Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska izvještajna novinska agencija je pravna osoba koja ima status javne ustanove čije se ustrojstvo i način rada uređuje ovim Zakonom i propisima donesenim na teme­lju ­nje­ga.

Osnivač javne ustanove Hrvatska izvještajna novinska agencija je Republika Hrvatska.

Članak 2.

Naziv javne ustanove je Hrvatska izvještajna novinska agencija.

Skraćeni naziv Hrvatske izvještajne novinske agencije je Hina.

Sjedište Hrvatske izvještajne novinske agencije (u da­lj­njem tekstu: Hina) je u Zagrebu.

Hina može u skladu s ovim Zakonom i Statutom osnivati u zem­lji i inozemstvu podružnice – dopisništva.

Članak 3.

Djelatnost Hine je prikup­lja­nje i razaši­lja­nje što potpunijih či­njeničnih i objektivnih novinsko-agencijskih informacija o zbi­va­njima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenoga, političkoga, kulturnog i gospodarskog života.

Članak 4.

Djelatnost iz članka 3. ovoga Zakona Hina obav­lja kao javnu službu samo u slučajevima elementarnih nepogoda, epidemija, izvanrednog ili ratnog sta­nja.

Svoje opće servisne vijesti i informacije Hina je dužna staviti na raspolaga­nje svim pretplatnicima u Republici Hrvatskoj pod jednakim uvjetima.

Članak 5.

Hina djeluje po načelima neovisnoga, nepristranog i profesionalnoga novinsko-agencijskog izvještava­nja.

Hina ne smije biti izložena bilo kakvim utjecajima koji bi mogli ugroziti točnost, objektivnost ili vjerodostojnost ­njezinih informacija.

Hina ne smije, faktički ili pravno, doći pod vlasničku ili drugu interesnu kontrolu neke ideološke, političke ili ekonomske skupine.

Hina će, prema raspoloživim sredstvima, stalno unaprijeđi­vati i razvijati svoje ­ljudske potencijale, tehnologiju i organizaciju.

Hina je dužna razvijati mrežu svojih dopisništava, tako da svojim izvješćiva­njem ravnomjerno obuhvati sve županije u Republici Hrvatskoj, a u izvještava­nju iz Europe i svijeta potpunije odrazi interese hrvatske javnosti i medija sukladno programu rada i financijskom planu. Hina, sukladno svojim financijskim moguć­nostima, sudjeluje u financira­nju dopisništva.

 

II. JAVNOST I SAMOSTALNOST RADA

Članak 6. 

Hina je samostalna.

Samostalnost Hine ogleda se posebno:

– u pravu Hine da samostalno obav­lja djelatnost radi koje je osnovana,

– u financijskoj samostalnosti u skladu s ovim Zakonom, Statutom i ugovorima,

– u pravu Hine da putem nadležnosti svojih tijela uređuje, u skladu sa zakonom, svoje unutraš­nje ustrojstvo i način rada,

– u pravu Hine da svojim općim aktima uređuje pita­nja prijama radnika te ­njihova prava i dužnosti u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,

– u pravu novinara da daju miš­lje­nje prigodom imenova­nja glavnog urednika,

– u pravu Hine da može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, da može biti vlasnik pokretnih i nepokretnih stvari te da može biti stranka u postupcima pred sudom, drugim državnim organima i tijelima s javnim ovlastima.

Članak 7.

Rad Hine je javan.

Javnost rada Hine ostvaruje se posebno:

– u postupku imenova­nja Upravnog vijeća Hine i glavnog urednika Hine,

– putem obveze Hine da pravodobno i istinito obavještava javnost o obav­lja­nju svoje djelatnosti,

– u dužnosti Hine da korisnike svojih usluga na pogodan način obavještava o uvjetima i načinu dava­nja svojih usluga i o drugim pita­njima koja se tiču obav­lja­nja poslova za koje je osnovana,

– putem opće uloge koju ima ­njezin osnivač.

 

III. USTROJSTVO I TIJELA

Članak 8.

Unutar­nje ustrojstvo Hine uređuje se ­njezinim Statutom, sukladno ovome Zakonu.

Članak 9.

Tijela Hine jesu:

– Upravno vijeće Hine,

– Ravnate­lj Hine.

Članak 10.

Hinom uprav­lja Upravno vijeće koje ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Članak 11.

Upravno vijeće Hine imenuje i razrješava Hrvatski sabor.

Jedan član Upravnog vijeća Hine imenuje se iz reda zaposlenih u Hini, jedan član iz reda struč­njaka za medije, a ostala tri člana iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih struč­njaka.

Član Upravnog vijeća Hine ne može biti državni dužnosnik, osoba koja obnaša neku dužnost u tijelima političke stranke te osoba koja je u radnom odnosu ili obav­lja bilo koje druge poslove u konkurentskim tvrtkama zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 12.

Vlada Republike Hrvatske pokreće postupak izbora članova Upravnog vijeća Hine javnim pozivom. U javnom pozivu navode se uvjeti za imenova­nje članova Upravnog vijeća, te rok za podnoše­nje prijedloga koji ne može biti kraći od 15 dana od objave poziva.

Na teme­lju prispjelih prijedloga Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru članove Upravnog vijeća.

Hrvatski sabor glasuje pojedinačno o svakom predloženom članu Upravnog vijeća Hine uz prethodno pribav­ljeno miš­lje­nje nadležnoga saborskog odbora.

Članak 13.

Hrvatski sabor može razriješiti člana Upravnog vijeća prije isteka vremena na koje je imenovan:

– na vlastiti zahtjev,

– podnoše­njem ostavke,

– ako svojim radom teže povrijedi ili više puta povrijedi zakon i druge propise koji se odnose na rad i obav­lja­nje djelatnosti Hine,

– ako svojim radom prouzroči veću štetu Hini,

– u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom.

Članak 14.

Upravno vijeće Hine:

– donosi Statut na prijedlog ravnate­lja,

– odlučuje o raspolaga­nju imovinom, u skladu sa zakonom i Statutom Hine,

– odlučuje o ulaga­njima u razvoj Hine, u skladu sa zakonom i ­njenim Statutom,

– donosi plan razvoja i program rada,

– donosi financijski plan i godiš­nji obračun,

– prati i kontrolira zakonitost i uspješnost rada Hine,

– imenuje i razrješava ravnate­lja Hine na teme­lju javnog natječaja,

– imenuje i razrješava pomoćnika ravnate­lja na teme­lju javnog natječaja, a na prijedlog ravnate­lja Hine,

– imenuje i razrješava glavnog urednika Hine na teme­lju javnog natječaja, a na prijedlog ravnate­lja Hine i uz prethodno pribav­ljeno miš­lje­nje novinara Hine,

– donosi opće akte,

– redovito, a najma­nje jedanput godiš­nje podnosi izvješće Hrvatskom saboru o svom radu,

– donosi poslovnik o svom radu,

– odlučuje o drugim pita­njima u skladu sa zakonom, Statutom i poslovnikom o svom radu.

Upravno vijeće Hine odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 15.

Ravnate­lj Hine:

– vodi poslova­nje Hine,

– predstav­lja i zastupa Hinu,

– predlaže Upravnom vijeću Hine imenova­nje pomoćnika ravnate­lja, po provedenom javnom natječaju, te ­njihovo razrješe­nje,

– predlaže Upravnom vijeću Hine imenova­nje glavnog urednika Hine po provedenom javnom natječaju, te ­nje­govo razrješe­nje,

– predlaže Upravnom vijeću Hine donoše­nje Statuta,

– obav­lja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Ravnate­lj Hine može obustaviti od izvrše­nja akte Upravnog vijeća Hine ako smatra da su u suprotnosti sa zakonom, te o tome izvijestiti Vladu Republike Hrvatske u roku od 24 sata.

Ravnate­lj Hine odgovoran je za zakonitost i uspješnost rada Hine.

Prava, obveze i odgovornosti direktora naklade obav­lja ravnate­lj Hine.

Članak 16.

Za ravnate­lja Hine može biti imenovana osoba koja je hrvat­ski držav­ljanin, ima visoku stručnu spremu, društvenog ili drugoga odgovarajuće­g smjera u skladu sa Statutom, zna­nje engleskog ili drugoga svjetskog jezika i ima najma­nje pet godina odgo­va­rajuće­ga radnog iskustva, u skladu sa Statutom.

Članak 17.

Ravnate­lja Hine imenuje i razrješava Upravno vijeće Hine po provedenom javnom natječaju.

Ravnate­lja Hine imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Ravnate­lja Hine Upravno vijeće Hine može razriješiti prije isteka vremena na koje je imenovan:

– ako sam to zatraži,

– ako ne postupa po propisima i općim aktima Hine,

– ako neosnovano odbije izvršiti odluke Upravnog vijeća Hine donesene u okviru ­nje­gove nadležnosti,

– ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzročiti Hini veću štetu,

– ako učestalo zanemaruje ili nesavjesno obav­lja svoje dužnosti zbog če­ga nastaju teškoće u obav­lja­nju djelatnosti Hine.

Prije donoše­nja odluke o razrješe­nju, ravnate­lju Hine se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješe­nja.

Članak 18.

Glavnog urednika Hine imenuje Upravno vijeće Hine po provedenom javnom natječaju, a na prijedlog ravnate­lja Hine i uz prethodno pribav­ljeno miš­lje­nje novinara Hine.

Ako novinari Hine ne daju na prijedlog glavnog urednika pozitivno miš­lje­nje, ravnate­lj Hine može odustati od prijedloga i predložiti drugu osobu.

Ako Upravno vijeće Hine ne imenuje glavnog urednika zbog nedava­nja pozitivnog miš­lje­nja novinara Hine na prijedlog rav­nate­lja ili iz drugih razloga, postupak se predlaga­nja mora ponoviti.

Članak 19.

Ravnate­lj Hine, pomoćnik ravnate­lja Hine i glavni urednik sudjeluju u radu Upravnog vijeća bez prava odlučiva­nja, a druge ovlaštene osobe na poziv Upravnog vijeća.

 

IV. RADNICI

Članak 20.

Na pravni položaj radnika, uvjete za zasniva­nje radnog odnosa, plaće i druga pita­nja koja nisu uređena ovim Zakonom, primje­njuju se opći propisi o radu i kolektivni ugovor.

Kad Hina obav­lja svoju djelatnost kao javnu službu radnicima je ograničeno pravo na štrajk.

 

V. OPĆI AKTI

Članak 21.

Hina ima Statut, kojim se sukladno ovom Zakonu, pobliže utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučiva­nja pojedinih tijela, raspolaga­nje imovinom, te uređuju druga pita­nja od znače­nja za obav­lja­nje djelatnosti Hine.

Statut Hine donosi Upravno vijeće Hine na prijedlog ravnate­lja.

Suglasnost na Statut Hine daje Hrvatski sabor.

Članak 22.

Pored Statuta, Hina ima Pravilnik o radu i druge opće akte sukladno ovom Zakonu i Statutu Hine.

Pravilnikom o radu uređuje se način prijama zaposlenika na rad, uvjete i način prijama va­njskih suradnika, položaj va­njskih suradnika, tijela koja odlučuju o prijamu, prava i obveze zaposlenih, uvjeti i način ograniče­nja prava na štrajk kako bi se, u interesu javnosti, osiguralo obav­lja­nje djelatnosti Hine i ostala pita­nja kojima se uređuje položaj zaposlenika u Hini.

Druge opće akte u Hini donosi Upravno vijeće ako ovim Zakonom ili Statutom nije propisano da ih donosi ravnate­lj.

Članak 23.

Statut i drugi opći akti Hine stupaju na snagu najranije danom objave.

Način objav­ljiva­nja Statuta i drugih općih akata uređuje se Statutom.

Članak 24.

Hina je dužna odredbe Statuta i drugih općih akata kojima se uređuju uvjeti i način pruža­nja usluga, učiniti na pogodan način dostupnim javnosti.

 

VI. IMOVINA

Članak 25.

Sredstva za rad pribav­ljena od osnivača, stečena pruža­njem usluga ili pribav­ljena iz drugih izvora čine imovinu Hine.

Osnivač Hine Republika Hrvatska ima stopostotni udio u sredstvima za rad Hine.

Hina stječje prihode:

– na teme­lju ugovora s osnivačem,

– na teme­lju ugovora s korisnicima usluga,

– na teme­lju drugih poslova koje obav­lja u okviru svoje djelatnosti,

– na teme­lju donacija.

Zbog osigura­nja stvarne ravnoteže prihoda i rashoda Hine, na teme­lju programa rada i financijskog plana, Hina svake godine usklađuje cijene usluga s predstavnicima osnivača i korisnika.

Članak 26.

Sredstva za rad Upravnog vijeća Hine osigurava Hina.

Članak 27.

Ako u obav­lja­nju svoje djelatnosti Hina ostvari dobit, ta se dobit može koristiti isk­ljučivo za obav­lja­nje i razvoj djelatnosti Hine, u skladu s ovim Zakonom i Statutom Hine.

Članak 28.

Hina odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Hine.

Gubici Hine prvenstveno se podmiruju iz imovine Hine ili na drugi uobičajeni način a tek onda iz državnog proračuna.

Članak 29.

Hina ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom.

Članak 30.

Nad Hinom se ne može provesti stečaj bez suglasnosti Hrvat­skoga sabora.

Ako Vlada Republike Hrvatske u roku od 90 dana ne pokrije gubitke, ili ne donese odluku na koji način će gubitke pokriti, stečaj se može provesti.

Članak 31.

Nadzor nad zakonitošću rada Hine i općih akata obav­ljaju nadležna ministarstva, ako ovim Zakonom nije drukčije odre­đeno.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Republička organizacija Hrvatska izvještajna novinska agencija »HINA« – osnovana Zakonom o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji »HINA« (»Narodne novine, br. 31/90.) nastav­lja radom kao javna ustanova Hrvatska izvještajna novinska agencija.

Članak 33.

Sredstva, prava i obveze Hrvatske izvještajne novinske agencije »HINA« prelaze u cijelosti na javnu ustanovu Hrvatsku izvještajnu novinsku agenciju.

Sve nekretnine i pokretnine, uk­ljučujući zgradu u Zagrebu, Marulićev trg 16, prelaze u cijelosti na javnu ustanovu Hrvatsku izvještajnu novinsku agenciju.

Članak 34.

Osnove za sklapa­nje ugovora po članku 25. ovoga Zakona osnivač i Hina utvrđuju sporazumno.

Do sklapa­nja tog ugovora sredstva za rad Hine osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 35.

Vlada Republike Hrvatske donijet će najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona potrebne akte na teme­lju kojih će provesti upis u sudski re­gistar Hine.

Ravnate­lj Hine će, uz suglasnost osnivača, provesti upis Hine u sudski re­gistar.

Članak 36.

Upravno vijeće Hine imenovat će se u roku od 30 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona. Upravno vijeće će u da­lj­njem roku od 60 dana donijeti Statut Hine te raspisati natječaj i provesti postupak imenova­nja ravnate­lja Hine.

Članak 37.

Direktor Hine i glavni i odgovorni urednik Hine nastav­ljaju radom do imenova­nja Upravnog vijeća i ravnate­lja Hine, te glav­nog urednika Hine u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 38.

Na sve odnose koji nisu uređeni ovim Zakonom primje­njuju se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o javnom priopćava­nju.

Članak 39.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji »HINA« (»Narodne novine«, br. 31/90.).

Članak 40.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612/10/01-01/01
Zagreb, 25. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

 

 

Copyright © Ante Borić