Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Članak 1.

Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne ili druge društvene djelatnosti, mogu se dodjeljivati stalne novčane nadoknade Poslije smrti osoba iz stavka 1. ovoga članka, stalna novčana nadoknada može se dodijeliti i članovima njihove obitelji.

Članak 2.

Kriterije za dodjeljivanje i obustavu stalne novčane nadoknade zaslužnim osobama i članovima njihovih obitelji iz članka 1. ovoga Zakona, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Rješenje o dodjeljivanju stalne novčane nadoknade osobama iz članka 1. ovoga Zakona donosi aministrativna komisija Vlade Republike Hrvatske. Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske će rješenjem obustaviti isplatu stalne novčane nadoknade osobama, iz članka 1. ovoga Zakona, ako se izmijene uvjeti i okolnosti pod kojima je dodijeljena.

Članak 4.

Protiv rješenja iz članka 3. ovoga Zakona može se izjaviti žalba komisiji drugoga stupnja koju imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 5.

Stalne novčane nadoknade uvećavaju se tijekom godine prema porastu plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, u tekućem mjesecu prema prethodnom mjesecu, a na osnovi podataka Državnog zavoda za statistiku.

Članak 6.

Sredstva za isplatu stalnih novčanih nadoknada osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 7.

Korisnicima stalnih novčanih nadoknada koji su tu nadoknadu ostvarili po dosadašnjim propisima, odredit će se visina nadoknade na način utvrđen ovim Zakonom. Članovi obitelji korisnika stalnih novčanih nadoknada koji su tu nadoknadu ostvarili do dana stupanja na snagu ovog Zakona, zadržavaju to pravo u skladu s odredbama članka 2. ovoga Zakona.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dodjeljivanju stalnih nov;anih nadoknada ("Narodne novine", br. 71/92.).

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 061-06/93-01 /02

Zagreb, 6. listopada 1993.

 

Copyright © Ante Borić