Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o ustanovama Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Copyright © Ante Borić