Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o građevnim proizvodima Zakon o gradnji Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o igralištima za golf Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o prostornom uređenju Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o najmu stanova Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o komasaciji Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Porezi i carine
Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o poreznoj upravi Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o računovodstvu 2016 Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o carinskoj službi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o porezu na dohodak Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o računovodstvu Zakon o financijskoj policiji Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o igrama na sreću Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o porezu na dobit Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o lokalnim porezima Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Opći porezni zakon Carinski zakonik EU Zakon o carinskoj tarifi Zakon o trošarinama Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o proračunu Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o doprinosima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Carinski zakon 1999-2013 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba

Copyright © Ante Borić