Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

Povezani zakoni

Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o zaštiti od požara Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o naseljima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o općem upravnom postupku Zakon o sustavu državne uprave Zakon o savjetima mladih Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o lokalnim porezima Zakon o grobljima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o potpomognutim područjima Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o vatrogastvu Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o upravnim sporovima Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Zakon o vodnim uslugama Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o otocima Zakon o pravu na pristup informacijama Porezi i carine
Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o poreznoj upravi Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o carinskoj tarifi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o lokalnim porezima Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o carinskoj službi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o igrama na sreću Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o doprinosima Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o računovodstvu 2016 Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Opći porezni zakon Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o porezu na dobit Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o porezu na dohodak Carinski zakon 1999-2013 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o proračunu Zakon o brdsko-planinskim područjima Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Carinski zakonik EU Zakon o računovodstvu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o financijskoj policiji Zakon o trošarinama Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije

Copyright © Ante Borić