Povezani zakoni

Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj

NN 69/92

na snazi od 30.10.1992.

Uživajte...

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se pretvorba neimenovanog kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj. 

Članak 2.

Republika Hrvatska vlasnik je neimenovanog kapitala u svim dioničkim društvima za osiguranje i reosiguranje sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, nastalim usklađivanjem organizacije i poslovanja zajednica osiguranja imovine i osoba i zajednica reosiguranja po odredbama zakona iz članka 1. stavka 1. točke 21. Zakona o preuzimanju zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91.). 

Članak 3.

Neimenovani kapital društava iz članka 2. ovoga Zakona čine:

- sredstva poslovnog fonda,

- sredstva fonda preventive,

- sredstva fonda zajedničke potrošnje osim stanova,

- sredstva rezervi sigurnosti.

Neimenovani kapital društva u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka izuzev sredstava rezervi sigurnosti je dio temeljne glavnice društva. 

Članak 4.

Sredstva rezervi sigurnosti su statutarne rezerve društva. 

Članak 5.

Društva iz članka 2. ovoga Zakona dužna su izraditi godišnji obračun sa stanjem na dan 30. rujna 1992. godine u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske u roku od 30 dana od dana predaje godišnjeg obračuna dužna je utvrditi da li je obračun u skladu s propisima i računovodstvenim stadardima. 

Članak 6.

Društva iz članka 2. ovoga Zakona dužna su najkasnije u roku od 30 dana od proteka roka članka 5. stavka 2. ovoga Zakona utvrditi visinu ;temeljne glavnice društva,

održati Skupštinu društva, izabrati Upravni odbor društva i imenovati direktora društva. 

Članak 7.

Na ukupnu nominalnu vrijednost temeljne glavnice društvo izdaje dionice.

Dionice iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na dionički kapital upisan i uplaćen prema odluci a osnivanju društve i dionički kapital na kojem je vlasnička prava na temelju ovoga Zakona stekla Republika Hrvatska u omjeru u kojem su ti oblici bili iskazani u početnoj bilanci stanja tog društva.

U skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka postojeće dionice se povlače, a vlasnicima se izdaju nove dionice. 

Članak 8.

Dionice koje je stekla Republika Hrvatska po osnovi ovoga Zakona predaju se Hrvatskom fondu za razvoj.

Hrvatski fond za razvoj će odrediti predstavnika u Skupštinu društva i predložiti svoje predstavnike u Upravni odbor društva. 

Članak 9.

Odluku o načinu privatizacije kapitala Republike Hrvatske u društvu donosi Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. 

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

 

Copyright © Ante Borić