Baza je ažurirana 30.06.2022. 

zaključno sa NN 74/22

Povezani zakoni

Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o otocima Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o vatrogastvu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o savjetima mladih Zakon o općem upravnom postupku Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o sustavu državne uprave Zakon o zaštiti od požara Zakon o proračunu Zakon o upravnim sporovima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o vodnim uslugama Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o naseljima Zakon o potpomognutim područjima Zakon o grobljima Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o lokalnim porezima Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o ustanovama Porezi i carine
Zakon o računovodstvu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o carinskoj tarifi Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Carinski zakon 1999-2013 Zakon o porezu na dobit Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o proračunu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o trošarinama Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Opći porezni zakon Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o igrama na sreću Zakon o doprinosima Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o porezu na dohodak Zakon o lokalnim porezima Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Carinski zakonik EU Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o carinskoj službi Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o financijskoj policiji Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o poreznoj upravi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

Copyright © Ante Borić