugovorom utvrđuje odnose s ovlaštenim bankama i domaćim pravnim osobama iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona o potvrđivanju svakog pojedinoga novoga dvostranog sporazuma.

Članak 6.

Korisnici kredita i sredstava po drugim poslovima iz izvornih ugovora i njihovi pravni sljednici podmiruju svoje dospjele obveze uplatom potrebnih sredstava kod domaćih banaka ovlaštenih za plaćanja prema inozemstvu prema uvjetima i na način uređen novim dvostranim sporazumima Republike Hrvatske iz članka 2. stavka 1. i članka 3. stavka 3. ovoga Zakona.

Ako korisnici kredita ili njihovi pravni sljednici iz stavka 1. ovoga članka ne uplate ovlaštenoj banci potrebna sredstva za ispunjenje obveza u roku dospijeća, obveze je dužna podmiriti banka dužnik ili jamac po izvornom ugovoru s inozemnim vjerovnikom o kreditu ili drugom poslu.

Ako ovlaštena banka dužnik ili jamac po izvornom ugovoru s inozemnim vjerovnikom ili banka koja obavlja plaćanje po nalogu korisnika, na dan dospijeća devizne obveze ne raspolaže devizama potrebnim za plaćanje, nedostatne devize pribavit će na deviznom tržištu.

Ovlaštena banka koja podmiri obvezu korisnika u smislu stavka 1., 2. i 3. ovoga članka naplatit će od korisnika svoje potraživanje na temelju ugovora sklopljenog s tim korisnikom.

Članak 7.

Obveze iz novih dvostranih sporazuma Republike Hrvatske iz članka 2., 3. i 4. ovoga Zakona izvršavaju se preko banaka agenata ovlaštenih za plaćanje prema inozemstvu na način utvrđen novim dvostranim sporazumima.

Članak 8.

Sredstva za podmirenje obveza Republike Hrvatske koja proistječu iz novih dvostranih sporazuma i odredaba članka 2. stavka 4., članka 3. stavka 1. i članka 4. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske u razdoblju od 1996. do 2009. godine, a utvrđuju se državnim proračunom za svaku pojedinu godinu do konačnog podmirenja.

Članak 9.

Ako se za podmirivanje obveza domaćih pravnih osoba kao dužnika, jamaca ili korisnika po novim dvostranim sporazumima bude od Ministarstva financija zahtijevalo da osigura potrebna sredstva i za slučaj da ono podmiri dospjelu obvezu iz sredstava državnog proračuna, Ministarstvo financija će pravo povrata isplaćenih iznosa i u svezi s tim nastalih troškova utvrditi posebnim ugovorom ili će putem naloga ovlaštenoj organizaciji za platni promet zatražiti blokadu računa korisnika, dužnika ili jamca po izvornom ugovoru s inozemnim vjerovnikom.

Članak 10.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 90.000 kuna kaznit će se za prekršaj korisnik kredita i sredstava po drugim poslovima, ako ne podmiri dospjele obveze sukladno odredbama članka 5. i 6. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 kuna i odgovorna osoba korisnika.

Članak 11.

Korisniku koji ne uplati potrebna sredstva ovlaštenoj banci, odnosno ne podmiri dospjelu obvezu sukladno članku 5. i 6. ovoga Zakona zabranit će se sklapanje novih ugovora o zaduženju u inozemstvu, a Narodna banka Hrvatske neće registrirati takve ugovore.

Ako ovlaštena banka koja je dužnik ili jamac ne podmiri dospjelu obvezu prema odredbama članka 5. i 6. ovoga Zakona, Narodna banka Hrvatske protiv te banke poduzet će mjere predviđene Zakonom o Narodnoj banci Hrvatske, uključujući zabranu sklapanja ugovora o novim zaduženjima u inozemstvu.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 441-03/96-01/07

Zagreb, 19. travnja 1996.

