Zakon o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

NN 117/01, 45/09, 92/10, 78/12

na snazi od 13.07.2012.

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

I. Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Hrvatska zaklada za znanost (u daljnjem tekstu: Zaklada), utvrđuje se njena svrha, tijela, osnovna imovina, način i izvori financiranja.

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 2.

 (1) Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska.

(2) Ime Zaklade je Hrvatska zaklada za znanost, a skraćeni naziv glasi HRZZ.

(3) Sjedište Zaklade je u Zagrebu.

(4) Općim aktom Zaklade uredit će se ustrojstvo i djelokrug Ureda za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Zaklade.

(5) Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Zakladni upisnik.

 

II. Zakladna svrha

Članak 3.

(1) Zaklada se osniva s temeljnom svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj te s krajnjim ciljem osiguravanja održivog društvenog i gospodarskog razvoja uz poticanje zapošljavanja i vodeći se načelima socijalne uključivosti.

(2) Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Zaklada osigurava potpore temeljnim, primijenjenim i razvojnim znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, i to financiranjem znanstvenih projekata i istraživačkih stipendija sljedeće okvirne skupine programa: - programi za potporu naprednih znanstvenih istraživanja prepoznatih na međunarodnoj razini ulaganjem u vrhunske znanstvene ideje i izvrsne istraživače u Republici Hrvatskoj u svim znanstvenim područjima, - programi za potporu vrsnih znanstvenih skupina financiranjem povezivanja znanstvenih organizacija, istraživača, znanstvene opreme i prostora te razvoja znanstvenih kapaciteta koji su od strateškog interesa, - programi za potporu suradnje znanstvenih organizacija i gospodarstva financiranjem znanstvenih istraživanja s mogućom tehnologijskom primjenom za potrebe društvenog i gospodarskog razvoja, - programi za potporu razvoja budućih vrhunskih znanstvenika financiranjem razvoja znanstvenih karijera u skladu s društvenim i gospodarskim potrebama, uključujući poticanje interdisciplinarnosti, - programi za potporu sudjelovanja hrvatskih znanstvenika i znanstvenih organizacija u projektima europskih i međunarodnih fondova za znanost i inovacije, poticanjem prijava na europske i međunarodne fondove, financiranjem odobrenih vrhunskih projekata koji nisu dobili potporu te dodatnim financiranjem odobrenih i financiranih projekata, - programi za potporu društvenih i humanističkih znanstvenih istraživanja, - programi Fonda ''Jedinstvo uz pomoć znanja'' - programi za poticanje znanstvene suradnje hrvatskih znanstvenika u domovini i inozemstvu, s ciljem povezivanja s međunarodnim znanstvenim institucijama i privlačenja talenata u hrvatski znanstveni sustav.

(3) Zaklada donosi odluke o potpori samostalno, sukladno općim aktima Zaklade te načelima slobode znanstvene djelatnosti i stvaralaštva.

Članak 3.a

(1) Korisnici potpora Zaklade mogu biti doktorandi, poslijedoktorandi, znanstvenici te znanstvene organizacije u skladu s propisima koji uređuju znanstvenu djelatnost.

(2) U svim potporama Zaklade financirat će se doktorandi i/ili poslijedoktorandi. Suradnici u potporama projektima i stipendijama mogu biti i studenti, znanstvenici i stručnjaci u znanstvenim organizacijama i gospodarstvu iz Hrvatske i inozemstva.

(3) Uvjeti, mjerila i postupak dodjele, vrednovanje, financiranja i praćenja potpore znanstvenim projektima utvrđuju se općim aktom Zaklade, a posebno: - postupak vrednovanja provodi se objektivnom i mjerodavnom znanstvenom i stručnom recenzijom; - potpore se dodjeljuju isključivo na temelju javnih poziva koji se objavljuju na internetskim stranicama Zaklade na hrvatskom i engleskom jeziku; - korisnici potpora dužni su postupati s rezultatima znanstvenih istraživanja prikladnim za zaštitu prava intelektualnog vlasništva u skladu s pravilnikom Zaklade.

 

III. Zakladna tijela

Članak 4.

(1) Tijela Zaklade su Upravni odbor i izvršni direktor.

(2) Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa, statuta i drugih općih akata Zaklade.

(3) Članovi zakladnih tijela ne mogu se prijaviti niti sudjelovati u projektima i programima Zaklade za vrijeme njihovog članstva u zakladnim tijelima te godinu dana po završetku članstva.

(4) Članovi zakladnih tijela ne mogu biti članovi drugih najviših stručnih tijela koja se brinu za razvitak i kvalitetu cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja, zaposlenici ministarstva nadležnog za znanost i visoko obrazovanje, rektori sveučilišta, dekani fakulteta i ravnatelji znanstvenih instituta.

