Povezani zakoni

Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj

 NN 27/91

na snazi od 11.06.1991.

Uživajte...

Članak 1.

Radi stvaranja uvjeta za provođenje programa za restrukturiranje gospodarstva, Republika Hrvatska izdaje obveznice do iznosa od 24,500.000.000 dinara.

Članak 2.

Obveznice iz članka 1. ovoga zakona izdaju se javnim poduzećima iz oblasti privredne infrastrukture osnovanim na razini Republike, poduzećima izvoznicima kapitalnih dobara i izvođačima investicijskih radova u inozemstvu i drugim izvoznim poduzećima koja imaju udio inorealizacije u ukupnom prihodu u visini najmanje 20% te proizvođačima osnovnih poljoprivrednih proizvoda za podmirenje dijela njihovih obveza prema bankama u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Obveznice po ovom zakonu izdaju se poduzećima kao ulog Republike Hrvatske u njihovom trajnom kapitalu. Banke iz članka 2. ovoga zakona predložit će poduzeća i visinu svojih potraživanja prema tim poduzećima koja bi se podmirila obveznicama iz stavka 1. ovoga članka. Iznos obveznica koje će dobiti pojedina poduzeća iz članka 2. ovoga zakona utvrdit će Vlada Republike Hrvatske nakon što Republički zavod za plan, analize i prognoze i drugi nadležni republički organi u suradnji s bankama ocijene programe sanacije i vlasničkog restrukturiranja poduzeća. Pri izdavanju obveznica Vlada Republike Hrvatske može odrediti rok do kojeg je pojedino poduzeće dužno izvršiti pretvorbu u društvo kapitala prema odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br.19/91), odnosno odrediti da se odgovarajući broj dionica prenese Hrvatskom fondu za razvoj ili do istog roka izvrši otkup primljenih obveznica.

Članak 4.

Javna poduzeća iz oblasti privredne infrastrukture osnovana na razini Republike povećat će za nominalni iznos dobivenih obveznica udio Republike Hrvatske u njihovom trajnom kapitalu.

Članak 5.

Obveznice glase na ime i izdaju se na rok od 20 godina. Obveznice se revaloriziraju šestomjesečno indeksom rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda, uz kamatnu stopu od 5% godišnje s tim, da se kamate obračunavaju i isplaćuju šestomjesečno uz primjenu konformnog načina obračuna kamata. Sredstva za isplatu kamata osiguravaju se u Proračunu Republike Hrvatske. Obveznice se mogu prenositi među bankama iz članka 2. ovoga zakona, a na druge pravne osobe uz suglasnost Ministarstva financija.

Članak 6.

Poslove oko izdavanja obveznica po ovom zakonu i poslove evidencije o uručenim obveznicama, kao i isplate dospjelih obveza iz obveznica obavljat će Ministarstvo financija. Poslovi iz stavka 1. ovoga članka mogu se u cjelini ili djelomično povjeriti jednoj od banaka s tim, da ih obavlja u ime i za račun Republike Hrvatske, a na osnovi ugovora kojeg sa bankom zaključuje ministar financija.

Članak 7.

Ako se nad bankom koja posjeduje obveznice iz članka 2. ovoga zakona provede postupak sanacije po posebnom zakonu, tim posebnim zakonom regulirat će se i odnosi između te banke i Republike Hrvatske s naslova posjeda ovih obveznica.

Članak 8.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić