Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 58/24

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o općem upravnom postupku Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o komasaciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o matičnom broju Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o državnim službenicima Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o upravnim sporovima Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o državnim potporama Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o potpomognutim područjima Zakon o upravnim pristojbama Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o konvalidaciji Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o službenoj iskaznici Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Ustav Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o javnoj nabavi Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o državnim maticama Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o koncesijama Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o proračunu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o vanjskim poslovima Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o lobiranju Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o obnovi Zakon o političkim strankama Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o sustavu državne uprave Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Pravosudna tijela
Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o sudovima Zakon o pravobranitelju za djecu Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o sudskim pristojbama Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Zakon o javnom bilježništvu Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o sudovima za mladež Zakon o sudovima 2013-2018 Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o policiji Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o odvjetništvu Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o područjima i sjedištima sudova

Copyright © Ante Borić