Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Povezani zakoni

Zdravlje i zdravstvo
Zakon o sestrinstvu Zakon o ljekarništvu Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o liječništvu Zakon o dentalnoj medicini Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o primaljstvu Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o zaštiti okoliša Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o kemikalijama Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o zaštiti od buke Zakon o ustanovama Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o doprinosima Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o lijekovima Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o zaštiti na radu Kazneno i prekršajno
Zakon o sudovima za mladež Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Prekršajni zakon Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o probaciji Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o privatnim detektivima Kazneni zakon Zakon o pomilovanju Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o strancima Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o općem oprostu Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o policiji Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o kaznenom postupku Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Obiteljsko pravo
Zakon o doplatku za djecu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o dadiljama Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o udomiteljstvu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o privremenom uzdržavanju Obiteljski zakon Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o međunarodnom privatnom pravu Obiteljski zakon 2020-2023 Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu'

Copyright © Ante Borić