Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sudovima za mladež Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o policiji Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Prekršajni zakon Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Kazneni zakon Zakon o probaciji Zakon o privatnim detektivima Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o oružju Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o strancima Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o kaznenom postupku Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o pomilovanju Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o općem oprostu Unutarnji poslovi
Zakon o osobnom imenu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o policiji Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o tajnosti podataka Zakon o azilu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o prebivalištu Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o osobnoj iskaznici Prekršajni zakon Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o državnim službenicima Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o javnom okupljanju Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o nadzoru državne granice Zakon o privatnim detektivima Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Ustav Republike Hrvatske Zakon o strancima Zakon o kaznenom postupku Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

Copyright © Ante Borić