Baza je ažurirana 23.02.2024. 

zaključno sa NN 19/24

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o financijskoj policiji Zakon o računovodstvu Zakon o porezu na dohodak Zakon o poreznoj upravi Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o porezu na dobit Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o lokalnim porezima Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o igrama na sreću Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Carinski zakon 1999-2013 Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o carinskoj službi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o carinskoj tarifi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o doprinosima Zakon o trošarinama Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o proračunu Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Carinski zakonik EU Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Opći porezni zakon Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o upravnim sporovima Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o zaštiti od požara Zakon o grobljima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o vodnim uslugama Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o savjetima mladih Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o lokalnim porezima Zakon o ustanovama Zakon o potpomognutim područjima Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o vatrogastvu Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o općem upravnom postupku Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o proračunu Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o sustavu državne uprave Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o naseljima Zakon o otocima

Copyright © Ante Borić