Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Povezani zakoni

Domovinski rat
Zakon o statusu prognanika i izbjeglica Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o utvrđivanju ratne štete Zakon o zaštiti poduzeća i drugih pravnih osoba sa privremeno zaposjednutih područja Republike Hrvatske Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Ustav Republike Hrvatske Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Kazneni zakon Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta Kazneno i prekršajno
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o izvršavanju kazne zatvora Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o pomilovanju Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o privatnim detektivima Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o probaciji Kazneni zakon Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela Zakon o kaznenom postupku Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o policiji Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o općem oprostu Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o sudovima za mladež Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o strancima Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Prekršajni zakon Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o mjerama ograničavanja

Copyright © Ante Borić