Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Europska unija
Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o azilu Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o strancima Zakon o uslugama Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Ustav Republike Hrvatske Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o proračunu Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o državnim službenicima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o državnim maticama Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o upravnim pristojbama Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o konvalidaciji Zakon o koncesijama Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o vanjskim poslovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o potpomognutim područjima Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o sustavu državne uprave Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o matičnom broju Zakon o obnovi Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o državnim potporama Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o javnoj nabavi Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o komasaciji Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o upravnim sporovima Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Ustav Republike Hrvatske Zakon o općem upravnom postupku Zakon o političkim strankama Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Copyright © Ante Borić