Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji

NN 20/18, 14/19

na snazi od 15.02.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela, postupanje nadležnih tijela, postupak uključivanja zbirki genetskih resursa ili dijela zbirke u registar zbirki genetskih resursa unutar Europske unije, postupanje korisnika prilikom podnošenja izjave o postupanju s dužnom pažnjom, stručni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe za provedbu ovoga Zakona i uredbi iz članka 2. ovoga Zakona.

Članak 2.

Ovim se Zakonom stvaraju uvjeti za provedbu sljedećih uredbi Europske unije:

Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (SL L 150, 20. 5. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 511/2014)

Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1866 od 13. listopada 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu registara zbirki, praćenja usklađenosti korisnika i najboljih praksi (SL L 275, 20. 10. 2015.; u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba (EU) 2015/1866).

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na genetske resurse i/ili tradicionalna znanja povezana s genetskim resursima koji su korisnicima dani u posjed, proslijeđeni od trećih strana ili su im pristupili prije stupanja na snagu za Europsku uniju (u daljnjem tekstu: Unija) Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja (u daljnjem tekstu: Protokol iz Nagoye) 12. listopada 2014.

(2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na biljne genetske resurse za hranu i poljoprivredu koji su navedeni u Međunarodnom ugovoru o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Međunarodni ugovor), u Prilogu I., kao ni za biljne genetske resurse za hranu i poljoprivredu koji nisu navedeni u Međunarodnom ugovoru, u Prilogu I., ali za koje su stranke Protokola iz Nagoye u okviru njihova upravljanja i nadzora te u domeni javnosti odlučile da podliježu uvjetima standardnog Sporazuma o prijenosu materijala u svrhe navedene u okviru Međunarodnog ugovora.

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. dužna pažnja je način postupanja fizičkih ili pravnih osoba koji podrazumijeva obvezu pristupa genetskim resursima i tradicionalnom znanju povezanom s genetskim resursima te obvezu poštene i pravedne podjele dobiti na osnovi uzajamno dogovorenih uvjeta, sukladno posebnim propisima

2. Konvencija je Konvencija o biološkoj raznolikosti koja je potvrđena Zakonom o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 6/96.)

3. Komisija je Europska komisija

4. Međunarodni ugovor je Međunarodni ugovor o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu koji je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 1/09.)

5. Mehanizam za razmjenu informacija o pristupu i podjeli dobiti je informatička platforma za razmjenu informacija vezanih za pristup i podjelu dobiti koja je uspostavljena kao dio mehanizma za razmjenu informacija na temelju članka 18. stavka 3. Konvencije. Njime se posebno omogućuje pristup informacijama koje kao relevantne za provedbu Protokola iz Nagoye na raspolaganje stavlja svaka stranka Protokola iz Nagoye

6. najbolja praksa je kombinacija postupaka, instrumenata ili mehanizama, koje udruženje korisnika ili druga zainteresirana strana razvija i nadgleda, u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 511/2014

7. Protokol iz Nagoye je Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju, koji je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 5/15.)

8. Registar je dobrovoljni registar zbirki genetskih resursa unutar Unije koji vodi Komisija

9. standardni Sporazum o prijenosu materijala je sporazum o prijenosu biljnih genetskih resursa za hranu i poljoprivredu u okviru Međunarodnog ugovora

10. Unija je Europska unija.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u Uredbi (EU) br. 511/2014.

 

II. NADLEŽNA TIJELA I NJIHOVE ZADAĆE

Članak 5. (NN 14/19)

(1) Nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 511/2014, Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1866 i ovoga Zakona su:

– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode, za genetske resurse divljih vrsta biljaka, životinja, gljiva, algi i mikroorganizama te genetske resurse patogena, osim onih koji su u nadležnosti tijela iz podstavka 2. ovoga stavka i

– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede, za biljne genetske resurse za hranu i poljoprivredu, genetske resurse pasmina udomaćenih životinja, genetske resurse gljiva i mikroorganizama koji se koriste u prehrambenoj industriji te genetske resurse životinjskih i biljnih patogena

– središnje tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove u području poljoprivrede i zaštite prirode.

(2) Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka obavljaju sljedeće poslove:

– na zahtjev imatelja zbirke genetskih resursa (u daljnjem tekstu: zbirke) razmatraju uključenje zbirke ili dijela zbirke u Registar te priopćavaju Komisiji naziv i pojedinosti za kontakt zbirke i njezina imatelja te vrstu zbirke Komisiji sukladno članku 5. stavku 2. Uredbe (EU) br. 511/2014

– provjeravaju usklađenost zbirki s kriterijima temeljem kojih su uključene u Registar, izrađuju plan provjera usklađenosti sukladno odredbama članka 5. stavka 4. Uredbe (EU) br. 511/2014 i članka 4. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866

– utvrđuju korektivne radnje i mjere kada zbirka ili dio zbirke ne ispunjavaju kriterije iz članka 5. stavka 3. Uredbe (EU) br. 511/2014

– obavještavaju Komisiju o zbirci ili dijelu zbirke za koje utvrde da više ne udovoljavaju kriterijima iz članka 5. stavka 3. Uredbe (EU) br. 511/2014

– zaprimaju od korisnika izjavu o postupanju s dužnom pažnjom u fazi financiranja istraživanja genetskih resursa javnim sredstvima sukladno članku 7. stavku 1. Uredbe (EU) br. 511/2014 te postupaju po izjavi

– zaprimaju od korisnika izjavu o postupanju s dužnom pažnjom u fazi konačnog razvoja proizvoda koji je razvijen korištenjem genetskih resursa ili tradicionalnog znanja povezanog s genetskim resursima sukladno članku 7. stavku 2. Uredbe (EU) br. 511/2014 te postupaju po izjavi

– prate uspostavu najboljih praksi udruženja korisnika ili drugih zainteresiranih strana, kao i registar najboljih praksi koji uspostavlja Komisija te prate promjene u tom registru

– provjeravaju usklađenost korisnika te u tom smislu utvrđuju postupaju li korisnici s dužnom pažnjom prema odredbama članka 4. Uredbe (EU) br. 511/2014 te ispunjavaju li korisnici obvezu podnošenja izjave o postupanju s dužnom pažnjom sukladno članku 7. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 511/2014

– izrađuju plan provjera usklađenosti korisnika sukladno odredbama članka 9. stavka 3. Uredbe (EU) br. 511/2014 te vode evidenciju o provjerama usklađenosti korisnika najmanje u razdoblju od pet godina sukladno članku 10. stavku 1. Uredbe (EU) br. 511/2014

– utvrđuju korektivne radnje i mjere kada korisnik ne postupa prema odredbama članka 4. te članka 7. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 511/2014, kada je to moguće

– surađuju s nadležnim tijelima država članica Unije, Komisijom, nacionalnim nadležnim tijelima stranaka Protokola iz Nagoye te zainteresiranim dionicima na nacionalnoj razini u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 511/2014

– prema potrebi promiču i potiču aktivnosti informiranja i podizanja svijesti javnosti, osposobljavanja, razvoja sektorskih kodeksa ponašanja, najboljih praksi, razmjenu podataka i informacija, promiču mjere za potporu zbirkama koje pridonose očuvanju bioraznolikosti te ostale aktivnosti sukladno članku 13. Uredbe (EU) br. 511/2014.

(3) Nadležno tijelo iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka je i središnje koordinativno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 511/2014, Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866 i ovoga Zakona te u tom smislu, osim poslova iz stavka 2. ovoga članka, u suradnji s nadležnim tijelom iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, obavlja i sljedeće poslove:

– izrađuje i dostavlja Komisiji izvješće o primjeni Uredbe (EU) br. 511/2014 sukladno članku 16. stavku 1. Uredbe (EU) br. 511/2014

– dostavlja Komisiji sve potrebne informacije o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014, uključujući i informacije iz članka 7. stavka 3. Uredbe (EU) br. 511/2014 te članka 7. stavka 3. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866

– dostavlja informacije i surađuje s Mehanizmom za razmjenu informacija o pristupu i podjeli dobiti sukladno članku 7. stavcima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 511/2014 te članku 7. stavcima 1. i 2. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866

– po potrebi surađuje s nadležnim nacionalnim tijelima stranaka Protokola iz Nagoye, a osobito sukladno članku 7. stavku 2. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866 kojim se uređuje razmjena povjerljivih informacija.

Članak 6. (NN 14/19)

(1) Radi praćenja provedbe Uredbe (EU) br. 511/2014 i ovoga Zakona, koordinirane međuresorne suradnje i učinkovitog protoka informacija između nadležnih tijela, provedbe stručnog nadzora i inspekcijskog nadzora nadležnih tijela ministar nadležan za poslove zaštite prirode odlukom osniva povjerenstvo za praćenje provedbe Uredbe (EU) br. 511/2014 i ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine predstavnici:

– nadležnih tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona

– središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove zdravstva, znanosti i gospodarstva

– Agencije za lijekove i medicinske proizvode

– Hrvatske zaklade za znanost

– Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

(3) Prema potrebi, ministar nadležan za poslove zaštite prirode može za člana Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenovati i predstavnike drugih tijela državne uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, znanstvenih i stručnih institucija te druge pravne i fizičke osobe.

(4) Povjerenstvo donosi poslovnik kojim uređuje način svoga rada.

(5) Povjerenstvo obavlja sljedeće zadaće:

1. na zahtjev nadležnih tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona daje mišljenje u vezi s provedbom odredbi Uredbe (EU) br. 511/2014 i ovoga Zakona, a osobito prilikom:

a) provjere ispunjavanja uvjeta i kriterija zbirke ili dijela zbirke sukladno članku 5. stavku 3. Uredbe (EU) br. 511/2014 za upis zbirke ili dijela zbirke u Registar

b) dodatnih provjera nadležnih tijela u slučaju postojanja osnovane sumnje da zbirka ili dio zbirke uključene u Registar više ne zadovoljavaju kriterije sukladno članku 4. stavcima 2. i 3. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866

c) provjere izjave o postupanju s dužnom pažnjom koju korisnik dostavi sukladno članku 7. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 511/2014

2. daje stručnu podršku nadležnim tijelima prilikom provođenja stručnog nadzora i inspekcijskog nadzora usklađenosti korisnika te po potrebi predlaže korektivne radnje ili mjere

3. daje stručnu podršku nadležnim tijelima u vezi s priznavanjem najbolje prakse sukladno člancima 8., 10. i 11. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866

4. daje stručnu podršku nadležnim tijelima u vezi s informiranjem i podizanjem svijesti javnosti, osposobljavanjem i razvojem sektorskih kodeksa ponašanja

5. daje mišljenje i prijedloge u pripremi stajališta za sastanke nadležnog odbora Komisije i savjetodavnog foruma osnovane sukladno člancima 14. i 15. Uredbe (EU) br. 511/2014 te u svrhu pripreme stajališta za radne skupine Vijeća Europske unije

6. daje mišljenja i prijedloge za učinkovitu provedbu Uredbe (EU) br. 511/2014, Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866 i ovoga Zakona.

(6) Administrativno-tehničke poslove za rad Povjerenstva obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode.

 

III. UKLJUČIVANJE ZBIRKE ILI DIJELA ZBIRKE U REGISTAR

Članak 7.

(1) U svrhu postupka odlučivanja o uključivanju zbirke ili dijela zbirke u Registar, imatelj zbirke dužan je ishoditi dopuštenje o usklađenosti s kriterijima iz članka 5. stavka 3. Uredbe (EU) br. 511/2014.

(2) Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka izdaju nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. prema svom djelokrugu.

(3) Imatelj zbirke iz stavka 1. ovoga članka je pravna osoba.

(4) Po izdavanju dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona dostavlja o tome informaciju nadležnom tijelu iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(5) Nadležno tijelo iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona Komisiji upućuje zahtjev za upisivanje zbirke ili dijela zbirke u Registar sukladno članku 5. stavku 2. Uredbe (EU) br. 511/2014 i članku 3. stavku 1. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866.

Članak 8.

(1) U svrhu ishođenja dopuštenja iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, imatelj zbirke podnosi zahtjev koji sadrži informacije propisane u Prilogu I. dijelovima A. i B. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866, a osobito:

– podatke o imatelju zbirke: naziv i sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi, broj telefona i adresu elektroničke pošte

– NKD opis djelatnosti (prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) koju obavlja imatelj zbirke, a podaci se potkrepljuju preslikom izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu i preslikom akta o osnivanju pravne osobe koje nadležna tijela pribavljaju po službenoj dužnosti te preslikom osobne iskaznice odgovorne osobe u pravnoj osobi koju je obvezan dostaviti imatelj zbirke

– podatak o tome odnosi li se zahtjev na zbirku ili dio zbirke te kratak opis zbirke ili dijela zbirke

– podatke o zbirci ili dijelu zbirke: naziv, identifikator (šifra/broj) ako postoji, adresa mrežne stranice ako postoji, poveznica na internetsku bazu podataka ako je dostupna

– podatak o kategoriji zbirke ili dijela zbirke

– podatke o vrsti genetskog materijala sadržanog u zbirci ili dijelu zbirke.

