Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Obiteljsko pravo
Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o doplatku za djecu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o privremenom uzdržavanju Obiteljski zakon Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Obiteljski zakon 2020-2023 Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o dadiljama Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o udomiteljstvu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o Centru za posebno skrbništvo Građansko pravo
Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o zakladama Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o najmu stanova Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o koncesijama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o poljoprivrednom zemljištu Ovršni zakon Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o obveznim odnosima Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o kamatama Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o osiguranju Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o parničnom postupku Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o mjenici Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Obiteljski zakon Zakon o izvanparničnom postupku Stečajni zakon Zakon o leasingu Zakon o nasljeđivanju Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o sustavu državne uprave Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o državnim potporama 2013-2014 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakona o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o komasaciji Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o vanjskim poslovima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o koncesijama Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o državnim službenicima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o općem upravnom postupku Zakon o političkim strankama Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o državnim potporama Zakon o javnoj nabavi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o matičnom broju Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o potpomognutim područjima Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o upravnim sporovima Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o državnim maticama Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Ustav Republike Hrvatske Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o proračunu Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o konvalidaciji Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o upravnim pristojbama Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o službenoj iskaznici Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o obnovi

Copyright © Ante Borić