 

 

USKLAĐENI ZAPISNIK 
O KONSOLIDACIJI DUGA REPUBLIKE HRVATSKE

I. PREAMBULA

1. Predstavnici Vlada Austrije, Belgije, Danske, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Kuvajta, Nizozemske, Norveške, Španjolske, Švedske, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, u daljnjem tekstu "sudjelujuće zemlje vjerovnice", sastali su se u Parizu 26. siječnja, 20. i 21. ožujka 1995. godine s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske kako bi razmotrili zahtjev za olakšanje obveze otplate vanjskog duga Hrvatske koje proizlaze iz obveza plaćanja bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ). Promatrači Vlada Kanade i Finske, kao i Međunarodnog monetarnog fonda, Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Tajništva UNCTAD-a, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj i Europske komisije također su bili nazočni.

2. Delegacija Republike Hrvatske opisala je ozbiljne ekonomske i financijske teškoće s kojima se zemlja suočava i čvrstu odlučnost da se smanje ekonomska i financijska neravnoteža, te ostvare ciljevi programa kojeg podržava stand-by aranžman zaključen s Međunarodnim monetarnim fondom.

3. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda i Međunarodne banke za obnovu i razvoj opisali su ekonomsku situaciju u Hrvatskoj i glavne elemente programa strukturnog prilagođavanja što ga je usvojila Vlada Republike Hrvatske, a kojeg podržava stand-by aranžman zaključen s Međunarodnim monetarnim fondom, odobren od strane Izvršnog odbora Međunarodnog monetarnog fonda 14. listopada 1994. godine. Ovaj stand-by aranžman pokriva razdoblje koje završava 13. travnja 1996. godine i obuhvaća specifične obveze kako na ekonomskom tako i na financijskom području.

4. Predstavnici Vlada sudjelujućih zemalja vjerovnica uočili su odlučne mjere strukturnog prilagođavanja u okviru ekonomskog i financijskog programa što ga je usvojila Vlada Republike Hrvatske i istaknuli značaj koji pridaju daljoj i cjelovitoj provedbi ovog programa, a osobito revitalizaciji proizvodnog sektora u gospodarstvu. Sudjelujuće zemlje vjerovnice smatraju da će, uzimajući u obzir ekonomsku situaciju u Republici Hrvatskoj, uspješna provedba programa kojeg podržava stand-by aranžman zaključen s Međunarodnim monetarnim fondom omogućiti Vladi Republike Hrvatske da u cjelosti otplati svoj dug prema sudjelujućim zemljama vjerovnicama, s tim da neće biti nikakvog daljeg razmatranja uvjeta nakon što budu provedeni ovdje izneseni uvjeti.

II. PREPORUKE GLEDE UVJETA REORGANIZACIJE DUGA

S obzirom na ozbiljne teškoće u plaćanjima s kojima se suočava Republika Hrvatska, predstavnici sudjelujućih zemalja vjerovnica suglasili su se da preporuče Vladama svojih zemalja ili odgovarajućim institucijama da osiguraju, putem reprogramiranja ili refinanciranja, olakšanje duga za Republiku Hrvatsku pod sljedećim uvjetima:

1. Dugovi obuhvaćeni reorganizacijom

1.1. Smatra se da dug Republike Hrvatske na temelju ovog Usklađenog zapisnika uključuje:

- dugove bivše SFRJ koje su ugovorili ili za koje su garantirali subjekti s teritorija Republike Hrvatske, uključujući Vladina tijela ili subjekte ovlaštene da djeluju u njihovo ime ili banke u odgovarajućim slučajevima ("raspoređeni dug");

- 28,49% dugova koje je ugovorila ili za koje je garantirala bivša SFRJ a koji se ne mogu izravno pripisati niti jednoj od Republika sljednica ("neraspoređeni dug").

1.2. Dugovi prema sudjelujućim zemljama vjerovnicama koji nisu uključeni u navedenu definiciju raspoređenog duga, ukoliko to bude dvostrano dogovoreno, također će biti reorganizirani u skladu s ovim Usklađenim zapisnikom ako se krajnji korisnik danog zajma ili kredita nalazi na teritoriju Republike Hrvatske.

1.3. Ako sve zemlje potpisnice ovog Usklađenog zapisnika pristanu na promjenu prethodno navedenog postotka, smatra se da to neće utjecati na plaćanja koja su već izvršena na temelju ovog Usklađenog zapisnika.

