Baza je ažurirana 02.03.2021. 

zaključno sa NN 19/21

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o tajnosti podataka Zakon o uslugama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina Zakon o udomiteljstvu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o željeznici Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o informatičkoj djelatnosti Zakon o zaštiti na radu Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o upravnim pristojbama Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o medijima Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o igrama na sreću Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o tržištu plina Zakon o porezu na dobit Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka Zakon o platnom prometu Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o javnoj nabavi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2017-2018 Zakon o prostornom uređenju Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Copyright © Ante Borić