Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 132/2017 (29.12.2017.), Odluka o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele NN 75/2020 (1.7.2020.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 74/2021 (1.7.2021.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 1/2022 (3.1.2022.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 33/16 od 15.04.2016. Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku NN 1/2019 (2.1.2019.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 64/2019 (3.7.2019.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 1/2020 (2.1.2020.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 109/11 od 23.09.2011. Uredba o načinu raspolaganja prilikom zamjene, darovanja i osnivanja založnog prava na dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske NN 85/2015 od 01.08.2015. Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 85/15 od 01.08.2015. Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 01/14 od 03.01.2014. Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 01/15 od 02.01.2015. Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 73/15 od 01.07.2015. Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 86/13 od 05.07.2013. Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 80/14 od 02.07.2014. Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 140/15 od 30.12.2015. Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 60/16 od 01.07.2016. Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 01/17 od 02.01.2017. Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 64/17 od 05.07.2017. Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima NN 23/15 od 27.02.2015. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i provedbi posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka NN 83/2018 (19.9.2018.), Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima p369.8.4 NN 60/14 od 16.05.2014. Pravilnik o kapitalu leasing društva NN 12/15 od 02.02.2015. Pravilnik o kapitalu faktoring društva NN 47/17 od 17.05.2017. Pravilnik o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima NN 26/2022 (3.3.2022.), Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama korisnika mirovine upućenim mirovinskim osiguravajućim društvima NN 08/11 od 19.01.2011. Pravilnik o uvjetima kojima članovi uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva moraju udovoljavati, sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave i nadz NN 08/11 od 19.01.2011. Pravilnik o uvjetima kojima članovi uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva moraju udovoljavati, sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave i nadz NN 76/13 od 21.06.2013. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine NN 144/2021 (27.12.2021.), Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama članova fonda društvima za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima NN 144/2021 (27.12.2021.), Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba upućenim društvima za osiguranje NN 74/14 od 18.06.2014. Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva NN 71/2018 (4.8.2018.), Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu NN 96/2019 (9.10.2019.), Stategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva – pročišćeni tekst p369.33 KAMATNE STOPE p315.5.4 NN 12/2018 (7.2.2018.) Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima NN 60/14 od 16.05.2014. Pravilnik o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima Pravilnik o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima – pročišćeni tekst NN 87/16 od 28.09.2016. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva – pročišćeni tekst Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1694/2017 i dr. od 2. svibnja 2018. i dva izdvojena mišljenja NN 23/14 od 20.02.2014. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva NN 60/14 od 16.05.2014. Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji NN 108/2020 (7.10.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

Copyright © Ante Borić