Povezani zakoni

Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

NN 99/18

Uživajte...

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 79/06.).

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Fond).

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona poslove Fonda preuzima Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zaklada).

Članak 4.

Zaklada preuzima opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Fonda, kao i zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima, danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

(1) Zaposlenici Fonda koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona na temelju ugovora o radu obavljaju poslove koji su predmet preuzimanja sukladno članku 4. ovoga Zakona, nastavljaju s radom na istim poslovima i nakon njegova stupanja na snagu.

(2) Ugovori o radu zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka prenose se na Zakladu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, sukladno odredbama općeg propisa o radu kojim se uređuje prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca.

(3) Zaposlenici iz stavka 1. ovoga članka zadržavaju pravo na plaću i sva druga prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana prenošenja ugovora o radu.

(4) Zaklada na koju se kao novog poslodavca prenose ugovori o radu zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka, danom stupanja na snagu ovoga Zakona preuzima, u neizmijenjenom obliku i opsegu, sva prava i obveze iz prenesenog ugovora o radu.

Članak 6.

Nakon što u skladu s odredbama ovoga Zakona Fond prestane s radom, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, direktor Fonda podnijet će zahtjev za brisanje Fonda iz sudskog registra.

Članak 7.

Danom brisanja iz sudskog registra prestaje mandat direktora Fonda i članova Upravnog odbora Fonda.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/102

Zagreb, 31. listopada 2018.

HRVATSKI SABOR

 

Copyright © Ante Borić