Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o trošarinama Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o porezu na promet nekretnina Opći porezni zakon Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit Zakon o proračunu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o porezu na dobit Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o doprinosima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o računovodstvu Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o porezu na dohodak Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o igrama na sreću Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o poreznoj upravi Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Carinski zakonik EU Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o carinskoj službi Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o lokalnim porezima Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o upravnim sporovima Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o potpomognutim područjima Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o ustanovama Zakon o općem upravnom postupku Zakon o vatrogastvu Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o proračunu Zakon o savjetima mladih Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o vodnim uslugama Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o sustavu državne uprave Zakon o zaštiti od požara Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o grobljima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o otocima Zakon o lokalnim porezima Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o naseljima

Copyright © Ante Borić