Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 58/24

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o cestama Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o kibernetičkoj sigurnosti Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o povlasticama u prometu Zakon o općoj sigurnosti proizvoda ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 155/08 od 30.12.2008. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 148/08 od 19.12.2008. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 64/09 od 03.06.2009. Naredba o ograničenju prometa na cestama NN 92/2019 (30.9.2019.), Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama NN 46/2020 (15.4.2020.), Naredba o privremenom stavljanju izvan snage Naredbe o ograničenju prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 64/09) NN 92/2019 (30.9.2019.), Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa - pročišćeni tekst ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kzz 41/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kzz 55/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-378/17 Županijski sud u Varaždinu Gž-901/2015 Županijski sud u Splitu NN 121/2023 (19.10.2023.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-298/22-5 od 20. srpnja 2023. Pž-1044/17 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Kž-312/16 Županijski sud u Varaždinu Pp-385/2022 Općinski sud Crikvenica ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

Europska deklaracija o biciklističkom prometu Uredba (EU) 2024/903 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2024. o utvrđivanju mjera za visoku razinu interoperabilnosti javnog sektora u Uniji (Akt o interoperabilnoj Europi) UGOVOR O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE 2016 Povelja Europske unije o temeljnim pravima IZVORI PRAVA EUROPSKE UNIJE Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (preinaka) UGOVOR O EUROPSKOJ UNIJI Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim pod ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

NN 86/2021 (30.7.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa - pročišćeni Novosti u Zakonu o platnom prometu iz NN 66/18 NN 37/2020 (27.3.2020.), Odluka o uvođenju izvanrednog međugradskog prometa NN 48/2020 (21.4.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj obustavi javnog prometa Odluka o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 - pročišćeni tekst ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić