Članak 1.

"Nagradu Vladimir Nazor" (u daljem tekstu: Nagrada) dodjeljuje Republika Hrvatska za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo. Svake godine može se dodijeliti po jedna nagrada za životno djelo i po jedna godišnja nagrada za svako područje navedeno u članku 1. ovoga zakona.

Članak 3.

Godišnja nagrada dodjeljuje se umjetnicima koji su državljani Republike Hrvatske za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom protekle godine, kao i grupi umjetnika za kolektivna umjetnička ostvarenja. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Članak 4.

Nagrada se dodjeljuje u obliku posebnog priznanja i u novcu.

Članak 5.

Nagrada se dodjeljuje svake godine 19. lipnja, na dan obljetnice smrti Vladimira Nazora.

Članak 6.

Nagradu dodjeljuje Odbor "Nagrade Vladimir Nazor" (u daljem tekstu: Odbor), na prijedlog komisija koje osniva za pojedina područja umjetnosti. Odbor ima 9 članova. Predsjednika i članove Odbora imenuje Sabor Republike Hrvatske iz redova umjetnika, kulturnih i javnih djelatnika. Predsjednika i članove Odbora imenuje se na vrijeme od dvije godine.

Članak 7.

Ministar prosvjete i kulture donosi pravilnik kojim se detaljnije uređuje način rada Odbora i komisija, te uvjeti, kriteriji i način dodjeljivanja Nagrade. Prijedlog pravilnika utvrđuje Odbor, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog radnog tijela Sabora Republike Hrvatske.

Članak 8.

Sredstva za dodjeljivanje Nagrad

e i za materijalne troškove osiguravaju se svake godine u proračunu Republike Hrvatske. Sredstva za Nagrade vode se na posebnom računu pri Ministarstvu prosvjete i kulture. Financijski plan donosi Odbor uz suglasnost ministra prosvjete i kulture. Neutrošena sredstva u jednoj godini prenose se u iduću godinu. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ministar prosvjete i kulture.

Članak 9.

Odbor može odlučiti da se izda monografija o istaknutim umjetnicima nagrađenim Nagradom za životno djelo.

Članak 10.

Stručne i računovodstvene poslove Odbora obavlja Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o "Nagradi Vladimira Nazora" ("Narodne novine", br. 33/76). Članak 12. Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

 

Copyright © Ante Borić