1.4. Smatra se da unutarnji prijenos duga u bivšoj SFRJ ne dovodi do zamjene dužnika ili garanta: izvorni dužnici ili garanti ostaju odgovorni u skladu s njihovim izvornim obvezama.

1.5. Dugovi, raspoređeni ili neraspoređeni, na koje se odnosi ova reorganizacija su sljedeći:

a) komercijalni krediti za koje su garantirale ili koje su osigurale Vlade sudjelujućih zemalja vjerovnica ili njihove odgovarajuće institucije, s izvornim rokom dospijeća iznad jedne godine, na temelju ugovora ili drugog financijskog dogovora zaključenog prije 2. prosinca 1982. godine;

b) zajmovi Vlada ili odgovarajućih institucija sudjelujućih zemalja vjerovnica, s izvornim rokom dospijeća iznad jedne godine, na temelju sporazuma zaključenog prije 2. prosinca 1982. godine;

c) otplate glavnice i kamate koje proizlaze iz konsolidacijskih sporazuma zaključenih na temelju Usklađenih zapisnika od 22. svibnja 1984., 24. svibnja 1985., 13. svibnja 1986. i 13. srpnja 1988. godine.

1.6. Smatra se da je otplata duga, koja proizlazi iz prethodno opisanih dugova, a ostvaruje se putem posebnih platnih mehanizama ili drugih vanjskih računa, uključeno u ovu reorganizaciju duga. Vjerovnici će reprogramirati, refinancirati ili poduzeti druge odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da se spram ove vrste duga ravnopravno postupa u usporedbi s ostalim dugovima na koje se odnosi ovaj Usklađeni zapisnik.

1.7. U cilju provedbe ovog Usklađenog zapisnika, dugovi koje su ugovorile ili za koje su garantirale bivše pravne osobe u društvenom vlasništvu s teritorija Republike Hrvatske uključuju se u raspoređeni dug bez obzira na sadašnji vlasnički status ovih pravnih osoba.

2. Uvjeti konsolidacije

Olakšanje duga primjenjuje se kako slijedi:

a) - 100-postotni iznosi nepodmirenih glavnica i kamata dospjelih do uključivo 31. prosinca 1994. godine (isključujući zatezne kamate) za zajmove i kredite navedene u odjeljcima 1a), 1b) i 1c) bit će reprogramirani ili refinancirani:

- 100-postotni iznos nepodmirenih glavnica dospjelih u razdoblju od 1. siječnja 1995. do uključivo 31. prosinca 1995. godine (isključujući zatezne kamate) za zajmove i kredite navedene u odjeljku 1c) bit će reprogramirani ili refinancirani.

Vlada Republike Hrvatske otplaćivat će odgovarajuće iznose kako slijedi:

- 1,29% 31. siječnja 1998; - 1,46% 31. srpnja 1998;

- 1,64% 31. siječnja 1999; - 1,82% 31. srpnja 1999;

- 2,02% 31. siječnja 2000; - 2,22% 31. srpnja 2000;

- 2,44% 31. siječnja 2001; - 2,66% 31. srpnja 2001;

- 2,90% 31. siječnja 2002; - 3,15% 31. srpnja 2002;

- 3,42% 31. siječnja 2003; - 3,69% 31. srpnja 2003;

- 3,98% 31. siječnja 2004; - 4,28% 31. srpnja 2004;

- 4,60% 31. siječnja 2005; - 4,93% 31. srpnja 2005;

- 5,28% 31. siječnja 2006; - 5,65% 31. srpnja 2006;

- 6,03% 31. siječnja 2007; - 6,43% 31. srpnja 2007;

- 6,85% 31. siječnja 2008; - 7,29% 31. srpnja 2008;

- 7,74% 31. siječnja 2009; - 8,23% 31. srpnja 2009;

b) Zatezne kamate su kamate koje rastu u razdoblju između ugovornih datuma dospjeća glavnica i kamata koje nisu podmirene i datuma koji će biti utvrđen dvostranim sporazumima sklopljenim u svrhu provedbe ovog Usklađenog zapisnika.

