Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o matičnom broju Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o proračunu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o političkim strankama Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o javnoj nabavi Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o upravnim sporovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o državnim službenicima Zakon o državnim potporama Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o sustavu državne uprave Zakon o komasaciji Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Ustav Republike Hrvatske Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o potpomognutim područjima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o koncesijama Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o vanjskim poslovima Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o obnovi Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o službenoj iskaznici Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o državnim maticama Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o konvalidaciji Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o općem upravnom postupku Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o upravnim pristojbama Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Banke, financije i investicije
Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o kamatama Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o državnim potporama Zakon o kreditnim unijama Zakon o elektroničkom novcu Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2012 godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza Zakon o deviznom poslovanju Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o arbitraži Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Pomorski zakonik Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o platnom prometu Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o tržištu kapitala Zakon o računovodstvu Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o igrama na sreću Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o financijskom osiguranju Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o trgovačkim društvima Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Zakon o poticanju ulaganja Zakon o sustavu osiguranja depozita Stečajni zakon Zakon o zaštiti potrošača Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o faktoringu Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o sudskom registru Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o trgovini Zakon o reviziji Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o tajnosti podataka Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o čeku Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o kreditnim institucijama Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o leasingu Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o obrtu Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o mjenici Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja

Copyright © Ante Borić