Povezani zakoni

Zdravlje i zdravstvo
Zakon o dentalnoj medicini Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o ljekarništvu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o doprinosima Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o kemikalijama Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o primaljstvu Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o liječništvu Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o zaštiti na radu Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o lijekovima Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o ustanovama Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o sestrinstvu Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o zaštiti od buke Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o zaštiti okoliša Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Obrazovanje
Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o ustanovama Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Kultura i umjetnost
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o ustanovama Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o veterinarstvu Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o muzejima Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika Zakon o kulturnim vijećima Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Zakon o hrvatskom jeziku Zakon o zakladi Kultura nova Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o Nagradi Vladimir Nazor Zakon o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke suradnje s inozemstvom Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbe o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti Zakon o kazalištima Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o otocima Zakon o vatrogastvu Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o potpomognutim područjima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o upravnim sporovima Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sustavu državne uprave Zakon o zaštiti od požara Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o lokalnim porezima Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o naseljima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o vodnim uslugama Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o ustanovama Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o savjetima mladih Zakon o općem upravnom postupku Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o grobljima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o proračunu Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Copyright © Ante Borić