Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Kultura i umjetnost
Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o kazalištima Zakon o hrvatskom jeziku Zakon o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke suradnje s inozemstvom Zakon o zakladi Kultura nova Zakon o muzejima Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o veterinarstvu Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o Nagradi Vladimir Nazor Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o ustanovama Zakon o kulturnim vijećima Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbe o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti Hrana i piće
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani Zakon o hrani Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima Zakon o kontaminantima Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o genetski modificiranim organizmima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258.97 Eurospkog parlamenta i Vijeća od 27.01.1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane 2013-2018 Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o vinu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o veterinarstvu Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Zakon o provedbi uredbi Europske unije o sljedivosti i označavanju genetski modificirane hrane i hrane za životinje Zakon o vodnim uslugama Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Copyright © Ante Borić