(5) Članovi Upravnog odbora i drugih zakladnih tijela dužni su prijaviti svako postojanje sukoba interesa u odnosu na projekte koji sudjeluju u natječajnom postupku, sukladno općem aktu o sprječavanju sukoba interesa koji donosi Upravni odbor.

Članak 5.

(1) Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade koji ima sedam članova.

(2) Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, iz redova vrhunskih znanstvenika, osobito onih koji imaju svjetski priznate znanstvene radove i rezultate, vodeći računa o zastupljenosti svih znanstvenih područja. Kandidate za članove Upravnog odbora Zaklade Vlada Republike Hrvatske utvrđuje na temelju prijedloga koje podnose znanstveni instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, nacionalno vijeće za područje znanosti, te znanstvenici i članovi akademske zajednice na temelju javno objavljenog poziva za predlaganje kandidata.

(3) Članovi Upravnog odbora Zaklade biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Zaklade i to većinom ukupnog broja članova. Zamjenik zamjenjuje spriječenog, odnosno odsutnog predsjednika.

(4) Na rad članova Upravnog odbora Zaklade primjenjuju se odredbe Statuta Zaklade. (5) Način rada Upravnog odbora Zaklade pobliže će se urediti Poslovnikom.

Članak 6.

(1) Upravni odbor Zaklade:

- donosi statut Zaklade,

- donosi pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade,

- donosi pravilnik o unutarnjem ustroju Zaklade,

- donosi pravilnik o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata koji su prikladni za zaštitu pravima intelektualnog vlasništva,

- donosi godišnji program rada i financijski plan Zaklade,

- donosi odluke o dodjeli sredstava,

- donosi poslovnik o svom radu,

- donosi pravilnik Zaklade o sprječavanju sukoba interesa,

- upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade, - odlučuje o korištenju imovine Zaklade,

- podnosi izvješća o radu Zaklade,

 - predlaže strateški plan Zaklade,

- obavlja druge poslove sukladno zakonu i statutu Zaklade.

(2) Akte iz stavka 1. ovoga članka, podstavaka 1. do 3., Upravni odbor donosi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost.

(3) Upravni odbor Zaklade predlaže Hrvatskom saboru strateški plan Zaklade za petogodišnje razdoblje u kojem se razrađuju ciljevi i programi koji su u skladu s dugoročnim strateškim pravcima razvoja Republike Hrvatske. Strateški plan Zaklade prepoznaje i razvija prioritetna znanstvena područja radi jačanja integracije hrvatskog znanstvenog sustava u europski istraživački prostor, povezivanja znanstvenih istraživanja s inovacijskim i proizvodnim procesima te osiguravanja uvjeta za korištenje europskih fondova za znanost i inovacije.

(4) Strateški plan Zaklade iz stavka 3. ovoga članka donosi Hrvatski sabor.

(5) Predsjednik Upravnog odbora Zaklade zastupa Zakladu, provodi odluke Upravnog odbora, vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora, odgovoran je za zakonitost rada Zaklade, predlaže Upravnom odboru financijski plan i zaključni račun, podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade, te obavlja druge poslove u skladu s ovim Zakonom, drugim propisima i statutom Zaklade.

(6) Predsjednik Upravnog odbora može dati izvršnom direktoru pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji.

Članak 7.

(1) Sjednice Upravnog odbora Zaklade saziva predsjednik Upravnog odbora najmanje jednom u tri mjeseca.

(2) Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

(3) Opći akti Zaklade, programi, natječaji i popis financiranih projekata s osnovnim podacima, obvezno se objavljuju na mrežnim stranicama Zaklade. Upravni odbor može donijeti odluku da se pojedini dokumenti ili skupine dokumenata za koje ocijeni da su važne znanstvenicima iz drugih zemalja objavljuju i na engleskom jeziku

Članak 8.

(1) Mandat članova Upravnog odbora traje pet godina s pravom jednog ponovnog izbora.

(2) Hrvatski sabor će na prijedlog Vlade Republike Hrvatske ili Upravnog odbora razriješiti člana Upravnog odbora i prije isteka vremena na koje je imenovan i to na njegov osobni zahtjev ili ako on svoje dužnosti ne obavlja savjesno, u skladu sa zakonom i drugim općim aktima Zaklade, ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze, ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Zaklade.

Članak 9.

(1) Upravni odbor može osnovati stalna i povremena znanstvena i stručna povjerenstva sastavljena od domaćih i stranih eksperata radi prikupljanja prijedloga znanstvenih projekata, analize i ocjene tih prijedloga, obrade zamolbi, izrade prijedloga Upravnom odboru i za obavljanje drugih poslova iz svog djelokruga. Povjerenstvima administrativnu podršku pruža Ured Zaklade.

