Baza je ažurirana 24.03.2023. 

zaključno sa NN 30/23

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o općem upravnom postupku Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o državnim potporama Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o potpomognutim područjima Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o upravnim pristojbama Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o komunalnom gospodarstvu Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o državnim službenicima Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o vanjskim poslovima Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o političkim strankama Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o konvalidaciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o proračunu Zakon o službenoj iskaznici Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o državnim potporama 2005-2013 (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o državnim maticama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o koncesijama Zakon o matičnom broju Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o sustavu državne uprave Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o komasaciji Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o obnovi Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o upravnim sporovima Ustav Republike Hrvatske Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o javnoj nabavi Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Copyright © Ante Borić