3. Kamatna stopa

Kamatne stope i uvjeti plaćanja kamate u okviru financijskih dogovora na koje se odnosi ovaj Usklađeni zapisnik utvrdit će se između Vlade Republike Hrvatske i Vlada ili odgovarajućih institucija svake od sudjelujućih zemalja vjerovnica na osnovi odgovarajuće tržišne stope.

III. OPĆE PREPORUKE

1. Kako bi se osigurao ravnopravan postupak spram službenih i privatnih vanjskih vjerovnika glede dugova prema njima, Vlada Republike Hrvatske se obvezuje da će od svojih vanjskih vjerovnika, osobito banaka i dobavljača, tražiti dogovore za reprogramiranje ili refinanciranje, pod uvjetima koji odgovaraju onima iznesenim u ovom Usklađenom zapisniku, za kredite usporedivih dospijeća, tako da se izbjegne nejednak položaj različitih kategorija vjerovnika.

2. Vlada Republike Hrvatske nastojat će zaključiti sa svakom od zemalja vjerovnica koje nemaju udjela u ovom Usklađenom zapisniku dogovore o reprogramiranju ili refinanciranju pod uvjetima koji odgovaraju onima iznesenim u ovom Zapisniku. Vlada Republike Hrvatske suglasna je s tim da niti jednoj takvoj zemlji vjerovnici neće odobriti uvjete otplate koji bi za te zemlje vjerovnice bili povoljniji od uvjeta odobrenih sudjelujućim zemljama vjerovnicama.

3. Vlada Republike Hrvatske suglasna je da odmah započne pregovore sa svim ostalim vjerovnicima o dogovorima za reprogramiranje ili refinanciranje dugova usporedivih dospijeća.

Vlada Republike Hrvatske će najkasnije do 31. listopada 1995. godine pismenim putem obavijestiti predsjedatelja Pariškog kluba o napretku koji je u tom smislu postignut u pregovorima s ostalim vjerovnicima.

4. Odredbe iznesene u ovom Usklađenom zapisniku ne odnose se na zemlje vjerovnice kod kojih je iznos glavnice i kamata što dospijevaju tijekom reorganizacijskog razdoblja s osnove dugova naznačenih u Članku II manji od 1,000,000 SPV. Plaćanja prema ovim zemljama trebaju biti izvršena u skladu s izvornim datumima dospijeća. Već dospjele a nepodmirene obveze trebaju biti plaćene što prije, a u svakom slučaju najkasnije do 31. listopada 1995. godine.

5. Svaka od sudjelujućih zemalja vjerovnica pristaje da na zahtjev druge sudjelujuće zemlje vjerovnice stavi na raspolaganje primjerak svog dvostranog sporazuma s Vladom Republike Hrvatske, kojim se provodi ovaj Usklađeni zapisnik. Vlada Republike Hrvatske prihvaća ovakav dogovor.

6. Svaka od sudjelujućih zemalja vjerovnica obavijestit će predsjedatelja Pariškog kluba o datumu potpisivanja dvostranog sporazuma, o kamatnim stopama te iznosima duga obuhvaćenim sporazumom. Vlada Republike Hrvatske prihvaća ovakav dogovor.

7. Vlada Republike Hrvatske obavijestit će predsjedatelja Pariškog kluba o sadržaju svojih dvostranih sporazuma sa vjerovnicima prethodno spomenutim u odjeljcima 1., 2. i 3.

8. Vlada Republike Hrvatske se obvezuje da će sve dospjele nepodmirene dugove prema stanju na dan donošenja ovog Usklađenog zapisnika o konsolidaciji, s osnove zajmova, kredita, ili na temelju ugovora ili drugih financijskih dogovora koji se trebaju platiti u gotovini, koje su odobrile ili za koje su garantirale Vlade sudjelujućih zemalja vjerovnica ili Vlade zemalja vjerovnica u statusu promatrača ili odgovarajuće institucije ovih zemalja, a koji nisu obuhvaćeni ovim Zapisnikom, platiti kako slijedi:

(i) zatezna kamata zaključno s 31. prosincem 1994. godine na dugove iz Članka II ovog Usklađenog zapisnika bit će plaćena u 10 jednakih i uzastopnih polugodišnjih obroka, pri čemu prvi obrok treba biti plaćen 31. srpnja 1996. godine, a posljednji 31. siječnja 2001. godine.