(2) Nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, kad ocijene potrebnim, dostavljaju zahtjev iz stavka 1. ovoga članka na mišljenje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove zdravstva ili drugome središnjem tijelu državne uprave, ovisno o vrsti genetskog resursa.

(3) Središnja tijela državne uprave iz stavka 2. ovoga članka dužna su dostaviti mišljenje o ispunjavanju kriterija zbirke ili dijela zbirke u svrhu upisa u Registar u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

(1) Nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona izdaju dopuštenje iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva imatelja zbirke ako utvrde da zbirka ili dio zbirke zadovoljavaju kriterije za upis zbirke ili dijela zbirke u Registar sukladno članku 5. stavku 3. Uredbe (EU) br. 511/2014.

(2) U postupku do izdavanja dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka nadležna tijela provode provjere sukladno članku 3. stavku 3. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866.

(3) Troškove provjera iz stavka 2. ovoga članka snosi imatelj zbirke.

(4) Dopuštenje iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona izdaje se na rok od deset godina.

(5) Imatelj zbirke kojemu je izdano dopuštenje iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona za sve vrijeme važenja dopuštenja mora ispunjavati sve uvjete slijedom kojih je dopuštenje izdano.

(6) Ako imatelj zbirke više ne ispunjava uvjete na temelju kojih je dopuštenje dobiveno ili ne provede korektivne radnje ili mjere, ili prestaje s djelatnošću temeljem koje je izdano dopuštenje, nadležno tijelo koje je izdalo dopuštenje će rješenjem po službenoj dužnosti ukinuti izdano dopuštenje, a nakon što rješenje postane pravomoćno, o tome će obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode koje će obavijestiti Komisiju te tražiti brisanje zbirke ili dijela zbirke iz Registra.

 

IV. IZJAVA KORISNIKA O POSTUPANJU S DUŽNOM PAŽNJOM

Članak 10.

(1) Izjavu o postupanju s dužnom pažnjom u fazi financiranja istraživanja genetskih resursa javnim sredstvima korisnik podnosi nadležnim tijelima iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona sukladno njihovu djelokrugu, nakon primanja prvog obroka novčanih sredstava i nakon što su pribavljeni svi genetski resursi i tradicionalno znanje povezano s genetskim resursima korišteni u financiranom istraživanju, a najkasnije u vrijeme podnošenja završnog izvješća ili, ako se to izvješće ne izrađuje, na kraju projekta.

(2) Izjavu o postupanju s dužnom pažnjom u fazi konačnog razvoja proizvoda koji proizlazi iz korištenja genetskog resursa korisnik podnosi nadležnim tijelima iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona sukladno njihovu djelokrugu, na način i u rokovima određenim odredbama članka 6. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866.

 

V. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Dopuštenje iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, rješenja iz članka 9. stavka 6. i članka 12. stavka 7. ovoga Zakona te rješenje o ukidanju iz stavka 2. ovoga članka su upravni akti.

(2) Nadležno tijelo može rješenjem u bilo kojem trenutku ukinuti, u cijelosti ili djelomično, dopuštenje iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona u slučaju nepridržavanja zahtjeva temeljem kojeg je dopuštenje izdano i/ili propisanih uvjeta.

(3) Protiv dopuštenja iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, rješenja iz članka 9. stavka 6. ovoga Zakona i članka 12. stavka 7. ovoga Zakona te rješenja o ukidanju iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

VI. NADZOR

Članak 12.

(1) Stručni nadzor nad provedbom odredbi Uredbe (EU) br. 511/2014, Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866 i ovoga Zakona provode nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, sukladno svom djelokrugu.

(2) Provođenjem stručnog nadzora iz stavka 1. ovoga članka nadležna tijela provjeravaju ispunjavaju li korisnici svoje obveze na temelju članaka 4. i 7. Uredbe (EU) br. 511/2014, odnosno ispunjava li registrirana zbirka obveze iz članka 5. stavka 3. Uredbe (EU) br. 511/2014.

