Baza je ažurirana 16.08.2022. 

zaključno sa NN 88/22

Povezani zakoni

Europska unija
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o azilu Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o uslugama Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o strancima Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Ustav Republike Hrvatske Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Unutarnji poslovi
Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o tajnosti podataka Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o azilu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o prebivalištu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o javnom okupljanju Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Prekršajni zakon Zakon o državnim službenicima Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o privatnim detektivima Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o strancima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o osobnom imenu Zakon o policiji Ustav Republike Hrvatske Zakon o nadzoru državne granice Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o kaznenom postupku Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013

Copyright © Ante Borić