Povezani zakoni

Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije

NN 51/73

na snazi od 13.05.1994.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ručno vatreno oružje i municija za takovo oružje, proizvedeni na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske ili uneseni iz drugih socijalističkih republika i autonomnih pokrajina ili uvezeni odnosno uneseni iz inozemstva, podleže, prije stavljanja u promet, ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju po odredbama ovog zakona.

Pod ručnim vatrenim oružjem, prema ovom zakonu, podrazumijevaju se sve vrste pušaka, pištolja, revolvera, kao i sve vrste naprava koje pod pritiskom barutnih plinova izbacuju kroz cijev ili na drugi način zrno, kuglu ili sačmu.

Pod municijom, prema ovom zakonu, podrazumijevaju se meci, patrone, čahure s kapislom, kapisle, sačma u barut.

Član 2.

Ispitivanju i žigosanju po odredbama ovog zakona podleže, prije stavljanja u promet, i sve vrste ručnih aparata i naprava kod kojih se za pogon koristi energija barutnih plinova (aparati za spajanje čvrstih materijala, pištolji za omamljivanje stoke, naprave za ispaljivanje metaka sa suzavce, naprave za obradu metala deformacijom, signalni i startni pištolji i sl. - u daljnjem tekstu: naprave).

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na naprave za koje je propisima o zaštiti na radu propisana obveza izdavanja atesta.

Član 3.

Ispitivanju i žigosanju podleže, prije stavljanja u promet i ručno vatreno oružje i naprave kod kojih su prepravkom zamijenjeni ili izmijenjeni njihovi bitni konstruktivni dijelovi.

Član 4.

Ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije, po odredbama ovog zakona, ne podleže ručno vatreno oružje, municija i naprave:

1) uvezeni odnosno uneseni iz inozemstva, ako su u inozemstvu ispitani i žigosani odnosno obilježeni na način i po postupku koji su utvrđeni međunarodnim sporazumom o uspostavljanju jednoobraznih postupaka za uzajamno priznavanje službenih oznaka ispitivanog vatrenog oružja,

2) uvezeni iz inozemstva isključivo za istraživačke i studijske svrhe,

3) koji se unose ili stavljaju u promet na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske, a proizvedeni su na teritoriju druge socijalističke republike ili autonomne pokrajine, ukoliko je ispitivanje i žigosanje odnosno obilježavanje tog oružja, municije i naprave izvršeno po odredbama zakona odnosne republike ili autonomne pokrajine,

4) namijenjeni za isključivu upotrebu u oružanim snagama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i milicije,

5) koji se tranzitno prevoze preko teritorija Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 5.

Dozvole, predviđene posebnim propisima za nošenje i držanje ručnog vatrenog oružja i naprava, izdavat će nadležni organi samo za oružja odnosno naprave koje su žigosane na način određen ovim zakonom.

Na promet, nabavu, nošenje i održavanje ručnog vatrenog oružja, municije i naprava primjenjuju se propisi kojima su uređena ova pitanja, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

 

II. ISPITIVANJE RUČNOG VATRENOG ORUŽJA, MUNICIJE I NAPRAVA

Član 6.

Ispitivanje i žigosanje odnosno obilježavanje ručnog vatrenog oružja, municije i naprava vrši se radi provjeravanja odnosno potvrđivanja njihove ispravnosti i kakvoće prema propisanim standardima, a kod municije i u pogledu sigurnosti u prometu i upotrebi.

Član 7.

Ispitivanjem ručnog vatrenog oružja i naprava provjerava se ispravnost funkcioniranja oružja odnosno naprava i ispravnost njihovih pojedinih dijelova i kontrolira se izdržljivost cijevi i drugih odgovarajućih dijelova pod određenim pritiskom.

Žigosanje ručnog vatrenog oružja i naprava za koje je ispitivanjem utvrđeno da su ispravni, vrši se na taj način što se na određene dijelove tog oružja odnosno naprava (cijev, zatvarač i dr.) utiskuje propisani žig.

Član 8.

Za ručno vatreno oružje koje je ispitano i žigosano izdaje se, na zahtjev podnosioca oružja odnosno naprave na ispitivanje, i pismena potvrda o rezultatu ispitivanja.

U potvrdi moraju biti označeni: vrsta ispitanog i žigosanog oružja odnosno naprave, otisak utisnutog žiga i druge propisane oznake za oružje odnosno naprave, a za oružje odnosno naprave s neožljebljenim cijevima i podaci o pritisku pod kojima je ispitana izdržljivost cijevi.

Član 9.

Ispitivanje municije vrši se provjeravanjem uzoraka svake pojedine serije proizvedene municije radi utvrđivanja kakvoće municije i kontrole pakovanja u pogledu sigurnosti u prometu i upotrebi.

Obilježavanje municije vrši se na taj način što se u svako pakovanje municije iste serije, za koju je ispitivanjem uzoraka utvrđeno da ispunjava propisane uvjete, stavlja pismena potvrda o izvršenom ispitivanju, i na svako pakovanje stavlja se propisana naljepnica. Potvrda o izvršenom ispitivanju sadrži i određeni znak za odnosnu vrstu municije.

Član 10.

Ispitivanje i žigosanje odnosno obilježavanje ručnog vatrenog oružja, municije i naprava vrše organizacije udruženog rada kojima je Republički sekretarijat za industriju, trgovinu i zanatstvo izdao ovlaštenje za vršenje tih poslova.

Ovlaštenje se može izdati organizaciji udruženog rada koja dokaže da raspolaže potrebnom opremom i stručnim kadrovima za vršenje poslova iz stava 1. ovog člana.

Ovlaštenje se može izdati za ispitivanje i žigosanje odnosno obilježavanje svih vrsta ili određenih vrsta ručnog vatrenog oružja, municije i naprava.

Ovlaštenje se ne može izdati organizaciji udruženog rada koja se bavi proizvodnjom ručnog vatrenog oružja, municije i naprava koji podleže ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju po odredbama ovog zakona.

Član 11.

Organizacija udruženog rada ili druga organizacija, državni organ i građanin, po čijem zahtjevu je ručno vatreno oružje prepravljeno ili koja iz inozemstva uveze odnosno unese ručno vatreno oružje, municiju i napravu za vlastite potrebe, dužni su u roku 15 dana od dana prepravljanja odnosno unošenja u zemlju podnijeti to oružje, municiju ili napravu na ispitivanje i žigosanje odnosno obilježavanje ovlaštenoj organizaciji udruženog rada iz člana 10. ovog zakona.

Obvezi iz stava 1. ovog člana podleži i organizacija udruženog rada ili druga organizacija, državni organ i građanin koji za vlastite potrebe unese na teritorij Socijalističke Republike Hrvatske ručno vatreno oružje, municiju ili napravu, koji su proizvedeni ili prepravljeni na teritoriju druge socijalističke republike ili autonomne pokrajine, a nisu ispitani i žigosani odnosno obilježeni po odredbama zakona te republike ili pokrajine.

Član 12.

Organizacija udruženog rada iz člana 10. ovog zakona dužna je izvršiti ispitivanje, a ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim zakonom, i žigosanje odnosno obilježavanje ručnog vatrenog oružja, municije i naprave, koje se od nje zahtijeva, a u skladu s izdatim ovlaštenjem za njezin rad.

Član 13.

Za ispitivanje i žigosanje odnosno obilježavanje ručnog vatrenog oružja, municije i naprava plaća se naknada prema utvrđenoj tarifi.

Tarifu iz stava 1. ovog člana utvrđuje organizacija udruženog rada iz člana 10. ovog zakona u suglasnosti s Republičkim zavodom za cijene.

Član 14.

Ovlašćuje se republički sekretar za industriju, trgovinu i zanatstvo da u sporazumu s republičkim sekretarom za unutrašnje poslove donese potanje propise:

1) o postupku za ispitivanje i žigosanje odnosno obilježavanje ručnog vatrenog oružja, municije i naprava (član 7. i 9.), kao i o tome koji bitni konstruktivni dijelovi ručnog vatrenog oružja i naprava podleže obaveznom ispitivanju i žigosanju nakon prepravke (član 3.),

2) o žigovima i znakovima za žigosanje odnosno obilježavanje i o obliku i sadržaju potvrda i naljepnica (član 7., 8. i 9.),

3) o uvjetima u pogledu tehničke opremljenosti i stručne spreme za vršenje određenih poslova, koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada iz člana 10. ovog zakona.

 

III. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Član 15.

Općinski organ uprave nadležan za poslove tržišne inspekcije vrši neposredno nadzor da li ovlaštene organizacije udruženog rada ispunjavaju propisane uvjete u pogledu tehničke opremljenosti i stručnosti kadrova (član 10. stav 2.), kao i nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona u prometu ručnog vatrenog oružja, municije i naprava.

Član 16.

Ako utvrdi da ovlaštena organizacija udruženog rada ne ispunjava uvjete za rad (član 10. stav 2.), općinski organ uprave nadležan za poslove tržišne inspekcije zabranit će rješenjem toj organizaciji udruženog rada vršenje ispitivanja i žigosanja odnosno obilježavanja ručnog vatrenog oružja, municije i naprava, dok ne ispuni propisane uvjete i odredit će rok u kome ih treba ispuniti.

Ako organ iz stava 1. ovog člana utvrdi da uslijed zastoja u vršenju ispitivanja i žigosanja odnosno obilježavanja može nastati veća šteta za proizvođače ručnog vatrenog oružja, municije i naprava, obavijestit će o tome Republički sekretarijat za industriju, trgovinu i zanatstvo koji će organizirati vršenje ovih poslova na teret ovlaštene organizacije udruženog rada kojoj je privremeno zabranjen rad.

Član 17.

Ako ovlaštena organizacija udruženog rada ne ispuni propisane uvjete ni u roku koji joj je određen u smislu člana 16. stava 1. ovog zakona, Republički sekretarijat za industriju, trgovinu i zanatstvo može toj organizaciji udruženog rada oduzeti ovlaštenje za ispitivanje i žigosanje odnosno obilježavanje ručnog vatrenog oružja, municije i naprava. U tom slučaju Republički sekretarijat za industriju, trgovinu i zanatstvo osigurat će vršenje ovih poslova do izdavanja ovlaštenja drugoj organizaciji.

 

IV. KAZNENE ODREDBE

Član 18.

Novčanom kaznom do 30.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup organizacija udruženog rada ili druga pravna osoba ako stavi u promet ručno vatreno oružje, municiju ili napravu koji nisu na propisani način ispitani i žigosani, odnosno obilježeni.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada odnosno drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom do 2.000 dinara.

Član 19.

Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 dinara kaznit će se za prekršaj ovlaštena organizacija udruženog rada iz člana 10. ovog zakona:

1. ako određene poslove obveznog ispitivanja i žigosanja odnosno obilježavanja ručnog vatrenog oružja, municije i naprava povjeri osobama koje nemaju potrebnu stručnu spremu određenu propisima donesenim na temelju ovlaštenja iz člana 14. točke 3. ovog zakona,

2. ako se ne pridržava tarife utvrđene prema članu 13. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorna osoba u ovlaštenoj organizaciji udruženog rada kaznom do 1.000 dinara.

Član 20.

Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 dinara kaznit će se za prekršaj organizacija udruženog rada ili druga pravna osoba ako za vlastite potrebe napravljeno ili iz inozemstva uvezeno ručno vatreno oružje, municiju i napravu ne podnese ovlaštenoj organizaciji udruženog rada iz člana 10. ovog zakona na ispitivanje i žigosanje u roku 15 dana od dana kada je to oružje, municija ili naprava prepravljeno odnosno uvezeno (član 11.).

Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada odnosno drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom do 1.000 dinara.

Član 21.

Novčanom kaznom do 3.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se za prekršaj pojedinac, ako izvrši koju radnju iz člana 18. i 20. ovog zakona.

Član 22.

Za prekršaj iz člana 18. stava 1., člana 19. stava 1., člana 20. stava 1. i člana 21. može se, osim novčane kazne, izreći i zaštitna mjera oduzimanja ručnog vatrenog oružja, municije i naprava.

 

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Do donošenja potanjih propisa iz člana 14. ovog zakona primjenjivat će se, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog zakona, odredbe Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati stručne radne organizacije za ispitivanje i žigosanje odnosno obilježavanje ručnog vatrenog oružja i municije (»Službeni list SFRJ«, broj 23/69) i Pravilnika o postupku za ispitivanje i žigosanje odnosno obilježavanje ručnog vatrenog oružja, municije i ručnih aparata i naprava kod kojih se za pogon koristi energija barutnih plinova (»Službeni list SFRJ«, broj 15/70).

Ovlaštenja za ispitivanje i žigosanje odnosno obilježavanje ručnog vatrenog oružja, municije i naprava, koja su izdana po odredbama Zakona o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije (»Službeni list SFRJ«, broj 20/69), ostaju na snazi dok se ne izdaju nova ovlaštenja po odredbama ovog zakona.

Član 24.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju važiti odredbe Zakona o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije (»Službeni list SFRJ«, broj 20/69 i »Narodne novine«, broj 52/71).

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić