Baza je ažurirana 16.05.2022. 

zaključno sa NN 55/22

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o ustanovama Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti

Copyright © Ante Borić