Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o trgovačkim društvima Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o zadrugama Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o sudskom registru Zakon o sportu Zakon o zračnim lukama Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d. Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o leasingu Zakon o kreditnim unijama Zakon o političkim strankama Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o faktoringu Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o igrama na sreću Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla Zakon o porezu na dobit Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o odvjetništvu Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o ustanovama Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o mirenju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o dentalnoj medicini Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o osiguranju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o reviziji Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o vodnim uslugama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom

Copyright © Ante Borić