Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o oružju Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Kazneni zakon Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o probaciji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o općem oprostu Zakon o policiji Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o sudovima za mladež Zakon o pomilovanju Zakon o privatnim detektivima Zakon o strancima Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o kaznenom postupku Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o privatnoj zaštiti Prekršajni zakon Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Domovinski rat
Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o zaštiti poduzeća i drugih pravnih osoba sa privremeno zaposjednutih područja Republike Hrvatske Kazneni zakon Zakon o statusu prognanika i izbjeglica Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Ustav Republike Hrvatske Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o utvrđivanju ratne štete Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu

Copyright © Ante Borić