Zakon o žičarama

NN 96/18

na snazi od 08.11.2018.

Uživajte

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju pitanja vezana uz žičare koja uključuju gradnju novih žičara, davanje koncesije u području žičara, odredbe o upravitelju i voditelju žičare te tehničkom osoblju, uvjete za rad i održavanje žičare, odredbe o sigurnosnoj analizi, izdavanju odobrenja za rad žičare i stručno-tehničkom pregledu žičare te odredbe o inspekcijskom nadzoru i prekršajima, prijavu tijela za ocjenu sukladnosti i ostala pitanja u vezi sa žičarama.

Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom uspostavlja pravni okvir za provedbu Uredbe (EU) 2016/424 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o žičarama i stavljanju izvan snage Direktive 2000/9/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 81, 31. 3. 2016., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/424).

Primjena

Članak 3.

(1) Ovaj se Zakon primjenjuje na žičare za prijevoz osoba.

(2) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na:

1. dizala koja trajno povezuju razine građevina i namijenjena su za prijevoz osoba, osoba i tereta ili samo tereta

2. postrojenja namijenjena u poljoprivredne ili šumarske svrhe

3. žičare za poslugu planinskih skloništa i kuća namijenjenih samo za prijevoz tereta ili posebno određenih osoba

4. nepokretnu ili prijenosnu opremu koja je projektirana isključivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao sredstvo za prijevoz osoba (zip line, spuštalice i slična oprema)

5. rudarska postrojenja ili druga nepokretna industrijska postrojenja koja se koriste za industrijske aktivnosti i

6. postrojenja u kojima se korisnici ili vozila kreću vodom.

Pojmovi

Članak 4.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu i u provedbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. investitor je pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi žičara

2. ministar je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za promet

3. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za promet

4. trasa žičare je zračni prostor između tla i nosive odnosno transportne užadi po visini i između rubova potrebnoga svijetlog profila po širini

5. upravitelj žičare je pravna osoba koja je odgovorna za siguran rad žičare

6. vlasnik je vlasnik žičare u radu

7. žičara u radu je žičara za koju je izdano odobrenje za rad žičare prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) 2016/424.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Prijava tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Članak 5.

(1) Ministarstvo prijavljuje Europskoj komisiji i ostalim državama članicama Europske unije tijela koja su u Republici Hrvatskoj ovlaštena za obavljanje postupaka ocjenjivanja sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara za prijevoz osoba (u daljnjem tekstu: prijavljena tijela).

(2) Ministarstvo je nadležno i odgovorno za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka te za nadzor prijavljenih tijela, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/424.

(3) Poslove ocjenjivanja i nadzora iz stavka 2. ovoga članka provodi akreditacijsko tijelo koje je potpisnik EA MLA (Multilateralni sporazum o priznavanju jednakosti akreditacije potpisan s Europskom organizacijom za akreditaciju) u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 13. 8. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 765/2008) i u skladu s njom.

(4) Ministarstvo izvješćuje Europsku komisiju o postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti, o nadzoru prijavljenih tijela i o svim promjenama u vezi s tim te o tome službeno obavještava središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo.

(5) Zahtjevi u pogledu prijavljenih tijela i pretpostavka sukladnosti za prijavljena tijela, kao i za društva kćeri prijavljenih tijela, odredbe o sklapanju ugovora prijavljenih tijela s podizvođačima, zahtjevi u pogledu tijela koja provode prijavljivanje i obveze obavješćivanja za tijela koja provode prijavljivanje, zahtjevi za prijavu tijela za ocjenjivanje sukladnosti i postupak prijavljivanja, identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela, izmjene u prijavama i osporavanje stručnosti prijavljenih tijela, operativne obveze prijavljenih tijela, žalbe na odluke prijavljenih tijela te obveza obavješćivanja za prijavljena tijela određeni su Uredbom (EU) 2016/424.

Jezik

Članak 6.

(1) Podaci, upute, informacije, dokumentacija i ostali dokumenti te EU izjava o sukladnosti iz članka 11. stavaka 6., 7. i 9., članka 13. stavaka 3., 4. i 9., članka 14. stavka 2. i članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/424 moraju biti na hrvatskom jeziku.

(2) Sigurnosna analiza i sigurnosno izvješće iz članka 15. ovoga Zakona moraju biti na hrvatskom jeziku.

 

II. OPĆE ODREDBE ZA ŽIČARE

Gradnja žičara

Članak 7.

(1) Gradnja žičara od interesa je za Republiku Hrvatsku.

(2) Na projektiranje, građenje, uporabu i održavanje žičara primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojim se uređuje gradnja, prostorno uređenje, zaštita prirode i šume te energetska učinkovitost.

(3) Kod projektiranja, građenja, uporabe i održavanja žičara primjenjuju se temeljni zahtjevi za građevinu propisani propisom kojim se uređuje gradnja i posebnim propisima te bitni zahtjevi propisani u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/424.

(4) Žičara se ne smatra infrastrukturnom građevinom u smislu odredbi posebnog zakona.

Upravitelj žičare

Članak 8.

(1) Vlasnik, investitor ili koncesionar žičare dužan je odrediti upravitelja žičare.

(2) Upravitelj žičare može biti i vlasnik ili koncesionar žičare pod uvjetom da je pravna osoba.

(3) Upravitelj žičare odgovoran je za siguran rad, organizaciju rada te održavanje žičare.

(4) Upravitelj žičare dužan je osigurati se od odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati trećima u obavljanju njegove djelatnosti, čime se pružaju jamstva za pokriće štete u slučaju nesreće u odnosu na putnike i treće osobe u skladu s posebnim propisima.

(5) Upravitelj žičare dužan je osigurati da žičara radi i prevozi osobe na temelju odobrenja za rad žičare.

Voditelj i zamjenik voditelja žičare

Članak 9.

(1) Upravitelj žičare dužan je odrediti voditelja žičare i njegovog zamjenika.

(2) Voditelj i zamjenik žičare poduzimaju sve potrebne mjere za siguran rad, organizaciju rada i održavanje žičare.

Tehničko osoblje žičare

Članak 10.

(1) Tehničko osoblje žičare su radnici koji neposredno osiguravaju siguran rad žičare, kao što su voditelj i zamjenik voditelja žičare, radnici koji neposredno rade na pogonu žičare i pomoćni radnici koji sudjeluju na osiguranju rada žičare.

(2) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i ostale odredbe o radnom odnosu i zaštiti na radu tehničkog osoblja žičare propisane su posebnim propisima.

(3) Upravitelj žičare dužan je osigurati da tehničko osoblje žičare i osoblje žičare koje pruža podršku putnicima kod ukrcaja i iskrcaja ima završen tečaj prve pomoći kako je to propisano posebnim propisom kojim se uređuje zaštita na radu.

 

III. BITNI ZAHTJEVI ZA ŽIČARE

Nove žičare

Članak 11.

(1) Planirane i nove žičare te njihova infrastruktura, podsustavi i sigurnosne komponente moraju ispunjavati bitne zahtjeve navedene u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/424 koji se na njih primjenjuju.

(2) Za žičare koje su u skladu s usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, smatra se da su u skladu s bitnim zahtjevima navedenima u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/424 koji su obuhvaćeni tim normama ili njihovim dijelovima.

(3) Žičare se puštaju u uporabu samo ako su u skladu s Uredbom (EU) 2016/424 i ne prijete ugrožavanjem zdravlja i sigurnosti osoba ili imovine kada se pravilno ugrađuju, održavaju i upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom.

(4) Podsustavi i sigurnosne komponente ugrađuju se u žičare samo uz uvjet da omogućuju izgradnju žičara koje su u skladu s Uredbom (EU) 2016/424 i koje ne prijete ugrožavanjem zdravlja i sigurnosti osoba ili imovine kada se pravilno ugrađuju, održavaju i upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom.

Žičare u radu

Članak 12.

(1) Žičare u radu moraju ispunjavati primjenjive bitne zahtjeve navedene u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/424 te tehničke uvjete za siguran rad kojima se osigurava sprječavanje ugrožavanja zdravlja i sigurnosti osoba i imovine kada se pravilno ugrađuju, održavaju i upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom.

(2) Tehnički uvjeti za siguran rad žičara u radu iz stavka 1. ovoga članka propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

3. Pravilnik o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti žičara

Rad žičare

Članak 13.

(1) Upravitelj žičare dužan je:

1. utvrditi upute za siguran rad žičare u skladu s uputama proizvođača žičare te osigurati njihovu provedbu

2. donijeti pravila o radu i postupanju tehničkog osoblja i ostalog osoblja

3. donijeti pravila o davanju upozorenja i informiranja javnosti u slučaju izvanrednih situacija i opasnosti koja su usklađena s posebnim propisima

4. osigurati da je kod rada žičare voditelj žičare ili njegov zamjenik u svakom trenutku dostupan

5. utvrditi opće uvjete prijevoza, utvrditi vozni red, radno vrijeme i cjenik te ih javno objaviti i postaviti na vidljivim mjestima na žičari i

6. na vidljivim mjestima na žičari postaviti znakove upozorenja u vezi s ponašanjem i kretanjem putnika.

(2) Općim uvjetima prijevoza mora se osigurati da se putnici pridržavaju uputa koje daje tehničko osoblje te da se tijekom rada žičare ponašaju na način kojim se osigurava siguran i redovit rad i prijevoz osoba žičarom.

(3) Putnik koji svojim stanjem ili ponašanjem ugrožava siguran rad žičare ili ostale putnike ne smije koristiti žičaru, a prema potrebi mora se ukloniti s područja žičare.

(4) Upravitelj žičare donosi pravila o radnom vremenu tehničkog osoblja i ostalog osoblja u skladu s propisom kojim se uređuje radno vrijeme radnika.

(5) Voditelj žičare dužan je:

1. voditi evidenciju o radu žičare koja uključuje evidencije o održavanju, prekidima rada žičare i izvanrednim situacijama i

2. utvrditi uzroke, posljedice, okolnosti i odgovornosti za nastale izvanredne situacije te sastaviti pisano izvješće koje mora dostaviti upravitelju žičare i inspektoru za žičare.

Održavanje žičare

Članak 14.

(1) Žičare se moraju održavati u skladu s uputama proizvođača i prema unaprijed određenom planu održavanja žičare za razdoblje od godine dana.

(2) Upravitelj žičare dužan je, na prijedlog voditelja žičare, donijeti plan održavanja žičare za razdoblje od godine dana u skladu s uputama proizvođača te je odgovoran za njegovu provedbu.

(3) Održavanje se provodi redovito i izvanredno i uključuje preventivne vizualne i slušne preglede infrastrukture i podsustava žičara te sigurnosnih komponenti žičare.

(4) Upravitelj žičare dužan je voditi dokumentaciju o održavanju žičare.

(5) Održavanje infrastrukture žičare mora se provoditi prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuje održavanje građevina.

(6) Održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti žičare propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

3. Pravilnik o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti žičara

 

IV. SIGURNOST RADA ŽIČARE

Sigurnosna analiza i sigurnosno izvješće

Članak 15.

(1) Sigurnosnom analizom, koja obuhvaća sve primjenjive bitne zahtjeve za žičare navedene u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/424, utvrđuju se mogući uzroci rizika i opasnih situacija te se procjenjuje vjerojatnost njihova pojavljivanja.

(2) Vlasnik, investitor ili koncesionar žičare dužan je provesti sigurnosnu analizu planirane žičare ili naložiti provođenje sigurnosne analize u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2016/424.

(3) Sigurnosnu analizu izrađuje proizvođač ili osoba ovlaštena za projektiranje.

(4) Sigurnosno izvješće ne može izraditi osoba ovlaštena za projektiranje koja je izradila sigurnosnu analizu za planiranu žičaru i/ili je sudjelovala u njezinoj izradi, i/ili koja je zaposlena u pravnoj osobi koja je izradila sigurnosnu analizu.

Odobrenje za rad žičare

Članak 16.

(1) Odobrenjem za rad žičare potvrđuje se da žičara ne prijeti ugrožavanjem zdravlja ili sigurnosti osoba ili imovine kada je pravilno izgrađena, održavana i upotrebljavana u skladu sa svojom namjenom.

(2) Odobrenje za rad žičare u upravnom postupku daje Ministarstvo za razdoblje od godinu dana.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad žičare podnosi upravitelj žičare.

(4) Protiv izdanog rješenja o zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

(5) Ministarstvo u pisanom i elektroničkom obliku vodi evidenciju izdanih odobrenja za rad žičara u koju se unose osnovni podaci o žičari i rok važenja odobrenja za rad žičara.

(6) Upravitelj žičare dužan je dostaviti sljedeće osnovne podatke o žičari:

1. naziv i lokacija žičare

2. naziv upravitelja žičare (adresa, telefon, faks, mobitel, e-pošta)

3. ime voditelja i zamjenika voditelja žičare

4. vrsta žičare i proizvođač

5. početak rada (datum)

6. uporabna dozvola za žičaru

7. vrsta vozila (kabina, sjedala ili vučni uređaj)

8. projektirana mjesta u ili na vozilu (broj) i kapacitet (broj osoba/sat)

9. projektirana brzina vožnje (m/s), vrijeme vožnje (min), duljina trase (m) i

10. glavni pogon, snaga (kW), oprema za spašavanje (fiksna/prenosiva).

(7) Upravitelj žičare dužan je postaviti oznaku na mjestu vidljivom svim korisnicima žičare u obliku iz kojeg je razvidno da žičara ima odobrenje za rad, sam naziv žičare i datum važenja odobrenja.

Uvjeti za odobrenje za rad nove žičare

Članak 17.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad nove žičare obvezno se prilaže sljedeće:

1. uporabna dozvola

2. sigurnosno izvješće za žičaru

3. EU izjava o sukladnosti i ostali dokumenti koji se odnose na sukladnost podsustava i sigurnosnih komponenata

4. dokumentacija o značajkama žičare koja uključuje potrebne uvjete za rad, uključujući ograničenja rada, nadzor i prilagodbe

5. zapisnik o izvršenom prvom stručno-tehničkom pregledu žičare

6. upute za održavanje i plan održavanja žičare za iduće razdoblje od godine dana i

7. ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku ako je u skladu s odredbama ovoga Zakona potrebno ishoditi koncesiju za žičaru.

Uvjeti za odobrenje za rad žičara u radu

Članak 18.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad žičare u radu obvezno se prilaže sljedeće:

1. zapisnik o izvršenom godišnjem stručno-tehničkom pregledu žičare

2. potvrda o izvršenom programu održavanja za prethodnu godinu

3. plan održavanja žičare za iduće razdoblje od godine dana

4. odgovarajuće EU izjave o sukladnosti i ostali dokumenti koji se odnose na sukladnost u slučaju većih preinaka i ugradnje podsustava i sigurnosnih komponenata i

5. ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku ako je u skladu s odredbama ovoga Zakona potrebno ishoditi koncesiju za žičaru.

Stručno-tehnički pregled žičare

Članak 19.

(1) Stručno-tehnički pregled provodi se prije početka rada nove žičare te nakon toga jednom godišnje, a po potrebi i nakon većih preinaka, ugradnje podsustava i sigurnosnih komponenata ili izvanrednih situacija.

(2) Stručno-tehničkim pregledom provjeravaju se uvjeti navedeni u sigurnosnom izvješću i primjenjivi tehnički uvjeti za sigurnost rada žičara iz članaka 11. ili 12. ovoga Zakona.

(3) O izvršenom stručno-tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik kojim se utvrđuje da žičara ispunjava uvjete navedene u sigurnosnom izvješću, odnosno da žičara koja se upotrebljava u skladu sa svojom namjenom ne prijeti ugrožavanjem zdravlja ili sigurnosti osoba ili imovine.

(4) Stručno-tehnički pregled organizira i vodi upravitelj koji snosi i njegove troškove.

(5) Stručno-tehnički pregled obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba.

(6) Pravnu ili fizičku osobu iz stavka 5. ovoga članka, na temelju potvrde o akreditaciji prema normi EN ISO/IEC 17020 koju je izdalo akreditacijsko tijelo koje je potpisnik EA MLA u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008, ovlašćuje ministar.

(7) Način obavljanja stručno-tehničkog pregleda iz stavka 1. ovoga članka te izgled i sadržaj zapisnika iz stavka 3. ovoga članka propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

2. Pravilnik o načinu obavljanja stručnog tehničkog pregleda žičare te izgledu i sadržaju zapisnika o izvršenom stručnom tehničkom pregledu

 

V. KONCESIJA ZA ŽIČARE I IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI

Davanje koncesije

Članak 20.

(1) Vlasnik žičare ili investitor žičare dužan je ishoditi koncesiju za žičaru (u daljnjem tekstu: koncesija) kao koncesiju za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku u svrhu korištenja prostora kojim prolazi trasa žičare i u svrhu korištenja nekretnine na kojoj je izgrađena infrastruktura žičare, a koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

(2) Od koncesija se izuzimaju žičare koje su u vlasništvu i pod upravljanjem ili čiji je investitor gradnje Republika Hrvatska, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, tijelo državne uprave ili pravna osoba koja je u njihovom većinskom vlasništvu.

(3) Koncesija se daje putem javnog natječaja i iznimno na zahtjev gospodarskog subjekta, na način i u postupku kako je to propisano ovim Zakonom i propisom kojim se uređuju koncesije.

(4) Davatelj koncesije može biti Ministarstvo u ime Republike Hrvatske ili nadležno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u ime jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

(5) Ako je infrastruktura žičare izgrađena na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili trasa žičare prolazi iznad nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, davatelj koncesije je Ministarstvo uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(6) Naknada za koncesiju iz stavka 5. ovoga članka prihod je državnog proračuna.

(7) Ako je infrastruktura žičare izgrađena na nekretnini u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i/ili trasa žičare prolazi iznad nekretnine u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, davatelj koncesije je nadležno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

(8) Naknada za koncesiju iz stavka 7. ovoga članka prihod je proračuna jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

(9) Ako je infrastruktura žičare izgrađena na nekretnini koja je u vlasništvu vlasnika žičare ili investitora žičare i/ili trasa žičare prolazi iznad nekretnine u vlasništvu vlasnika žičare ili investitora žičare, davatelj koncesije u svrhu korištenja prostora kojim prolazi trasa žičare je nadležna jedinica lokalne samouprave.

(10) Naknada za koncesiju iz stavka 9. ovoga članka prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave.

(11) Ako se infrastruktura žičare nalazi na više nekretnina i/ili trasa žičare prolazi iznad više nekretnina te postoji više mogućih davatelja koncesije definiranih ovim člankom, davatelj koncesije se određuje međusobnim ugovorom između mogućih davatelja koncesije koji mora biti sklopljen prije pokretanja postupka davanja koncesije, pri čemu se mora uzeti u obzir vlasništvo nad zemljištem na kojem se nalazi infrastruktura žičare i iznad kojeg prolazi trasa žičare te značaj lokacije na kojoj se nalazi žičara.

(12) Naknada za koncesiju iz stavka 11. ovoga članka dijeli se na način da svakom od davatelja koncesije pripadne dio naknade proporcionalno vlasništvu dijela nekretnine na kojoj je izgrađena infrastruktura žičare i vlasništvu nekretnine iznad koje prolazi trasa žičare, osim ako ugovorom iz stavka 11. ovoga članka nije drugačije uređeno.

(13) Koncesija se daje na rok od pet do najviše pedeset godina.

(14) U slučajevima iz stavaka 7., 9. i 11. ovoga članka koncesija na razdoblje dulje od dvadeset godina daje se uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(15) Na sva pitanja u vezi s koncesijama koja nisu uređena ovim Zakonom na odgovarajući se način primjenjuje propis kojim se uređuju koncesije.

(16) Kod postupka davanja koncesija za žičare na odgovarajući način se primjenjuju propisi kojima se uređuje zaštita prirode i šume.

(17) Način i uvjeti obračuna naknade za koncesiju određuju se uredbom koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

4. Uredba o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare

Koncesija na zahtjev

Članak 21.

(1) Koncesija se može iznimno dati neposredno na zahtjev vlasnika žičare ili investitora žičare ako postojeća i/ili planirana gospodarska aktivnost gospodarskog subjekta na određenoj lokaciji čini s predmetom koncesije za koju se zahtjev podnosi neodvojivu tehnološku ili funkcionalnu cjelinu te koncesija služi isključivo za obavljanje te gospodarske aktivnosti.

(2) Davatelj koncesije, nakon primitka zahtjeva za koncesiju iz stavka 1. ovoga članka, provjerava sadrži li zahtjev sve elemente propisane propisom koji uređuje koncesije i ispunjava li vlasnik ili investitor uvjete propisane propisom koji uređuje koncesije, nakon čega davatelj koncesije obavještava ministarstvo nadležno za financije o ispunjavanju uvjeta te dostavlja obrazloženje o prihvaćanju zahtjeva za davanjem koncesije.

(3) Davatelj koncesije dužan je donijeti odluku o zahtjevu za koncesiju u roku ne dužem od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(4) Na sva pitanja vezana uz davanje koncesije na zahtjev na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuju koncesije.

Koncesija putem javnog natječaja

Članak 22.

(1) Davatelj koncesije objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

(2) Danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije započinje postupak davanja koncesije, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

(3) Davatelj koncesije iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje pripremne radnje i postupak davanja koncesije u skladu s odredbama propisa kojim se uređuju koncesije.

(4) Kao pripremne radnje utvrđuju se posebno imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju, izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije, procjena vrijednosti koncesije, izrada dokumentacije za nadmetanje te sklapanje ugovora iz članka 20. stavka 11. ovoga Zakona ako postoji više mogućih davatelja koncesije.

(5) Na sva pitanja vezana uz dodjelu koncesija putem javnog natječaja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuju koncesije.

Imovinskopravni odnosi

Članak 23.

(1) Ako Republika Hrvatska, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, investitor ili vlasnik žičare nije vlasnik nekretnine ili dijela nekretnine na kojoj se nalazi ili će se nalaziti infrastruktura žičare, budući koncesionar dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji urediti imovinskopravne odnose kroz izvlaštenje, ugovor o pravu služnosti ili na drugi način propisan posebnim propisom, a davatelj koncesije dužan je takvu obvezu budućeg koncesionara propisati u dokumentaciji za nadmetanje.

(2) Kod žičara koje su u vlasništvu i pod upravljanjem ili čiji je investitor gradnje Republika Hrvatska, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, tijelo državne uprave ili pravna osoba koja je u njihovom većinskom vlasništvu, a ako se infrastruktura žičare nalazi na nekretninama koje nisu u njihovom vlasništvu, imovinskopravni odnosi rješavaju se izvlaštenjem, ugovorom o pravu služnosti ili na drugi način propisanim posebnim propisom.

(3) Budući koncesionar dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji urediti imovinskopravne odnose na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na kojima se nalazi infrastruktura žičare te na nekretninama u odnosu na koje je stekao pravo služnosti prolaza, odnosno provoza, a u pogledu stečenog prava korištenja tih nekretnina koje proizlazi iz dodijeljene koncesije iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Rješavanje imovinskopravnih odnosa uključuje i moguće korištenje nekretnina potrebnih za održavanje žičare i druge okolnosti predviđene sigurnosnim izvješćem za žičaru.

(5) Na sva ostala pitanja u vezi s koncesijama u odnosu na rješavanje imovinskopravnih odnosa koja nisu uređena ovim Zakonom na odgovarajući se način primjenjuje propis kojim se uređuju koncesije.

 

VI. NADZOR NAD PROVEDBOM

Upravni nadzor

Članak 24.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 25.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) 2016/424 i ovoga Zakona provode inspektori za žičare Ministarstva.

 

VII. INSPEKCIJSKI NADZOR

Inspektor za žičare

Članak 26.

(1) Na radno mjesto inspektora za žičare može se rasporediti osoba koja, osim posebnim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij strojarske ili elektrotehničke struke, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit za inspektora za žičare te funkcionalno znanje i udovoljava drugim posebnim uvjetima propisanim sistematizacijom radnih mjesta.

(2) Inspekcijski poslovi su poslovi kod kojih postoje posebni uvjeti rada.

(3) Inspektor za žičare dužan je, po nalogu nadređenog, inspekcijski nadzor obavljati i duže od punoga radnoga vremena, ako je to potrebno radi uspješnog i pravodobnog obavljanja tih poslova.

(4) Inspektoru za žičare može se odgoditi početak godišnjeg odmora ili prekinuti započeto korištenje godišnjeg odmora radi obavljanja inspekcijskog nadzora koji ne trpi odgodu.

(5) Inspektor za žičare ima službenu iskaznicu kojom se dokazuje njegovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(6) Izgled i način uporabe službene iskaznice iz stavka 5. ovoga članka te vođenje evidencije o izdanim službenim iskaznicama propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Ovlasti i obveze inspektora za žičare

Članak 27.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor za žičare ovlašten je:

1. pregledati žičaru koju čine infrastruktura i podsustavi

2. pregledati tehničku i drugu dokumentaciju žičare

3. zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica i sl.)

4. uzimati izjave od predstavnika nadziranih pravnih i fizičkih osoba

5. privremeno zabraniti rad žičare koja se koristi bez odobrenja za rad žičare

6. zabraniti rad žičare za koju nije dodijeljena koncesija ako je u skladu s odredbama ovoga Zakona potrebno ishoditi koncesiju za žičaru

7. ograničiti uvjete rada ili zabraniti rad žičare koja prijeti ugrožavanjem zdravlja i sigurnosti osoba ili imovine

8. narediti uklanjanje nepravilnosti i nedostataka koji ometaju siguran rad žičare i odrediti privremene mjere koje treba poduzeti i

9. privremeno obustaviti radove koji se izvode na žičari ili u okolini koji ugrožavaju siguran rad žičare.

(2) O početku obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor za žičare može obavijestiti odgovornu osobu nadzirane pravne osobe i fizičku osobu, ako je dostupna, osim ako smatra da bi obavještavanje umanjilo učinkovitost nadzora.

(3) Inspektor za žičare može od nadzirane pravne i fizičke osobe tražiti izvršenje pojedine radnje u postupku radi utvrđivanja činjeničnog stanja i odrediti rok izvršenja te radnje.

(4) O obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor za žičare dužan je sastaviti zapisnik u koji se upisuje i zahtjev za privremenom obustavom rada žičare za vrijeme inspekcijskog nadzora.

(5) Ako inspektor za žičare u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen propis iz nadležnosti drugog tijela, obvezan je o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo.

Obveze nadziranih osoba

Članak 28.

(1) Pravne i fizičke osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru dužne su inspektoru za žičare omogućiti obavljanje nadzora i osigurati uvjete za neometan rad.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na pisano traženje inspektora za žičare, u primjerenom roku koji odredi inspektor za žičare, dostaviti ili pripremiti točne i potpune podatke, obavijesti i materijale koji su potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora.

(3) Osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru i osoba zatečena na mjestu nadzora dužna je na zahtjev inspektora za žičare dati na uvid ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet osobe.

(4) Smatra se da pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka nije omogućila obavljanje inspekcijskog nadzora ako u roku određenom u zapisniku inspektora za žičare ili roku određenom u pozivu za saslušanje stranke ne osigura uvid u nadzirani objekt, traženu poslovnu dokumentaciju i druge isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja u započetom nadzoru.

(5) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na opravdani i obrazloženi zahtjev inspektora za žičare privremeno obustaviti rad žičare za vrijeme inspekcijskog nadzora.

(6) Na zahtjev inspektora za žičare, pravne i fizičke osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru dužne su dati podatke o identitetu svakoga gospodarskoga subjekta koji im je isporučio podsustav ili sigurnosnu komponentu tijekom razdoblja od 30 godina nakon što im je isporučen podsustav ili sigurnosna komponenta.

(7) Na zahtjev inspektora za žičare, pravne i fizičke osobe koje podliježu inspekcijskom nadzoru dužne su dati podatke o identitetu svakoga gospodarskoga subjekta i svakog vlasnika, investitora ili koncesionara kojima su oni isporučili podsustav ili sigurnosnu komponentu tijekom razdoblja od 30 godina nakon što su isporučili podsustav ili sigurnosnu komponentu.

Inspekcijski postupak

Članak 29.

(1) Inspektor za žičare pokreće postupak po službenoj dužnosti.

(2) Kod ocjene o postojanju razloga za pokretanje postupka po službenoj dužnosti inspektor za žičare uzet će u obzir predstavke koje upućuju na potrebu zaštite javnog interesa.

(3) Kada inspektor za žičare povodom zaprimljene predstavke obavi inspekcijski nadzor, podnositelja predstavke će u pisanom obliku obavijestiti o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.

(4) Inspektor za žičare dužan je kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju, činjenice i podatke utvrđene, odnosno nastale u inspekcijskom postupku, kao i identitet podnositelja predstavke.

(5) Inspektor za žičare pisanim, iznimno i usmenim rješenjem određuje zabrane, naredbe i druge mjere.

(6) Protiv izdanog rješenja inspektora za žičare žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Optužni prijedlog

Članak 30.

(1) Ministarstvo može ne pokrenuti prekršajni postupak ako:

1. nadzirana pravna ili fizička osoba tijekom inspekcijskog nadzora odnosno do donošenja rješenja otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru

2. je za utvrđene nepravilnosti doneseno rješenje te je nadzirana osoba postupila po izvršnom rješenju inspektora.

(2) Ako nadzirana osoba ne postupi na način opisan u stavku 1. ovoga članka, inspektor je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora, predložiti Ministarstvu podnošenje optužnog prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako inspektor utvrdi da je počinjen prekršaj kojim se ugrožava život, sigurnost i zdravlje ljudi, imovina veće vrijednosti, okoliš, u svim slučajevima kada je propisana upravna mjera zabrane te ponovnog utvrđenja istog prekršaja u roku od godinu dana, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora, predložiti Ministarstvu podnošenje optužnog prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka.

Podsustav ili sigurnosna komponenta koja predstavlja rizik

Članak 31.

(1) U slučaju opravdanog razloga o postojanju rizika za zdravlje i sigurnost osoba ili za imovinu, inspektor za žičare, uz suradnju relevantnih gospodarskih subjekata, ocjenjuje ispunjava li podsustav ili sigurnosna komponenta sve primjenjive bitne zahtjeve iz Uredbe (EU) 2016/424.

(2) Ako se tijekom ocjenjivanja iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da podsustav ili sigurnosna komponenta nije u skladu s primjenjivim bitnim zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/424, inspektor za žičare bez odgode upućuje relevantnog gospodarskog subjekta da provede sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi podsustav ili sigurnosnu komponentu uskladio s tim zahtjevima, povukao podsustav ili sigurnosnu komponentu s tržišta ili ih opozvao u razumnom roku koji određuje inspektor za žičare i koji je primjeren prirodi rizika te o tome obavještava relevantno prijavljeno tijelo.

(3) Ako gospodarski subjekt ne otkloni nepravilnosti u roku koji je određen, inspektor za žičare donijet će rješenje kojim će zabraniti stavljanje na tržište ili stavljanje na raspolaganje na tržište podsustav ili sigurnosnu komponentu s formalnim nedostatkom.

Formalna neusklađenost podsustava ili sigurnosne komponente

Članak 32.

(1) Uzimajući u obzir postupak u slučaju podsustava ili sigurnosne komponente koji predstavlja rizik iz članka 31. ovoga Zakona, inspektor za žičare od gospodarskog subjekta zahtijeva da otkloni nesukladnost ako utvrdi jedno od sljedećeg:

1. oznaka CE stavljena je suprotno odredbi članka 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili članka 21. Uredbe (EU) 2016/424

2. oznaka CE nije stavljena

3. identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenoga u fazu kontrole proizvodnje stavljen je suprotno odredbi članka 21. Uredbe (EU) 2016/424 ili nije stavljen

4. EU izjava o sukladnosti nije priložena podsustavu ili sigurnosnoj komponenti

5. EU izjava o sukladnosti nije sastavljena

6. EU izjava o sukladnosti nije ispravno sastavljena

7. tehnička dokumentacija nije dostupna ili nije potpuna

8. informacije iz članka 11. stavka 6. ili članka 13. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/424 nedostaju, netočne su ili nepotpune i/ili

9. nije ispunjen neki drugi administrativni zahtjev iz članaka 11. ili 13. Uredbe (EU) 2016/424.

(2) Ako gospodarski subjekt ne otkloni nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka, inspektor za žičare donijet će rješenje kojim će zabraniti stavljanje na raspolaganje na tržište podsustava ili sigurnosne komponente ili kojim će se osigurati njihov opoziv ili povlačenje s tržišta.

 

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji vezani uz Uredbu (EU) 2016/424

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. kao proizvođač ne osigura da su podsustav ili sigurnosna komponenta koje stavlja na tržište ili ugrađuje u žičaru projektirani i proizvedeni u skladu s primjenjivim bitnim zahtjevima navedenima u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/424, u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/424

2. kao proizvođač ne izradi tehničku dokumentaciju navedenu u Prilogu VIII. Uredbe (EU) 2016/424 i ne provede ili ne osigura provođenje odgovarajućeg postupka ocjenjivanja sukladnosti iz članka 18. Uredbe (EU) 2016/424, u skladu s člankom 11. stavkom 2. podstavkom 1. Uredbe (EU) 2016/424

3. kao proizvođač ne sastavi EU izjavu o sukladnosti i ne označi podsustav ili sigurnosnu komponentu oznakom CE kada je dokazana sukladnost podsustava ili sigurnosne komponente s primjenjivim zahtjevima, u skladu s člankom 11. stavkom 2. podstavkom 2. Uredbe (EU) 2016/424

4. kao proizvođač ili ovlašteni zastupnik ne čuva tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti 30 godina nakon što su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište, u skladu s člankom 11. stavkom 3. ili člankom 12. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2016/424

5. kao proizvođač ne osigura provođenje postupaka za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje s Uredbom (EU) 2016/424, u skladu s člankom 11. stavkom 4. podstavkom 1. prvom rečenicom Uredbe (EU) 2016/424

6. kao proizvođač ne osigura da su na podsustavu ili sigurnosnoj komponenti koje je stavio na tržište označeni vrsta, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju, u skladu s člankom 11. stavkom 5. podstavkom 1. Uredbe (EU) 2016/424

7. kao proizvođač na podsustavu ili sigurnosnoj komponenti ne navede svoje ime, tvrtku ili registrirani trgovački znak i adresu na kojoj se mogu kontaktirati ili, ako to nije moguće, na ambalaži ili u dokumentu priloženom uz podsustav ili sigurnosnu komponentu, u skladu s člankom 11. stavkom 6. prvom rečenicom Uredbe (EU) 2016/424

8. kao proizvođač ne osigura da su uz podsustav ili sigurnosnu komponentu priloženi EU izjava o sukladnosti te upute i sigurnosne informacije na hrvatskom jeziku, u skladu s člankom 11. stavkom 7. podstavkom 1. prvom rečenicom Uredbe (EU) 2016/424

9. kao proizvođač ne poduzme korektivne mjere potrebne kako bi se podsustav ili sigurnosna komponenta uskladila, ili prema potrebi povukla s tržišta ili opozvala ako smatra ili ima razloga vjerovati da podsustav ili sigurnosna komponenta koje su stavili na tržište nisu u skladu s Uredbom (EU) 2016/424, te ne obavijesti nadležnog inspektora ako podsustav ili sigurnosna komponenta predstavljaju rizik, posebno navodeći pojedinosti o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama, u skladu s člankom 11. stavkom 8. Uredbe (EU) 2016/424

10. kao proizvođač ili ovlašteni zastupnik na obrazložen zahtjev nadležnog inspektora ne dostavi sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti podsustava ili sigurnosne komponente s Uredbom (EU) 2016/424, u skladu s člankom 11. stavkom 9. prvom rečenicom ili člankom 12. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2016/424

11. kao ovlašteni zastupnik na zahtjev nadležnog inspektora ne surađuje u svakoj radnji poduzetoj radi uklanjanja rizika koje predstavljaju podsustav ili sigurnosna komponenta obuhvaćeni ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika, u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) 2016/424

12. kao uvoznik ne stavlja na tržište samo sukladne podsustave ili sigurnosne komponente, u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/424

13. kao uvoznik ne osigura da je prije stavljanja podsustava ili sigurnosne komponente na tržište proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 18. Uredbe (EU) 2016/424, da je izradio tehničku dokumentaciju, da su podsustav ili sigurnosna komponenta označeni oznakom CE, da su im priloženi EU izjava o sukladnosti, upute i sigurnosne informacije i prema potrebi ostali dokumenti te da je proizvođač ispunio zahtjeve navedene u članku 11. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) 2016/424, u skladu s člankom 13. stavkom 2. podstavkom 1. Uredbe (EU) 2016/424

14. kao uvoznik stavi podsustav ili sigurnosnu komponentu na tržište prije nego što se ne provede njihovo usklađivanje, kada smatra ili ima razloga vjerovati da podsustav ili sigurnosna komponenta nisu u skladu s primjenjivim bitnim zahtjevima navedenima u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/424, te kada uvoznik ne obavijesti proizvođača i nadležnog inspektora ako podsustav ili sigurnosna komponenta predstavljaju rizik, sve u skladu s člankom 13. stavkom 2. podstavkom 2. Uredbe (EU) 2016/424

15. kao uvoznik na podsustavu ili sigurnosnoj komponenti ne navede svoje ime, tvrtku ili registrirani trgovački znak i adresu za kontakt ili, ako to nije moguće, na ambalaži ili u dokumentu priloženom uz podsustav ili sigurnosnu komponentu, u skladu s člankom 13. stavkom 3. podstavkom 1. prvom rečenicom Uredbe (EU) 2016/424

16. kao uvoznik ne osigura da su uz podsustav ili sigurnosnu komponentu priložene upute i sigurnosne informacije na hrvatskom jeziku, u skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/424

17. kao uvoznik ne osigura da, dok su podsustav ili sigurnosna komponenta pod njegovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njihovu sukladnost s primjenjivim bitnim zahtjevima navedenima u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/424, u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/424

