Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o elektroničkoj trgovini ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 83/14 od 11.07.2014. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija NN 20/16 od 04.02.2016. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija NN 123/2022 (21.10.2022.), Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 124/15 od 13.11.2015. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 145/13 od 06.12.2013. Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske NN 25/14 od 24.02.2014. Poslovnik Povjerenika za informiranje NN 41/16 od 02.05.2016. Poslovnik Povjerenika za informiranje NN 99/13 od 31.07.2013. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

NN 23/2023 (28.2.2023.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-627/2022 i dr. od 7. veljače 2023. i dva izdvojena mišljenja sudaca Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu NN 137/2022 (23.11.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-73/19-15 od 24. listopada 2022. NN 44/2022 (8.4.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-121/21-4 od 1. ožujka 2022. Kžm 13/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 124/2022 (24.10.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-95/22-8 od 26. rujna 2022. NN 89/2022 (1.8.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-141/2021-6, Usoz-141/21-8 (surj.- Usoz-3/2022-3 i 75/2022-7) od 5. srpnja 2022. NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2215/2022 i dr. od 7. veljače 2023. ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

32006R1367: Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Za 32001R1049: Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 32008R0593: Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) 32020R0493: Uredba (EU) 2020/493Europskog parlamenta I Vijeća od 30. ožujka 2020. o internetskom sustavu krivotvorenih i vjerodostojnih isprava (FADO) i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP 32009R0004: Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja 32010R1259: Uredba Vijeća (EU) br. 1259/2010 od 20. prosinca 2010. o provedbi pojačane suradnje u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu 31996R2185: Uredba (Euratom, EZ) br. 2185/96 – provjere i inspekcije koje provodi Europska komisija s ciljem zaštite financijskih interesa EU-a od prijevara i ostalih nepravilnosti 32006R1986: Uredba (EZ) br. 1986/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o pristupu drugoj generaciji Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) od strane službi država članica odgovornih za izdavanje potvrda o registraciji vozila ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

Novosti u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima iz NN 61/18 NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma NN 65/2023 (16.6.2023.), Odluka o donošenju Smjernica za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 NN 134/2022 (16.11.2022.), Statut Hrvatskog zavoda za socijalni rad NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2379/2020 od 14. rujna 2019. i tri izdvojena mišljenja sudaca ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić