Povezani zakoni

Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata

NN 178/04

na snazi od 24.12.2004.

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Centar) radi pri­kupljanja, sređivanja, čuvanja, zaštite, te stručnog i znanstvenog istraživanja dokumentacije i svih podataka vezanih uz Domovinski rat, istraživanja istine o Domovinskom ratu i upoznavanja javnosti u zemlji i svijetu s utvrđenim činjenicama.

Zakonom se uređuje status Centra, njegova djelatnost, ustroj, upravljanje i ostala pitanja vezana uz obavljanje djelatnosti.

Članak 2.

Centar se osniva kao javna znanstvena ustanova – specijalizirani arhiv i od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Naziv ustanove glasi: Hrvatski memorijalno-dokumentacij­ski centar Domovinskog rata.

Sjedište Centra je u Zagrebu.

Članak 4.

Za svoje obveze Centar odgovara cjelokupnom imovinom.

Osnivač Centra solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

 

II. DJELATNOST CENTRA

Članak 5.

U obavljanju svoje djelatnosti Centar osobito:

– prikuplja, objedinjuje, sređuje i zaštićuje svu dokumentaciju i sve podatke nastale u Domovinskom ratu i vezane uz rat,

– prikuplja, sređuje, klasificira i obrađuje registraturno i arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu i vezano uz rat, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima,

– stručno i znanstveno obrađuje, analizira i vrednuje podatke, dokumentaciju i gradivo vezano uz Domovinski rat,

– objavljuje publikacije i druga djela nastala na temelju svoje djelatnosti,

– objavljuje registraturno i arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu,

– daje podatke, izvatke iz dokumenata i ovjerovljene prijepise na zahtjev korisnika, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima,

– organizira stručna i znanstvena predavanja i izložbe te znanstvene skupove i druge oblike istraživanja istine o Domovinskom ratu i upoznavanja javnosti u zemlji i svijetu s utvrđenim činjenicama vezanim uz Domovinski rat,

– surađuje s arhivima, muzejima i drugim pravnim osobama radi unaprjeđenja svoje djelatnosti.

Centar se u svom radu koristi suvremenim metodama zaštite i sigurnosnih mjera trajnog čuvanja prikupljenog gradiva, razvija i održava informacijski sustav te objavljuje dokumente vezane uz Domovinski rat.

Djelatnost Centra pobliže se uređuje njegovim statutom, u skladu s odredbama ovoga Zakona, Zakona o ustanovama, te posebnim propisima kojima se uređuje arhivska, muzejska i znanstvena djelatnost.

Članak 6.

U obavljanju svoje djelatnosti Centar prikuplja te evidentira i podatke o humanitarnim, kulturnim, umjetničkim i drugim aktiv­nostima vezanim uz Domovinski rat, kao i autentičnu dokumentaciju nastalu inicijativom i radom pojedinaca i grupa, te o ulozi Hrvata izvan Republike Hrvatske u Domovinskom ratu.

Članak 7.

Poslove iz svoga djelokruga Centar obavlja samostalno, kao i u suradnji sa znanstvenim, arhivskim, muzejskim i drugim srod­nim ustanovama, te drugim pravnim i fizičkim osobama u zemlji i svijetu.

Članak 8.

Arhivi te druge pravne i fizičke osobe koje raspolažu dokumentacijom nastalom u Domovinskom ratu ili vezanom uz rat, dužne su je predati Centru.

Način predaje utvrdit će se sporazumno sa Centrom, a na traženje predavatelja Centar može za njega o svom trošku izraditi kopiju dokumentacije koju preuzima.

Članak 9.

Centar jednom godišnje podnosi izvješće o radu i poslovanju Vladi Republike Hrvatske.

O svojoj cjelokupnoj djelatnosti i ostvarenim rezultatima Centar podnosi izvješće Hrvatskom saboru jednom godišnje i/ili kada on to zatraži.

Centar obavještava javnost o svojoj djelatnosti u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa.

 

III. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE

Članak 10.

Ustrojstvo Centra uređuje se statutom.

Za obavljanje djelatnosti iz članka 5. ovoga Zakona u Centru se mogu ustrojavati odjeli i službe.

Centar može osnivati podružnice u skladu s odredbama zakona i statuta.

Članak 11.

Stručne i druge poslove u Centru obavljaju osobe koje ispu­nja­vaju uvjete propisane posebnim zakonima i općim aktima Centra.

Članak 12.

Centrom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika, potpredsjednika i pet članova.

Predsjednika, potpredsjednika i članove Upravnog vijeća ime­nuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Za predsjednika, potpredsjednika i članove Upravnog vijeća mogu se imenovati osobe iz reda istaknutih znanstvenika te javnih i kulturnih djelatnika.

Predsjednik, potpredsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine.

Članak 13.

Upravno vijeće:

– donosi statut Centra uz prethodnu suglasnost Vlade Repub­like Hrvatske,

– predlaže Vladi Republike Hrvatske imenovanje i razrje­šenje ravnatelja Centra,

– raspisuje i provodi javni natječaj za imenovanje ravnatelja Centra,

– donosi program rada i razvoja Centra na prijedlog ravnatelja,

– odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,

– predlaže promjene u ustroju i organizaciji rada Centra, te

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom.

Članak 14.

Voditelj Centra je ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeća s mandatom od četiri godine.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama« i u najmanje jednom javnom glasilu.

Za ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.

Ostali uvjeti koje treba ispunjavati ravnatelj, te način i postupak provođenja natječaja propisat će se statutom Centra.

Članak 15.

Centar ima stručno vijeće koje raspravlja o svim stručnim pitanjima rada Centra, daje ravnatelju i Upravnom vijeću mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak i unaprjeđenje djelatnosti Centra, te obavlja i druge stručne poslove sukladno statutu.

Sastav, način i postupak izbora članova stručnog vijeća ure­đuje se statutom Centra.

Članak 16.

Stručni nadzor nad radom Centra obavlja Hrvatski državni arhiv.

Nadzor nad zakonitošću rada Centra obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove kulture.

 

IV. SREDSTVA I IMOVINA CENTRA

Članak 17.

Sredstva za rad Centra osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, obavljanjem djelatnosti te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Imovinu Centra čine sredstva iz stavka 1. ovoga članka. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Centar ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra u skladu s propisima.

Centar može steći, opteretiti i otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene statutom, samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Do imenovanja ravnatelja Centra, Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja.

Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za početak rada Centra, predložiti Upravnom vijeću statut, te podnijeti prijedlog za upis u sudski registar.

Članak 19.

Upravno vijeće Centra imenovat će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Do osiguranja odgovarajućeg prostora Centar će započeti s radom u prostorima Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić