Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

Povezani zakoni

Europska unija
Zakon o strancima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o uslugama Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o azilu Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Ustav Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Obrazovanje
Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o ustanovama Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o Nagradi Ivan Filipović

Copyright © Ante Borić