(2) Upravni odbor ustrojava Ured Zaklade radi: organizacije provedbe evaluacijskih postupaka, pripreme prijedloga Upravnom odboru projekata za financiranje, vođenja administrativnih i stručnih poslova, nadgledanja provedbe i financiranja projekata, kao i drugih administrativnih i stručnih poslova. Uredom upravlja izvršni direktor Zaklade.

Članak 9.b

(1) Izvršni direktor Zaklade vodi poslovanje Zaklade i samostalno upravlja Uredom Zaklade.

 (2) Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor Zaklade na temelju provedenoga javnog natječaja za razdoblje od pet godina, te on sa Zakladom sklapa radni odnos na puno radno vrijeme.

(3) Upravni odbor Zaklade razriješit će izvršnog direktora dužnosti ako on ne obavlja svoju dužnost sukladno ugovoru o radu, u skladu sa zakonom i drugim općim aktima Zaklade, ako ne sudjeluje u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze, ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Zaklade, ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade.

 

IV. Osnovna imovina Zaklade

Članak 10.

(1) Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 10.000.000,00 kuna.

(2) Imovinu iz stavka 1. ovoga članka osigurava osnivač Zaklade.

Članak 11.

(1) Zaklada ima samostalan kunski račun.

(2) Devizna sredstva zaklade bit će deponirana na deviznom računu otvorenom kod poslovne banke.

 

V. Financiranje, financijsko poslovanje i nadzor nad radom Zaklade

Članak 12.

(1) Zaklada se financira iz prihoda od osnovne imovine, iz državnoga proračuna na posebnoj proračunskoj poziciji, darovnica, ovim Zakonom propisanih prihoda i drugih prihoda.

(2) Prihodi se raspoređuju odlukom Upravnog odbora za zakladne svrhe te za operativne troškove u skladu sa Strateškim planom i godišnjim programom rada Zaklade.

Članak 13.

Prihode od osnovne imovine čine kamate i drugi prinosi od financijske imovine, kao i najamnine i slične naknade u slučaju da Zaklada ima u vlasništvu nekretnine ili drugu pokretnu imovinu različitu od novca ili financijske imovine.

Članak 14.

(1) Darovnice su novčana sredstva, robe, usluge i prava koje Zaklada dobiva za ostvarenje, svoje zakladne svrhe od trgovačkih društava, fizičkih osoba, udruga, zaklada, fundacija, odnosno takvi darovi drugih domaćih i stranih osoba.

(2) Na darovnice iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se porezne olakšice i povlastice prema posebnim zakonima.

Članak 15.

(1) Ukoliko Zaklada na temelju propisa ili odlukom Vlade Republike Hrvatske postane vlasnik dionica ili udjela u trgovačkom društvu u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu Republike Hrvatske, Zaklada nema upravljačka prava, ali odgovarajući dio dividende postaje prihod Zaklade.

(2) Zaklada može ostvarivati prihode na osnovi članka 17. stavka 5.1 Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 16.

(1) Pod drugim prihodima Zaklade smatra se stjecanje prihoda od popratnih aktivnosti kao što su organiziranje dobrotvornih priredbi, izrada i prodaja tiskovina, amblema, značaka i slične aktivnosti.

Članak 17.

(1) Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

(2) Upravni odbor Zaklade je obvezan u roku od mjesec dana po isteku tromjesečja dostaviti ministarstvu nadležnom za znanost i visoko obrazovanje financijsko izvješće o radu Zaklade.

(3) Po okončanju financijske godine Upravni odbor Zaklade je obvezan Hrvatskom saboru i državnim tijelima podnijeti odgovarajuća izvješća, sukladno odredbama članka 31. stavka 3.2 Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 18.

Upravni odbor Zaklade je obvezan jednom godišnje Hrvatskome saboru dostaviti izvješće o radu Zaklade.

 

VI. Odgovornost Zaklade

Članak 19.

(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

(2) Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

 

VII. Statut i drugi opći akti Zaklade

Članak 20.

(1) Zaklada ima statut kojim se uređuje način ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo Zaklade te druga pitanja značajna za ostvarivanje zakladne svrhe.

(2) Drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama statuta, ovoga Zakona i drugih propisa.

(3) Tumačenje odredaba statuta i drugih općih akata daje Upravni odbor Zaklade.

 

VIII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 21.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenuje upravitelja Zaklade u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Upravitelj zaklade je ovlašten zastupati Zakladu i poduzimati sve potrebne radnje do imenovanja zakladnih tijela, kada prestaju sva njegova ovlaštenja.

(2) Upravitelj Zaklade obvezan je u roku od 10 dana od dana imenovanja podnijeti statut Zaklade Ministarstvu znanosti i tehnologije na suglasnost. Nakon dobivanja suglasnosti obvezan je u daljnjem roku od 15 dana, a najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja, podnijeti statut Zaklade na odobrenje Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić