Baza je ažurirana 25.09.2023. 

zaključno sa NN 109/23

Povezani zakoni

Promet
Zakon o žičarama Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o željeznici Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Prekršajni zakon Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Pomorski zakonik Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o cestama Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o zračnim lukama Zakon o komunalnom gospodarstvu Kazneno i prekršajno
Zakon o kaznenom postupku Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o policiji Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o sudovima za mladež Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Prekršajni zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o pomilovanju Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o općem oprostu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o strancima Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o oružju Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Kazneni zakon Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o privatnim detektivima Zakon o probaciji Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Unutarnji poslovi
Zakon o kaznenom postupku Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o policiji Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o državnim službenicima Zakon o osobnom imenu Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o azilu Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Prekršajni zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o nadzoru državne granice Ustav Republike Hrvatske Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o strancima Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o prebivalištu Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o tajnosti podataka Zakon o privatnim detektivima Zakon o javnom okupljanju

Copyright © Ante Borić