Baza je ažurirana 31.03.2023. 

zaključno sa NN 36/23

Povezani zakoni

More i brodovi
Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka Zakon o zaštiti prirode Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Pomorski zakonik 2011-2013 Zakon o Plovputu, Split Zakon o zaštiti okoliša Pomorski zakonik Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka Zakon o morskom ribarstvu Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske Zakon o akvakulturi Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja Pomorski zakonik 2013-2015 Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o Zajedničkom fondu rizika pomorskih brodarskih poduzeća prekomorske plovidbe Zakon o lučkim kapetanijama Zakon o Hrvatskom registru brodova Promet
Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Prekršajni zakon Zakon o cestama Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o željeznici Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Pomorski zakonik Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o žičarama Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o zračnim lukama Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Banke, financije i investicije
Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o kreditnim unijama Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o deviznom poslovanju Zakon o kamatama Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o čeku Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o državnim potporama Zakon o kreditnim institucijama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o trgovačkim društvima Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o igrama na sreću Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o tržištu kapitala Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o osiguranju depozita Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o platnom prometu Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o trgovini Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o računovodstvu Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o sudskom registru Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o poticanju ulaganja Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o tajnosti podataka Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Stečajni zakon Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o faktoringu Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o obrtu Zakon o leasingu Zakon o osiguranju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o reviziji Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o financijskom osiguranju Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Pomorski zakonik Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o mjenici Zakon o zaštiti potrošača Zakon o arbitraži Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o elektroničkom novcu Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima

Copyright © Ante Borić