Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o proračunu Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o grobljima Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o sustavu državne uprave Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o vodnim uslugama Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o vatrogastvu Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o ustanovama Zakon o zaštiti od požara Zakon o upravnim sporovima Zakon o otocima Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o općem upravnom postupku Zakon o naseljima Zakon o lokalnim porezima Zakon o potpomognutim područjima Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o savjetima mladih Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Porezi i carine
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o doprinosima Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o porezu na dohodak Carinski zakon 1999-2013 Zakon o poreznoj upravi Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o carinskoj tarifi Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Opći porezni zakon Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o računovodstvu Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o porezu na dodanu vrijednost Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Carinski zakonik EU Zakon o trošarinama Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o proračunu Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o porezu na dobit Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o igrama na sreću Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o carinskoj službi Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o lokalnim porezima Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o financijskoj policiji Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

Copyright © Ante Borić