Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Povezani zakoni

Zdravlje i zdravstvo
Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o ljekarništvu Zakon o lijekovima Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o kemikalijama Zakon o sestrinstvu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o primaljstvu Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o ustanovama Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o dentalnoj medicini Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o zaštiti od buke Zakon o zaštiti okoliša Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o doprinosima Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o zaštiti na radu Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o liječništvu Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva

Copyright © Ante Borić