Baza je ažurirana 07.12.2022. 

zaključno sa NN 140/22

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o komasaciji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o gradnji Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o prostornom uređenju Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o građevnim proizvodima Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o najmu stanova Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o igralištima za golf Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

Copyright © Ante Borić