(3) Stručni nadzor provode službenici nadležnih tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Stručni nadzor provodi se sukladno članku 9. stavku 4. Uredbe (EU) br. 511/2014 i članku 4. stavku 3. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866, a, među ostalim, obuhvaća:

– provjeru na licu mjesta korisnika genetskih resursa ili imatelja zbirke ili dijela zbirke

– provjeru dokumentacije korisnika genetskih resursa, a osobito međunarodno priznate certifikate o sukladnosti, sadržaj uzajamno dogovorenih uvjeta i postojanje ili nepostojanje prava i obveza u vezi s pristupom i podjelom dobiti, odnosno ako navedeno nije dostupno, ostale relevantne informacije i dokumente kojima korisnik može dokazati porijeklo genetskog resursa

– provjeru dokumentacije i evidencija zbirke ili dijela zbirke

– provjeru mogućnosti dugoročnog evidentiranja uzoraka genetskih resursa i povezanih informacija

– provjeru mogućnosti dosljednog prijenosa genetskih resursa i s njima povezanih informacija trećim osobama.

(5) U svrhu provođenja stručnog nadzora nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona donose planove provjere usklađenosti korisnika sukladno članku 9. stavku 3. točki (a) Uredbe (EU) br. 511/2014, odnosno planove provjere registriranih zbirki sukladno članku 5. stavku 4. Uredbe (EU) br. 511/2014 i članku 4. stavku 1. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866.

(6) Planovi provjere iz stavka 5. ovoga članka temelje se na procjeni rizika koja se može temeljiti na sljedećim kriterijima čija lista nije isključiva:

– kategoriji i kapacitetu korisnika

– suradnji korisnika s drugim korisnicima na nacionalnoj i međunarodnoj razini

– dosadašnjem iskustvu korisnika u rukovanju i prijenosu genetskog materijala

– primjeni mehanizama/alata za sljedivost, razmjenu uzoraka i monitoring genetskog materijala od strane korisnika

– osposobljenosti korisnika za vođenje evidencija i dokumentacije o uzorcima genetskog materijala

– primjeni postojećih pravila ponašanja, smjernica, standarda i najboljih praksi za razmjenu genetskog materijala.

(7) Ako u provedbi stručnog nadzora nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona utvrde određene nedostatke, rješenjem po službenoj dužnosti nalažu korisniku odnosno imatelju zbirke provođenje korektivnih radnji ili mjera te rokove za njihovo provođenje.

(8) Korisnik odnosno imatelj zbirke dužan je izvijestiti nadležno tijelo iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona o provedbi utvrđenih korektivnih radnji ili mjera u roku od 60 dana od dana isteka roka za njihovo provođenje.

(9) Ako korisnik ili imatelj zbirke ne otkloni nedostatke i ne provede propisane korektivne radnje ili mjere, nadležno tijelo iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona zatražit će pokretanje inspekcijskog nadzora.

Članak 13. (NN 14/19)

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi Uredbe (EU) br. 511/2014, Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866 i ovoga Zakona provode inspekcija zaštite prirode i poljoprivredna inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove.

(2) Ako se prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi povreda odredbi Uredbe (EU) br. 511/2014, Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866 i ovoga Zakona, nadležni inspektor će ovisno o okolnostima konkretnog slučaja izdati prekršajni nalog ili podnijeti optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja ili podnijeti kaznenu prijavu.

Članak 14. (NN 14/19)

(1) O provedenim stručnim nadzorima nadležno tijelo iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona izvještava središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za nadzore provedene u prethodnoj godini.

(2) O provedenim inspekcijskim nadzorima nadležno tijelo iz članka 5. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona izvještava središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za nadzore provedene u prethodnoj godini.

 

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. ne postupa u skladu s obvezom o postupanju s dužnom pažnjom sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) br. 511/2014. te u vezi s tim ne poštuje obvezu traženja, čuvanja i prenošenja budućim korisnicima međunarodno priznatog certifikata o sukladnosti te informacije o sadržaju uzajamno dogovorenih uvjeta relevantnih za buduće korisnike (članak 4. stavak 3. točka (a) Uredbe (EU) br. 511/2014)

2. ne postupa u skladu s obvezom o postupanju s dužnom pažnjom sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) br. 511/2014. te u vezi s tim ne poštuje obvezu traženja, čuvanja i prenošenja budućim korisnicima, ako međunarodno priznati certifikat o sukladnosti nije dostupan, informacija i relevantnih dokumenata sukladno članku 4. stavku 3. točki (b) Uredbe (EU) br. 511/2014

3. kao korisnik koji pribavlja biljne genetske resurse za hranu i poljoprivredu koji nisu navedeni u Međunarodnom ugovoru, Prilogu I., u državi stranki Protokola iz Nagoye koja je utvrdila da će biljni genetski resursi za hranu i poljoprivredu u okviru njezina upravljanja i nadzora te u domeni javnosti, koji nisu navedeni u Prilogu I., također podlijegati uvjetima standardnog Sporazuma o prijenosu materijala za svrhe navedene u Međunarodnom ugovoru, ne pribavi takav standardni Sporazum o prijenosu materijala te tako ne postupa s dužnom pažnjom (članak 4. stavak 4. Uredbe (EU) br. 511/2014)

4. ne pribavi dopuštenje za pristup ili jednakovrijedni dokument i ne uspostavi uzajamno dogovorene uvjete korištenja ili ne prekine korištenje kada su informacije kojima raspolaže nedostatne ili ako postoje nepouzdanosti o zakonitosti pristupa ili korištenja (članak 4. stavak 5. Uredbe (EU) br. 511/2014)

5. ne čuva informacije koje su relevantne za pristup i podjelu dobiti 20 godina nakon isteka razdoblja korištenja (članak 4. stavak 6. Uredbe (EU) br. 511/2014)

6. ne prekine korištenje genetskog resursa u slučaju neispunjavanja obveza o postupanju s dužnom pažnjom iz članka 4. stavka 3. ili stavka 5. Uredbe (EU) br. 511/2014 u rokovima utvrđenim člankom 4. stavkom 8. podstavkom 1. točkama (a) ili (b)

7. zatraži isključiva prava na razvoj postignut upotrebom patogena, a da nije pravodobno pribavila prethodno informirani pristanak i uspostavila uzajamno dogovorene uvjete te nije postigla dogovor sa zemljom osiguravateljicom (članak 4. stavak 8. podstavak 4. Uredbe (EU) br. 511/2014)

8. ne dostavi izjavu o postupanju s dužnom pažnjom iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona nadležnom tijelu po primitku novčanih sredstava za javna istraživanja koja uključuju korištenje genetskih resursa i tradicionalnog znanja povezanog s genetskim resursima (članaka 10. stavak 1. ovoga Zakona, članak 7. stavak 1. Uredbe (EU) br. 511/2014 te članak 5. stavci 1. i 2. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866)

9. ne dostavi izjavu o postupanju s dužnom pažnjom iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona nadležnom tijelu u fazi konačnog razvoja proizvoda koji je razvijen korištenjem genetskih resursa ili tradicionalnog znanja povezanog s genetskim resursima sukladno odredbi članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 511/2014 i članka 6. stavka 2. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866 (članak 10. stavak 2. ovoga Zakona, članak 7. stavak 2. Uredbe (EU) br. 511/2014 i članak 6. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 60.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svog obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 16.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. kao imatelj zbirke ne ishodi dopuštenje i/ili ne postupa sukladno dopuštenju iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona

2. kao korisnik ili imatelj zbirke ne postupi sukladno rješenju nadležnog tijela o provođenju korektivnih radnji ili mjera iz članka 12. stavka 7. ovoga Zakona

3. kao korisnik ili imatelj zbirke ne izvijesti nadležno tijelo o provedenim korektivnim radnjama ili mjerama u roku od 60 dana od dana isteka roka za njihovo provođenje sukladno članku 12. stavku 8. ovoga Zakona

4. kao imatelj zbirke ne pruži svu potrebnu pomoć nadležnom tijelu kako bi se olakšala provjera iz članka 4. stavaka 1., 2. i 3. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866 (članak 4. stavak 4. Provedbene Uredbe (EU) 2015/1866)

5. kao korisnik ne pruži svu potrebnu pomoć nadležnom tijelu za olakšavanje vršenja provjera o ispunjavanju obveza korisnika na temelju članaka 4. i 7. Uredbe (EU) br. 511/2014 (članak 9. stavak 5. Uredbe (EU) br. 511/2014).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svog obrta ili druge samostalne djelatnosti.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ministar nadležan za poslove zaštite prirode osnovat će Povjerenstvo iz članka 6. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 14/19

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članaka 1. i 3. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. travnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić