Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Povezani zakoni

Industrija, kemija i tehnika
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223.2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS) Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o normizaciji Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o tržištu kapitala Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1907.2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272.2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa Zakon o provedbi Uredbe EU br. 649.2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija Zakon o zaštiti od požara Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije Zakon o mjeriteljstvu Hrana i piće
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o vinu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o sljedivosti i označavanju genetski modificirane hrane i hrane za životinje Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258.97 Eurospkog parlamenta i Vijeća od 27.01.1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane 2013-2018 Zakon o kontaminantima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Zakon o vodnim uslugama Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o genetski modificiranim organizmima Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zakon o veterinarstvu Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o hrani Zdravlje i zdravstvo
Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o lijekovima Zakon o primaljstvu Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o zaštiti okoliša Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o zaštiti od buke Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o doprinosima Zakon o liječništvu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o ustanovama Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o kemikalijama Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o zaštiti na radu Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o dentalnoj medicini Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o sestrinstvu Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o ljekarništvu Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece

Copyright © Ante Borić