Baza je ažurirana 15.02.2018. zaključno sa NN 13/18

Povezani zakoni

Kultura i umjetnost
Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o kazalištima Zakon o knjižnicama Zakon o kulturnim vijećima Zakon o muzejima Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o ustanovama Zakon o zakladi Kultura nova Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o grobljima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o lokalnim porezima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o općem upravnom postupku Zakon o otocima Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o proračunu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o savjetima mladih Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o sustavu državne uprave Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o upravnim sporovima Zakon o ustanovama Zakon o vatrogastvu Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o zaštiti od požara zzz Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Obrazovanje
Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o ustanovama Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Zdravlje i zdravstvo
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o dentalnoj medicini Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o doprinosima Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o kemikalijama Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Zakon o lijekovima Zakon o liječništvu Zakon o ljekarništvu Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o primaljstvu Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o sestrinstvu Zakon o ustanovama Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o zaštiti na radu Zakon o zaštiti od buke Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Copyright © Ante Borić