Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o ustanovama Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Copyright © Ante Borić