Baza je ažurirana 31.05.2023. 

zaključno sa NN 57/23

Povezani zakoni

Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o naseljima Zakon o ustanovama Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o grobljima Zakon o potpomognutim područjima Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o zaštiti od požara Zakon o lokalnim porezima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o proračunu Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o sustavu državne uprave Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o savjetima mladih Zakon o općem upravnom postupku Zakon o otocima Zakon o upravnim sporovima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o vatrogastvu Zakon o vodnim uslugama Promet
Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Prekršajni zakon Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o komunalnom gospodarstvu Pomorski zakonik Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o zračnim lukama Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o željeznici Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o žičarama Zakon o cestama Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o Hrvatskom autoklubu Nekretnine i gradnja
Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o najmu stanova Zakon o građevnim proizvodima Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o komasaciji Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o igralištima za golf Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o gradnji Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o prostornom uređenju Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o potpomognutim područjima Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o obnovi Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o koncesijama Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o matičnom broju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o sustavu državne uprave Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o državnim službenicima Zakon o upravnim sporovima Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o vanjskim poslovima Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o javnoj nabavi Zakon o konvalidaciji Zakon o komasaciji Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o proračunu Zakon o državnim maticama Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o općem upravnom postupku Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o političkim strankama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o Vladi Republike Hrvatske Ustav Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o službenoj iskaznici Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o područjima posebne državne skrbi (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o upravnim pristojbama Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o istražnim povjerenstvima Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o kontaminantima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o zdravlju životinja Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o poljoprivredi Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o lovstvu Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o zaštiti od buke Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o igralištima za golf Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o zaštiti prirode Zakon o akvakulturi Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o vinu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o zaštiti okoliša Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o vatrogastvu Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o zadrugama Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o gnojidbenim proizvodima Zakon o vodama Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o zaštiti od požara Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o šumama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o zaštiti životinja Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o zaštiti zraka Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o duhanu Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o morskom ribarstvu

Copyright © Ante Borić