Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Povezani zakoni

Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o igralištima za golf Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o vinu Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o akvakulturi Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o gnojidbenim proizvodima Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o zaštiti od požara Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o zaštiti prirode Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o lovstvu Zakon o zaštiti životinja Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o kontaminantima Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o morskom ribarstvu Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o duhanu Zakon o zaštiti zraka Zakon o zaštiti okoliša Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o vatrogastvu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o zdravlju životinja Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o vodama Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o šumama Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o zadrugama Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o poljoprivredi Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o zaštiti od buke Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Energetika
Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike Zakon o energetskoj učinkovitosti Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d. Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o energiji Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o geološkim istraživanjima Zakon o tržištu toplinske energije Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Zakon o tržištu električne energije Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o koncesijama Zakon o tržištu plina Zakon o rudarstvu

Copyright © Ante Borić