(ii) Ostale iznose treba platiti što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije do 31. listopada 1995. godine.

Na takve iznose zaračunat će se zatezna kamata.

9. Vlada Republike Hrvatske i dalje će omogućavati neograničen i izravan pristup devizama za potrebe otplate dugova privatnog sektora prema sudjelujućim zemljama vjerovnicama ili zemljama vjerovnicama u statusu promatrača ili odgovarajućim institucijama ovih zemalja, odnosno dugova privatnog sektora za koje su garantirale te zemlje ili njihove odgovarajuće institucije.

IV. PROVEDBA

Detaljni dogovori o reprogramiranju ili refinanciranju dugova bit će postignuti putem dvostranih sporazuma što će ih zaključiti Vlada ili odgovarajuće institucije svake od sudjelujućih zemalja vjerovnica s Vladom Republike Hrvatske na temelju sljedećih načela:

1. Vlada ili odgovarajuće institucije svake od sudjelujućih zemalja vjerovnica će:

- ili refinancirati dugove stavljajući na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske tijekom reorganizacijskog razdoblja nova sredstva radi prethodno navedenih postotaka otplate, sukladno postojećem planu otplate. Vlada Republike Hrvatske otplatit će ova sredstva sukladno rasporedu izloženom u odjeljku II 2;

- ili reprogramirati odnosna plaćanja.

2. Sva ostala pitanja koja se odnose na reprogramiranje ili refinanciranje dugova bit će uključena u dvostrane sporazume koje će Vlada Republike Hrvatske i Vlade ili odgovarajuće institucije sudjelujućih zemalja vjerovnica nastojati zaključiti što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije do 31. listopada 1995. godine.

U slučaju da pojedini dvostrani sporazum ne bude zaključen do tog datuma zbog nepostojanja suglasnosti o dugovima spomenutim u Članku II, odjeljak 1, pododjeljak 1.2., to neće utjecati na valjanost ovog Usklađenog zapisnika niti ostalih dvostranih sporazuma.

3. Primjena odredbi ovog Zapisnika bit će nastavljena ako Vlada Republike Hrvatske bude i dalje imala aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom o gornjim kreditnim tranšama. Vlada Republike Hrvatske je u tom smislu suglasna da Međunarodni monetarni fond obavijesti predsjedatelja Pariškog kluba o stanju u odnosima Republike Hrvatske s Međunarodnim monetarnim fondom.

4. Predstavnici svake od sudjelujućih zemalja vjerovnica i predstavnici Vlade Republike Hrvatske suglasili su se da preporuče svojim Vladama ili odgovarajućim institucijama da što prije započnu dvostrane pregovore te da ih vode na temelju ovdje izloženih načela.

Sastavljeno u Parizu, 21. ožujka 1995. u dva primjerka, na engleskom i francuskom jeziku, oba s vrijednošću izvornika.


 

   Predsjedatelj                                             Šef delegacije
  Pariškog Kluba                                    Republike Hrvatske 

       (potpis)                                                        (potpis)

 Delegacija Austrije                                      Delegacija Danske 
        (potpis)                                                        (potpis)

 Delegacija Belgije                                      Delegacija Francuske 
         (potpis)                                                      (potpis)

 Delegacija Njemačke                               Delegacija Nizozemske 
         (potpis)                                                      (potpis)

 Delegacija Italije                                        Delegacija Norveške 
         (potpis)                                                      (potpis)

 Delegacija Japana                                    Delegacija Španjolske 
         (potpis)                                                       (potpis)

 Delegacija Kuvajta                                     Delegacija Švedske 
         (potpis)                                                       (potpis)

 Delegacija Švicarske                         Delegacija Ujedinjenog Kraljevstva 
          (potpis)                                                       (potpis) 

                                          Delegacija 
                           Sjedinjenih Američkih Država 
                                            (potpis)

 

 

Copyright © Ante Borić