Baza je ažurirana 03.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o javnom okupljanju Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o protuminskom djelovanju Prekršajni zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o hrvatskom državljanstvu Ustav Republike Hrvatske Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o prebivalištu Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o kaznenom postupku Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o državnim službenicima Zakon o tajnosti podataka Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o policiji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o nadzoru državne granice Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o strancima Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o privatnim detektivima Zakon o azilu Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o osobnom imenu Zakon o pravu na pristup informacijama Pravosudna tijela
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o sudovima Zakon o odvjetništvu Zakon o sudovima za mladež Zakon o javnom bilježništvu Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o sudskim pristojbama Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o policiji Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Kazneno i prekršajno
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Prekršajni zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o probaciji Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o oružju Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o sudovima za mladež Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o kaznenom postupku Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Kazneni zakon Zakon o općem oprostu Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o policiji Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o strancima Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o privatnim detektivima Zakon o pomilovanju Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

Copyright © Ante Borić