Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o osiguranju Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o obveznim odnosima Zakon o vanparničnom postupku Zakon o nasljeđivanju Obiteljski zakon Zakon o koncesijama Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o mirenju Zakon o mjenici Zakon o zakladama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Stečajni zakon Zakon o najmu stanova Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o parničnom postupku Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o kamatama Zakon o leasingu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Ovršni zakon Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o potrošačkom kreditiranju Obiteljsko pravo
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o udomiteljstvu Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o doplatku za djecu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o dadiljama Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Obiteljski zakon Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o pravobranitelju za djecu Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o vanjskim poslovima Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o državnim potporama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o upravnim pristojbama Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o koncesijama Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o sustavu državne uprave Ustav Republike Hrvatske Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o obnovi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o državnim maticama Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o konvalidaciji Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o državnim službenicima i namještenicima Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o državnim službenicima Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o upravnim sporovima Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o matičnom broju Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o potpomognutim područjima Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o općem upravnom postupku Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o komasaciji Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o javnoj nabavi Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o proračunu Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o strateškim robnim zalihama (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o političkim strankama Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

Copyright © Ante Borić