Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o javnom okupljanju Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o tajnosti podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o strancima Zakon o privatnim detektivima Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o azilu Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o državnim službenicima Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Ustav Republike Hrvatske Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o prebivalištu Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Prekršajni zakon Zakon o kaznenom postupku Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o policiji Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o nadzoru državne granice Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o osobnom imenu Zakon o hrvatskom državljanstvu Pravosudna tijela
Zakon o odvjetništvu Zakon o sudovima za mladež Zakon o sudovima Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o državnom odvjetništvu Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o sudskim pristojbama Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o policiji Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o javnom bilježništvu Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Kazneno i prekršajno
Kazneni zakon Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o sudovima za mladež Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o općem oprostu Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o strancima Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o privatnim detektivima Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o probaciji Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o pomilovanju Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Prekršajni zakon Zakon o kaznenom postupku Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o policiji Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska

Copyright © Ante Borić