Baza je ažurirana 04.10.2022. 

zaključno sa NN 113/22

Povezani zakoni

Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o vatrogastvu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o lovstvu Zakon o zaštiti životinja Zakon o zadrugama Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o sredstvima za zaštitu bilja Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu 2009-2013 Zakon o šumama Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o morskom ribarstvu Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2013-2015 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o poljoprivredi Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla Zakon o zaštiti prirode Zakon o zaštiti okoliša Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o vinu Zakon o zaštiti od buke Zakon o vodama Zakon o akvakulturi Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o zaštiti zraka Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o kontaminantima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o igralištima za golf Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o zaštiti od požara Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o duhanu Hrana i piće
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o vodnim uslugama Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o provedbi uredbi Europske unije o sljedivosti i označavanju genetski modificirane hrane i hrane za životinje Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258.97 Eurospkog parlamenta i Vijeća od 27.01.1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane 2013-2018 Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o veterinarstvu Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o genetski modificiranim organizmima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani Zakon o hrani Zakon o kontaminantima Zakon o vinu Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Copyright © Ante Borić