18. kao uvoznik, koji smatra ili ima razloga vjerovati da podsustav ili sigurnosna komponenta koje je stavio na tržište nisu u skladu s Uredbom (EU) 2016/424, odmah ne poduzme potrebne korektivne mjere kako bi podsustav ili sigurnosnu komponentu uskladio ili prema potrebi povukao s tržišta ili opozvao, te ako podsustav ili sigurnosna komponenta predstavljaju rizik o tome odmah ne obavijesti nadležnog inspektora, posebno navodeći pojedinosti o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama, u skladu s člankom 13. stavkom 7. Uredbe (EU) 2016/424

19. kao uvoznik tijekom 30 godina nakon što su podsustav ili sigurnosna komponenta stavljeni na tržište ne čuva primjerak EU izjave o sukladnosti i na zahtjev nadležnog inspektora ne daje na raspolaganje tehničku dokumentaciju, u skladu s člankom 13. stavkom 8. Uredbe (EU) 2016/424

20. kao uvoznik na zahtjev nadležnog inspektora ne dostavi sve informacije i dokumentaciju na hrvatskom jeziku potrebnu za dokazivanje sukladnosti podsustava ili sigurnosne komponente i ne surađuje s nadležnim inspektorom u svakoj radnji poduzetoj radi uklanjanja rizika koje predstavljaju podsustav ili sigurnosna komponenta koje su stavili na tržište, u skladu s člankom 13. stavkom 9. Uredbe (EU) 2016/424

21. kao distributer, prije nego što stavi podsustav ili sigurnosnu komponentu na raspolaganje na tržištu, ne provjeri da su podsustav ili sigurnosna komponenta označeni oznakom CE i da su im priloženi EU izjava o sukladnosti, upute i sigurnosne informacije i prema potrebi drugi potrebni dokumenti, na hrvatskom jeziku, te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve navedene u članku 11. stavcima 5. i 6. odnosno članku 13. stavku 3. Uredbe (EU) 2016/424, u skladu s člankom 14. stavkom 2. podstavkom 1. Uredbe (EU) 2016/424

22. kao distributer stavi podsustav ili sigurnosnu komponentu na raspolaganje na tržište ako nije provedeno njihovo usklađivanje u slučaju da smatra ili ima razloga vjerovati da podsustav ili sigurnosna komponenta nisu u skladu s primjenjivim bitnim zahtjevima navedenima u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/424, u skladu s člankom 14. stavkom 2. podstavkom 2. prvom rečenicom Uredbe (EU) 2016/424

23. kao distributer ne obavijesti proizvođača, uvoznika i nadležnog inspektora ako podsustav ili sigurnosna komponenta predstavljaju rizik, u skladu s člankom 14. stavkom 2. podstavkom 2. drugom rečenicom Uredbe (EU) 2016/424

24. kao distributer ne osigura da, dok su podsustav ili sigurnosna komponenta pod njegovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njihovu sukladnost s primjenjivim bitnim zahtjevima navedenima u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/424, u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/424

25. kao distributer, ako smatra ili ima razloga vjerovati da podsustav ili sigurnosna komponenta koje su stavili na raspolaganje na tržište nisu u skladu s Uredbom (EU) 2016/424, odmah ne poduzme potrebne korektivne mjere kako bi podsustav ili sigurnosnu komponentu uskladio ili prema potrebi povukao s tržišta ili opozvao, te ako podsustav ili sigurnosna komponenta predstavljaju rizik, o tome odmah ne obavijeste nadležnog inspektora, posebno navodeći pojedinosti o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama, u skladu s člankom 14. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/424

26. kao distributer na zahtjev nadležnog inspektora ne dostavi sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti podsustava ili sigurnosne komponente u papirnatom ili elektroničkom obliku i ne surađuje s nadležnim inspektorom u svakoj radnji poduzetoj radi uklanjanja rizika koje predstavljaju podsustav ili sigurnosna komponenta koje su stavili na raspolaganje na tržište, u skladu s člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/424

27. kao relevantni gospodarski subjekt na zahtjev nadležnog inspektora tijekom razdoblja od 30 godina nakon isporuke podsustava ili sigurnosne komponente ne dostavi podatke o identitetu svakoga gospodarskog subjekta koji je isporučio podsustav ili sigurnosnu komponentu ili podatke o identitetu svakog gospodarskog subjekta i vlasnika odnosno investitora ili koncesionara žičare kojima je isporučen podsustav ili sigurnosna komponenta u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2016/424 i

28. kao relevantni gospodarski subjekt ne postupi u skladu sa zahtjevom nadležnog inspektora da se provedu sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi se podsustav ili sigurnosna komponenta uskladili sa zahtjevima utvrđenima u Uredbi (EU) 2016/424 ili povukli s tržišta ili ih opozvali u razumnom roku koji je primjeren prirodi rizika, u skladu s člankom 40. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EU) 2016/424.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, koje je počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili samostalne djelatnost, kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 500.000,00 kuna.

Ostali prekršaji

Članak 34.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. podaci, upute, informacije, dokumentacija i ostali dokumenti te EU izjava o sukladnosti iz članka 11. stavaka 6., 7. i 9., članka 13. stavaka 3., 4. i 9., članka 14. stavka 2. i članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/424 nisu na hrvatskom jeziku, u skladu s člankom 6. stavkom 1. ovoga Zakona

2. sigurnosna analiza i sigurnosno izvješće iz članka 15. ovoga Zakona nisu na hrvatskom jeziku, u skladu s člankom 6. stavkom 2. ovoga Zakona

3. kao vlasnik, investitor ili koncesionar žičare nije odredio upravitelja žičare, u skladu s člankom 8. stavkom 1. ovoga Zakona

4. kao upravitelj žičare nije osigurao da žičara radi i prevozi osobe na temelju odobrenja za rad žičare, u skladu s člankom 8. stavkom 5. ovoga Zakona

5. kao upravitelj žičare nije imenovao voditelja žičare i njegovog zamjenika, u skladu s člankom 9. stavkom 1. ovoga Zakona

6. kao upravitelj žičare nije osigurao da tehničko osoblje žičare i osoblje žičare koje pruža podršku putnicima kod ukrcaja i iskrcaja ima završen tečaj prve pomoći u skladu s posebnim propisom kojim je određena zaštita na radu, u skladu s člankom 10. stavkom 3. ovoga Zakona

7. kao upravitelj žičare nije utvrdio upute za siguran rad žičare u skladu s uputama proizvođača žičare te osigurao njihovu provedbu, u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom 1. ovoga Zakona

8. kao upravitelj žičare nije donio pravila o radu i postupanju tehničkog osoblja i ostalog osoblja, u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom 2. ovoga Zakona

9. kao upravitelj žičare nije donio pravila o davanju upozorenja i informiranja javnosti u slučaju izvanrednih situacija i opasnosti koja su usklađena s posebnim propisima, u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona

10. kao upravitelj žičare nije osigurao da je kod rada žičare voditelj žičare ili njegov zamjenik u svakom trenutku dostupan, u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom 4. ovoga Zakona

11. kao upravitelj žičare nije utvrdio opće uvjete prijevoza, vozni red, radno vrijeme i cjenik te ih javno objavio i postavio na vidljivim mjestima na žičari, u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom 5. ovoga Zakona

12. kao upravitelj žičare nije na vidljivim mjestima na žičari postavio znakove upozorenja u vezi s ponašanjem i kretanjem putnika, u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom 6. ovoga Zakona

13. kao voditelj žičare nije vodio evidenciju o radu žičare koja uključuje evidencije o održavanju, prekidima rada žičare i izvanrednim situacijama, u skladu s člankom 13. stavkom 5. točkom 1. ovoga Zakona

14. kao voditelj žičare nije utvrdio uzroke, posljedice, okolnosti i odgovornosti za nastale izvanredne situacije te sastavio pisano izvješće koje je dostavio upravitelju žičare i inspektoru za žičare, u skladu s člankom 13. stavkom 5. točkom 2. ovoga Zakona

15. kao upravitelj žičare nije, na prijedlog voditelja žičare, donio plan održavanja žičare za razdoblje od godine dana u skladu s uputama proizvođača, u skladu s člankom 14. stavkom 2. ovoga Zakona

16. kao upravitelj žičare nije vodio dokumentaciju o održavanju žičare, u skladu s člankom 14. stavkom 4. ovoga Zakona

17. kao vlasnik, investitor ili koncesionar žičare nije proveo sigurnosnu analizu planirane žičare ili naložio provođenje sigurnosne analize u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2016/424, u skladu s člankom 15. stavkom 2. ovoga Zakona

18. kao upravitelj žičare nije postavio oznaku na mjestu vidljivom svim korisnicima žičare u obliku iz kojeg je razvidno da žičara ima odobrenje za rad, sam naziv žičare i datum važenja odobrenja, u skladu s člankom 16. stavkom 7. ovoga Zakona

19. kao vlasnik žičare ili investitor žičare ne ishodi koncesiju za žičaru kao koncesiju za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku u svrhu korištenja prostora kojim prolazi trasa žičare ili u svrhu korištenja nekretnine na kojoj je izgrađena infrastruktura žičare, a koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u skladu s člankom 20. stavkom 1. ovoga Zakona

20. kao pravna osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru nije inspektoru za žičare omogućila obavljanje nadzora i osigurala uvjete za neometan rad, u skladu s člankom 28. stavkom 1. ovoga Zakona

21. na pisano traženje inspektora za žičare, u primjerenom roku koji odredi inspektor za žičare, nije dostavila ili pripremila točne i potpune podatke, obavijesti i materijale koji su potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora, u skladu s člankom 28. stavkom 2. ovoga Zakona

22. na opravdani i obrazloženi zahtjev inspektora za žičare nije privremeno obustavila rad žičare za vrijeme inspekcijskog nadzora, u skladu s člankom 28. stavkom 5. ovoga Zakona

23. na zahtjev inspektora za žičare nije dala podatke o identitetu svakog gospodarskog subjekta koji im je isporučio podsustav ili sigurnosnu komponentu tijekom razdoblja od 30 godina nakon što im je isporučen podsustav ili sigurnosna komponenta, u skladu s člankom 28. stavkom 6. ovoga Zakona

24. na zahtjev inspektora za žičare nije dala podatke o identitetu svakog gospodarskog subjekta i svakog vlasnika, investitora ili koncesionara kojima su oni isporučili podsustav ili sigurnosnu komponentu tijekom razdoblja od 30 godina nakon što su isporučili podsustav ili sigurnosnu komponentu, u skladu s člankom 28. stavkom 7. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, koje je počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili samostalne djelatnost, kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 500.000,00 kuna.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postojeća odobrenja za rad žičara

Članak 35.

Postojeća odobrenja za rad žičara izdana u skladu s propisima koja su važila prije stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do isteka roka važenja.

Započeti postupci

Članak 36.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o žičarama za prijevoz osoba (»Narodne novine«, br. 79/07., 75/09., 61/11. i 22/14.) i pripadajućih provedbenih propisa do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama tih propisa.

Provedbeni propisi

Članak 37.

(1) Ministar će donijeti pravilnike iz članka 12. stavka 2., članka 14. stavka 6., članka 19. stavka 7. i članka 26. stavka 6. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske će donijeti uredbu iz članka 20. stavka 17. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi:

1. Pravilnik o minimalnim uvjetima za sigurnost rada postojećih žičara, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba (»Narodne novine«, br. 3/09. i 122/10.)

2. Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare (»Narodne novine«, br. 124/09., 92/12., 128/13., 144/14., 115/15. i 125/17.) i

3. Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba (»Narodne novine«, br. 28/15.).

(4) Upravitelj žičare donijet će odnosno uskladiti s ovim Zakonom, opće akte iz članka 13. stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 5. te stavka 4. ovoga Zakona najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prestanak važenja propisa

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Zakon o žičarama za prijevoz osoba (»Narodne novine«, br. 79/07., 75/09., 61/11. i 22/14.)

2. Pravilnik o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba (»Narodne novine«, br. 4/10.)

3. Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije o žičarama (»Narodne novine«, br. 4/10.)

4. Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije danih ovlaštenja žičare (»Narodne novine«, br. 25/09.)

5. Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i obliku sigurnosne analize i sigurnosnog izvješća žičare (»Narodne novine«, br. 155/08. i 24/09. – ispravak)

6. Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara (»Narodne novine«, br. 118/16.)

7. Pravilnik o postupcima ocjenjivanja sukladnosti, sadržaju i izgledu Izjave o sukladnosti te o obliku oznake sukladnosti za sigurnosne komponente i podsustave žičara za prijevoz osoba (»Narodne novine«, br. 104/09.)

8. Popis hrvatskih norma za žičare 2010-01-19 (»Narodne novine«, br. 15/10.)

9. Pravilnik o vrsti poslova koje u prometu žičara obavljaju izvršni radnici (»Narodne novine«, br. 59/09.)

10. Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika za žičare (»Narodne novine«, br. 93/09.) i

11. Pravilnik o izvanrednim događajima žičare (»Narodne novine«, br. 25/09.).

Stupanje na snagu

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/75

Zagreb, 19. listopada 2018.

HRVATSKI SABOR

 

 

Copyright © Ante Borić