Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

Povezani zakoni

Promet
Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Pomorski zakonik Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o željeznici Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o zračnim lukama Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o žičarama Zakon o povlasticama u prometu Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Prekršajni zakon Zakon o cestama Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o Jadroliniji, Rijeka Unutarnji poslovi
Zakon o privatnim detektivima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima Zakon o tajnosti podataka Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o strancima Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o javnom okupljanju Zakon o nadzoru državne granice Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o policiji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o osobnom imenu Ustav Republike Hrvatske Zakon o kaznenom postupku Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o prebivalištu Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o azilu Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o zaštiti osobnih podataka Prekršajni zakon Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o protuminskom djelovanju Kazneno i prekršajno
Zakon o privatnim detektivima Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o strancima Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o policiji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o općem oprostu Zakon o kaznenom postupku Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o sigurnosti prometa na cestama Kazneni zakon Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o sudovima za mladež Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela Zakon o probaciji Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o pomilovanju Prekršajni zakon Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o mjerama ograničavanja

Copyright © Ante Borić