Povezani zakoni

Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske

NN 33/95

na snazi od 19.05.1995.

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Republika Hrvatska ima veliki i mali državni pečat čiji se izgled i uporaba uređuju ovim Zakonom. 

Članak 2.

Veliki državni pečat kružnog je oblika, promjera 80 mm, a u sredini pečata je grb Republike Hrvatske.

U krugu oko grba Republike Hrvatske na gornjoj strani je riječ "REPUBLIKA", a na donjoj strani je riječ "HRVATSKA".

Oko grba Republike Hrvatske i toga napisa kružno se nalazi starohrvatski troplet.

Veliki državni pečat namijenjen je za utiskivanje u pečatni vosak izravno na ispravu ili u pečatni vosak u zaštitnoj kutijici, koja se privezuje trakom u bojama državne zastave na ispravu. 

Članak 3.

Veliki državni pečat utiskuje se na ratifikacijske isprave te na vjerodajnice i pisma ovlaštenja koja potpisuje predsjednik Republike u okviru ustavnih ovlaštenja predstavljanja i zastupanja Republike Hrvatske u inozemstvu. 

Članak 4.

Mali državni pečat je promjera 50 mm istoga sadržaja kao i veliki državni pečat.

Mali državni pečat namijenjen je za otisak crnilom na papiru, te za utiskivanje izravno na ispravu ili na papirnu podlogu, koja se lijepi na ispravu. 

Članak 5.

Mali državni pečat otiskuje se na odluke o proglašenju zakona, odluke o dodjeli odlikovanja te na druge akte i isprave koje donosi predsjednik Republike 

Članak 6.

Državne pečate čuva čuvar državnoga pečata Republike Hrvatske kojeg imenuje predsjednik Republike Hrvatske.

Čuvar državnog pečata odgovoran je za uporabu pečata. 

Predstojnik Ureda predsjednika donosi pravila o čuvanju državnog pečata. 

Članak 7.

U svezi sa davanjem ovlasti obrtniku ili trgovačkom društvu za izradu državnog pečata i visine kazni za protuzakonito postupanje, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske. 

Članak 8.

Likovni prikaz državnoga pečata sastavni je dio ovog Zakona. 

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić