Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Povezani zakoni

Promet
Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Prekršajni zakon Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o žičarama Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o željeznici Zakon o zračnim lukama Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o cestama Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o povlasticama u prometu Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Pomorski zakonik Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o općem upravnom postupku Zakon o vatrogastvu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o otocima Zakon o potpomognutim područjima Zakon o vodnim uslugama Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o proračunu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o lokalnim porezima Zakon o upravnim sporovima Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o naseljima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o savjetima mladih Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o sustavu državne uprave Zakon o grobljima Zakon o ustanovama Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o zaštiti od požara Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o državnim potporama Zakon o lobiranju Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o političkim strankama Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o proračunu Zakon o upravnim pristojbama Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o obnovi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o matičnom broju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o koncesijama Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o državnim službenicima Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o strateškim robnim zalihama Ustav Republike Hrvatske Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o javnoj nabavi Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o općem upravnom postupku Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o službenoj iskaznici Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o sustavu državne uprave Zakon o komasaciji Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o konvalidaciji Zakon o vanjskim poslovima Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o državnim maticama Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o potpomognutim područjima Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o upravnim sporovima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Nekretnine i gradnja
Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o prostornom uređenju Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o gradnji Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o komasaciji Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o najmu stanova Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o igralištima za golf Zakon o građevnim proizvodima Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o šumama Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o zadrugama Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o zaštiti prirode Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o lovstvu Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o akvakulturi Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o zdravlju životinja Zakon o kontaminantima Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o duhanu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o zaštiti zraka Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o zaštiti od požara Zakon o vodama Zakon o poljoprivredi Zakon o zaštiti životinja Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o morskom ribarstvu Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o gnojidbenim proizvodima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o vatrogastvu Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o zaštiti od buke Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o vinu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o igralištima za golf Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom

Copyright © Ante Borić