Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Povezani zakoni

Porezi i carine
Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o carinskoj službi Carinski zakonik EU Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o proračunu Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o računovodstvu Zakon o carinskoj tarifi Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o igrama na sreću Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o trošarinama Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o doprinosima Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o financijskoj policiji Zakon o porezu na dohodak Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o lokalnim porezima Opći porezni zakon Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o porezu na dobit Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Carinski zakon 1999-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o poreznoj upravi Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o vatrogastvu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o savjetima mladih Zakon o sustavu državne uprave Zakon o grobljima Zakon o lokalnim porezima Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o naseljima Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o proračunu Zakon o zaštiti od požara Zakon o otocima Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o ustanovama Zakon o potpomognutim područjima Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o vodnim uslugama Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o upravnim sporovima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o općem upravnom postupku

Copyright © Ante Borić