Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o elektroničkoj trgovini ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 83/14 od 11.07.2014. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija NN 55/2024 (10.5.2024.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija NN 20/16 od 04.02.2016. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija - pročišćeni tekst NN 123/2022 (21.10.2022.), Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 124/15 od 13.11.2015. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 61/24 (21.05.2024.), Međunarodni revizijski standard 720 (izmijenjen), Revizorove odgovornosti u vezi s ostalim informacijama NN 99/13 od 31.07.2013. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

NN 77/2024 (28.6.2024.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-3628/2023 od 4. lipnja 2024. NN 23/2023 (28.2.2023.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-627/2022 i dr. od 7. veljače 2023. i dva izdvojena mišljenja sudaca NN 137/2022 (23.11.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-73/19-15 od 24. listopada 2022. Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu Kžm 13/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 44/2022 (8.4.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-121/21-4 od 1. ožujka 2022. NN 124/2022 (24.10.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-95/22-8 od 26. rujna 2022. NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2215/2022 i dr. od 7. veljače 2023. ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

Uredba (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 Uredba (EU) 2023/2859 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2023. o uspostavi jedinstvene europske pristupne točke za centralizirani pristup javno dostupnim informacijama koje su od važnosti za financijske usluge, tržišta kapitala i održivost Direktiva 2008/122/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o zaštiti potrošača u odnosu na određene aspekte ugovora o pravu na vremenski ograničenu uporabu nekretnine, o dugoročnim proizvodima za odmor, preprodaji i razmjeni Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) Uredba (EU) 2023/1113 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o informacijama koje se prilažu prijenosima novčanih sredstava i određene kriptoimovine i o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 Direktiva 2013/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o napadima na informacijske sustave i o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2005/222/PUP Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu DIGITALNO TRŽIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE 2024 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 NN 65/2023 (16.6.2023.), Odluka o donošenju Smjernica za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić