Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Član 1.

Ovim se zakonom ustanovljava evidencija o ostvarenoj znanstvenoj, kulturnoj, prosvjetnoj, tehničkoj i tehnološkoj suradnji s inozemstvom, s podacima koji su od interesa za cijelu zemlju.

Član 2.

Evidencija o ostvarenoj znanstvenoj, kulturnoj, prosvjetnoj, tehničkoj i tehnološkoj suradnji s inozemstvom sadrži podatke koji se odnose na: osnove, nosioce, predmet, oblike i izvore financiranja te suradnje.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se na jedinstven način.

Član 3.

Podaci o osnovama znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke i tehnološke suradnje s inozemstvom odnose se na:

1) naziv međunarodnog ugovora na temelju kojeg se ostvaruje ta suradnja;

2) naziv akta zaključenog između nosioca suradnje na temelju međunarodnog ugovora ili po drugoj osnovi.

Član 4.

Podaci o nosiocima znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke i tehnološke suradnje s inozemstvom sadrže:

1) ime odnosno naziv ili tvrtku i sjedište odnosno prebivalište nosioca suradnje u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (osnovne organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice, organi i organizacije društveno-političkih zajednica, društveno-političke i druge društvene organizacije i udruženja građana odnosno radne skupine ili pojedinci);

2) ime odnosno naziv ili tvrtku i sjedište odnosno prebivalište nosioca suradnje u inozemstvu (organi i organizacije odnosno države ili međunarodne organizacije odnosno radne grupe ili pojedinci).

Član 5.

Podaci o predmetu odnosno oblicima znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke i tehnološke suradnje s inozemstvom odnose se na: znanstvena istraživanja; specijalizaciju i razmjenu stručnjaka i drugih radnika; upućivanje građana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na rad u inozemstvo u okviru međunarodne znanstvene, prosvjetne, kulturne, tehničke i tehnološke suradnje; međunarodne skupove u zemlji i inozemstvu; stručnu obuku; studijske boravke; razmjenu i korištenje znanstvene i tehničke dokumentacije i informacija; školovanje u visokoškolskim i drugim obrazovnim ustanovama; umjetničke i druge kulturne manifestacije; gostovanja; sudjelovanje u radu stranih organa i tijela međunarodnih organizacija te na druge predmete odnosno oblike znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke i tehnološke suradnje s inozemstvom.

Član 6.

Podaci o izvorima iz kojih se financira znanstvena, kulturna, prosvjetna, tehnička i tehnološka suradnja s inozemstvom odnose se na sudionike u financiranju i na visinu sredstava po izvorima (domaćim i stranim) te na druge izvore iz kojih se ta suradnja financira.

Član 7.

Evidenciju o ostvarenoj znanstvenoj, kulturnoj, prosvjetnoj, tehničkoj i tehnološkoj suradnji s inozemstvom s podacima iz čl. 3. do 6. ovog zakona vode organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice, organi i organizacije društveno-političkih zajednica, društveno-političke i druge društvene organizacije i udruženja građana, koji sudjeluju u ostvarivanju znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke i tehnološke suradnje s inozemstvom.

Član 8.

Organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice, organi i organizacije društveno-političkih zajednica, društveno-političke i druge društvene organizacije i udruženja građana dostavljaju podatke iz čl. 3. do 6. ovog zakona nadležnom organu u republici odnosno autonomnoj pokrajini u roku 30 dana od dana ostvarene znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke i tehnološke suradnje s inozemstvom, na propisanim obrascima.

Član 9.

O znanstvenoj, kulturnoj, prosvjetnoj, tehničkoj i tehnološkoj suradnji s inozemstvom koju neposredno ostvaruju državljani Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije vodi se evidencija.

Sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana utvrđuju nadležni organi u republikama odnosno autonomnim pokrajinama, u skladu s jedinstvenim metodološkim načelima.

Član 10.

Izvan snage.

Član 11.

Jedinstvena metodološka načela o načinu vođenja i korištenja evidencije o ostvarenoj znanstvenoj, kulturnoj, prosvjetnoj, tehničkoj i tehnološkoj suradnji s inozemstvom, te uvođenje jedinstvenih obrazaca u kojima se iskazuju podaci iz čl. 3. do 6. i člana 9. ovog zakona, utvrđuje savezna organizacija nadležna za poslove međunarodne znanstvene, prosvjetno-kulturne i tehničke suradnje u sporazumu sa saveznom organizacijom nadležnom za poslove statistike, nakon pribavljenog mišljenja nadležnih organa u republici odnosno autonomnoj pokrajini.

Član 12.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na znanstvenu, kulturnu, prosvjetnu, tehničku i tehnološku suradnju s inozemstvom koju ostvaruju organi nadležni za poslove narodne obrane i organi nadležni za unutrašnje poslove.

Član 13.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kaznit će se za prekršaj organizacija udruženog rada ili druga samoupravna organizacija ili zajednica, društveno-politička i druga društvena organizacija i udruženje građana ako ne vodi evidenciju ili ne dostavlja u rokovima podatke po odredbama čl. 7., 8. i 10. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 500 do 1.000 dinara i odgovorna osoba u organizaciji udruženog rada, drugoj samoupravnoj organizaciji i zajednici, društveno-političkoj organizaciji i drugoj društvenoj organizaciji i udruženju građana.

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 dinara kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u organu društveno-političke zajednice ili drugom državnom organu ako ne vodi evidenciju ili ne dostavlja u rokovima podatke po odredbama čl. 7., 8. i 10. ovog zakona.

Član 14.

Izvan snage.

Član 15.

Savezna organizacija nadležna za poslove međunarodne, znanstvene, prosvjetno-kulturne, tehničke i tehnološke suradnje utvrdit će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, jedinstvena metodološka načela iz člana 11. ovog zakona.

Član 16.

Odrede čl. 7. do 10. ovog zakona primjenjivat će se od 1. siječnja 1982.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom listu SFRJ«.

 

Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u republici hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

 

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni:

1. Zakon o autorskom pravu ("Službeni list SFRJ"; br. 19/78, 24/86 i 21/90),

2. Zakon o evidenciji, znanstvene, kulturne, prosvjetne i tehničke suradnje s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 59/81).

Članak 2.

Stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj :

1. odredbe članka 40. stavka 3. 2akona o autorskom pravu,

2. odredbe članka 8. stavka 2, članka 10. i članka 14. Zakona o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne i tehničke suradnje s inozemstvom.

Članak 3.

Savezni propisi doneseni za izvršavanje zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 4.

Ovlaštenja saveznih organa, odnosno organizacija, za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. i propisa iz članka 3. ovoga zakona, postaju ovlaštenja republičkih organa, odnosno organizacija, u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 5.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da svojim uredbama uredi:

- pitanje visine postotka iz članka 40. stavak 1. Zakona o autorskom pravu, te

- pitanje prava umjetnika izvođača iz članka 99. stavak 2. Zakona o autorskom pravu i na temelju faktičkog reciprociteta.

Članak 6.

U Zakonu o autorskom pravu, u svim člancima u kojima se navodi riječ: "pokrajinski" u odgovarajućem padežu brišu se a riječi: "organizacija udruženog rada" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječju: "organizacija" u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 7.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

 

 

Copyright © Ante Borić