Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o najmu stanova Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o igralištima za golf Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o komasaciji Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o gradnji Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o prostornom uređenju Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o građevnim proizvodima Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Geodezija
Zakon o gradnji Zakon o naseljima Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o općem upravnom postupku Zakon o prostornom uređenju Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o željeznici Zakon o cestama Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o šumama Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o vodama Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Copyright © Ante Borić