Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o elektroničkoj trgovini ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 83/14 od 11.07.2014. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija NN 20/16 od 04.02.2016. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija NN 123/2022 (21.10.2022.), Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 124/15 od 13.11.2015. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 145/13 od 06.12.2013. Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske NN 25/14 od 24.02.2014. Poslovnik Povjerenika za informiranje NN 99/13 od 31.07.2013. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina NN 41/16 od 02.05.2016. Poslovnik Povjerenika za informiranje ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

NN 23/2023 (28.2.2023.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-627/2022 i dr. od 7. veljače 2023. i dva izdvojena mišljenja sudaca NN 137/2022 (23.11.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-73/19-15 od 24. listopada 2022. Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu Kžm 13/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 44/2022 (8.4.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-121/21-4 od 1. ožujka 2022. NN 124/2022 (24.10.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-95/22-8 od 26. rujna 2022. NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2215/2022 i dr. od 7. veljače 2023. NN 89/2022 (1.8.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-141/2021-6, Usoz-141/21-8 (surj.- Usoz-3/2022-3 i 75/2022-7) od 5. srpnja 2022. ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

Uredba (EU) 2023/2869 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2023. o izmjeni određenih uredbi u pogledu uspostave i funkcioniranja jedinstvene europske pristupne točke Uredba (EU) 2024/900 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2024. o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća Povelja Europske unije o temeljnim pravima Uredba (EU) 2024/903 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2024. o utvrđivanju mjera za visoku razinu interoperabilnosti javnog sektora u Uniji (Akt o interoperabilnoj Europi) Uredba (EU) 2024/792 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. veljače 2024. o uspostavi Instrumenta za Ukrajinu Uredba (EU) 2024/590 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. veljače 2024. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Uredba (EU) 2024/568 Europskog parlamenta i Vijeća *od 7. veljače 2024. o naknadama i pristojbama koje se plaćaju Europskoj agenciji za lijekove, o izmjeni uredbi (EU) 2017/745 i (EU) 2022/123 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Ured ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma NN 65/2023 (16.6.2023.), Odluka o donošenju Smjernica za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU NN 134/2022 (16.11.2022.), Statut Hrvatskog zavoda za socijalni rad ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić